Hírek Morzsák György Atti­la tollából-Koviubi.

György Atti­la tollából-Koviubi.

Ha most vala­ki erről Kovi­ra, a por­nó­pro­du­cer­re gon­dol, aki egyéb­iránt áldá­sos mun­kát végez, és az ubi­ról vala­mi más­ra, az nekem töb­bé ne köszönjön.

Ez maga a ková­szos ubor­ka, becsü­le­tes nevén, és meg­ér­dem­li, hogy tel­jes nevén szó­lít­suk, mert sok más­na­pos ember éle­tét men­tet­te meg.

A szláv népek ezt csak tud­ják, ahol mus­tá­ros üveg­ből, két deci mennyi­ség­ben koc­cin­ta­nak a vod­ká­val, ott tény­leg szük­ség van a ková­szos ubor­ká­ra, enél­kül nem lehet­ne túlélni.

Így viszont elég vidáman.

A ková­szos ubor­ká­ban, aho­gyan a kvász nevű ital­ban is, (ami olyan nép­sze­rű az Ural­tól a Kau­ká­zu­sig, mint a pál­ut­cai fiúk­nál az üveg­go­lyó): van egy olyan enzim, ami lebont­ja az alko­holt. Na jó, csak egy részét, de az pont elég ahhoz, hogy kitarts, ne legyél más­na­pos, illet­ve, ha az vagy, meg­eszel egy ková­szos ubor­kát, de leg­alább iszol a levé­ből, és láss csu­dát, olyan vagy, mint Ádám az első nap. Még fele­ség sem kell hoz­zá, a bor­dá­id is megvannak.

Ková­szos ubor­kát csi­nál­ni a világ egyik leg­egy­sze­rűbb dol­ga.
Elmész a piac­ra, de csak­is csak oda, ne már szu­per­mar­ket, és az első oltyán ter­me­lő­től, ha már bol­gárt nem találsz (és nem találsz erre­fe­lé), vásá­rolsz csúf, köze­pes alat­ti mére­tű, azaz kb. tizen­öt, nem húsz cen­ti­mé­te­res ubor­ká­kat, jó, most a méret­tel kiha­gyom a poént.

Az ubor­ká­val min­dig is bonyo­lult kap­cso­lat­ban vol­tam, még­is, milyen növény az is, ame­lyik­nek nagy része víz, és úgy néz ki, mint egy külö­nö­sen ron­da leve­li­bé­ka egy varanggyal keresztezve.

Nyer­sen meg nem enném, sem­mi pénzért.

De sava­nyú­ság­ban, murö­tu­rá­ban iste­ni, tűz­be megyek érte, külö­nö­sen, ha én csináltam.

Ece­te­sen nem annyi­ra rajon­gok érte, per­sze, meg­eszem, de hát az amo­lyan gya­lo­gos, fapa­dos vál­to­za­ta ennek a hima­lá­jai növénynek.

Az iga­zi, ková­szo­san. Pedig az a legegyszerűbb.

Veszed, meg­fo­god, meg­mo­sod, levá­god a két végét, gya­kor­la­ti­lag körül­me­té­led, ettől ugyan nem lesz kóser, de nem is kese­re­dik meg. Vágsz rá egy kis keresz­tet a két végé­re, hogy tel­jes legyen a ritu­á­lé. (Erre most 266 pápa biccent.)

Aztán szé­pen bel­éte­szed vala­mi­lyen üveg­al­kal­ma­tos­ság­ba, a leg­jobb az ötli­te­res bor­kány, teszel mel­lé méla szó­ra­ko­zott­ság­gal kaport (alul, közép­re, felül), tet­sző­le­ge­sen fok­hagy­mát. Fel­töl­töd lan­gyos (nem for­ró!) víz­zel, tete­jé­re beszu­sza­kolsz egy sze­let kenye­ret (ja, nem árt az aljá­ra sem), majd békén hagyod.

Hagyod, és meg­érik magá­ban, mint a kez­dő filo­ló­gu­sok, elég neki ehhez két nap szo­ba­hő­mér­sék­le­ten, de nap­ra kité­ve is örül, és forr, és hát gyor­san kész lesz.

Már csak egy jó disz­nó­pör­költ kell mel­lé, meg egy pohár pálinka.

De reg­gel, ami­kor az egyip­to­mi hét csa­pás és a fele­ség által is sújt­va, kijössz a háló­szo­bá­ból, kinyi­tod a hűtőt, és meg­eszel egy ubor­kát, meg csak úgy a bor­kány­ból iszol a levé­ből: na, akkor meg­tu­dod, mi ez.

Egész­sé­günk­re.

György Atti­la József Atti­la-díjas író

For­rás: Facebook