Hírek Morzsák György Atti­la tollából-Puliszka

György Atti­la tollából-Puliszka

Azt is tud­juk, nem rob­ban. Leg­alább­is a román köz­mon­dás ezt mond­ja. Ha vala­ki, hát ők tudják.Túlélésre viszont kivá­ló­an alkal­mas, ezt megint tudják.

Hogy viszony­lag újke­le­tű? Na kinek is?

1492-ben egy spa­nyol szol­gá­lat­ban álló ten­ge­rész elin­dult, tör­té­nel­met írt, a San­ta Maria című hajón, egy egé­szen sze­rény flot­tá­val (az öt hajó­ból három oda­lett), fel­fe­dez­te (volt is elég bajuk ezután az otta­ni­ak­nak) az Újvi­lá­got, Ámerikát.

Na, onnan egy cso­mó dol­got hozott. Első­sor­ban ara­nyat, mert az kel­lett Iza­bel­lá­nak, meg Spa­nyol­or­szág­nak, mint mindig.

Hozott dohányt is, ami nem annyi­ra kel­lett vol­na, de ren­de­sen rászok­tunk. Az indi­á­nok­nak, benn­szü­löt­tek­nek volt annyi esze, csak ritu­á­lé­i­kon szív­ták, mi meg egyfolytában.

Lehet, ez az indi­á­nok bosszúja.

Aztán hozott még pityó­kát, gyen­géb­bek ked­vé­ért krump­lit, meg tököt, meg tök­ma­got, meg puly­kát, meg para­di­cso­mot, meg kukoricát.

Hop­pá, hop­pá, Pene­lo­pá, ahogy a művelt szé­kely mondaná.

Hát, a kuko­ri­ca, vagy – mivel onnan vet­tük át szót -, a török­bú­za, na, az igen. A fél Bal­kán álta­la élte túl a vér­zi­va­ta­ros szá­za­do­kat. Mi is.

Úgy egy­ma­gá­ban is remek egy étel, de pör­költ­tel, sült sza­lon­ná­val, tej­jel aztán tény­leg isteni.

Csán­gó­ként tanú­sít­ha­tom: a pulisz­ka jó. Nagyon jó.

Per­sze, nehogy azt higgye bár­ki, könnyű elké­szí­te­ni. Ehhez ren­des üst kell, és hosszú, verej­té­kes mun­ká­val kell kever­get­ni. Az is igaz, ezt min­den gyi­me­si asszony alap­ból tud­ja, hama­rabb tanul meg pulisz­kát főz­ni, mint járni.

Én pró­bál­tam, nos, inkább ne beszél­jünk róla.

Az asszony, az igen, az tud­ja. Pedig nem is gyimesi.

De azok a hideg pulisz­kák, amit túró­val ettünk kaszá­lás után… Ha érde­mes élni, akkor ezért volt.

Isten áld­ja ezt a Galam­bos Kris­tó­fot, aki elhoz­ta nekünk ide.

És azt az első indi­ánt, aki rájött: ez bizony jó.

Mert bizony jó.

György Atti­la József Atti­la-díjas író

For­rás: Facebook