Hírek Morzsák György Atti­la tol­lá­ból – Skor­pió paprika

György Atti­la tol­lá­ból – Skor­pió paprika

Óda a Halap­eny­ónak, magya­rán: hála a kur­va erős csí­pős paprikának.

Pár hónap­ja, szo­ká­sos elme­za­va­rom­ban és bevá­sár­lá­si máni­ám­ban vásá­rol­tam két tő csí­pős pap­ri­kát. Szé­pen, elül­tet­ve egy műanyag akár­mi­ben, deko­rá­ci­ó­nak sem utol­só, elég­gé piros-fehér-zöld volt.

A keres­ke­dő, becsü­le­tes ember, figyel­mez­tett: „Ez kur­va erős, nem vélet­le­nül hív­ják skor­pi­ó­nak…” (Scor­pi­on Moruga)

Mind­egy, megvásároltam.

Szé­pen terem itt­hon, de tény­leg. Hálás vala­mi, mint a kóbor macskák.

De harap…

Na, terem.

De nagyon terem, ez úgy meg­sze­ret­te itt a Szé­kely­föl­det, mint a szom­széd nemzet.

Az asszony erős fenn­tar­tás­sal keze­li, Rózsi­macs­ka egy­szer még bele is hara­pott, mon­dom, egy­szer, mert utá­na fél­órá­ig mosa­ko­dott, fújt, és azóta úgy kerü­li, mint az észak-kore­a­ik a határt.

Azért jó, na. Sír­va, de fogyasz­tom, mint a történelmet…

Állí­tó­lag jót tesz a szív­nek, de hát, aki­nek nincs szíve… 🤔

Most eszem. Sír­va, de eszem.

Kolum­busz, miért kel­lett ezt is idehozni?!🥵

For­rás: facebook