Hírek Morzsák György Atti­la tollából-Hét

György Atti­la tollából-Hét

A hete­dik Te magad légy

Írta ugye József Atti­la, aztán hete­dik­ként csak elment, a hét­szent­sé­gét ennek a világnak.

Hop­pá. Hát szent­ség­ből is hét van? 

Leg­alább­is így szitkozódunk.

De hát a főbű­nök­ből is hét van, és ez már kezd ide­ge­sí­tő lenni.

Mind­egy, ha elra­gad­tat­juk magun­kat, és heves het­ven­ke­dé­sünk­ben (na tes­sék, már megint) vala­mi rosszat teszünk, meg­gyúj­tunk egy hét­ágú gyer­tya­tar­tót, neve­zett menórát.

Az azért jó, mert a lel­ki fényes­sé­ge heted­hét orszá­gig elhatol…

Állítólag…

Apro­pó, a legen­dák sze­rint magya­ri őse­ink az ősha­zá­ból hét folyón kel­tek át bel­ső-Pan­nó­ni­á­ig, hát, ez is alig­ha véletlen.Hét vezér­rel jöt­tek, ezek tény­leg a hetes szám­mal ret­te­ne­te­sen elvoltak.

És csak men­tek heted­hét orszá­gon keresz­tül, kalan­doz­gat­tak a hét mind a hét nap­ján keresztül…

Áll­junk meg egy szóra.

A hét, ami hét nap­ból áll, tud­tom­mal csak magya­rul van így, leg­alább­is a week biz­to­san nem seven.

A hét­szá­zát neki, hogy mik vannak.

Heted­ízig­len sem fog­juk meg­ér­te­ni, mi az a hetes szám az éle­tünk­ben? Jó, szám­má­gia, és egye­bek, de még­is. Ez vala­mi más.

Hét­pró­bás gaz­em­ber kell legyen, aki ezt megfejti.Hogy mitől éppen hét­pró­bás, és miért volt éppen hét pró­ba, és mi volt az, hát az óko­ri olim­pi­ák szer­ve­zői, ha el tud­nák magyarázni.

Hát per­sze, az első óko­ri olim­pia Élisz­ben 776-ban, de az is lehet, 777-ben történt.

Per­sze, a mai napig meg­van a hét­fo­gás, ami­vel álta­lá­ban a tár­sa­ink, pár­ja­ink láb­iz­mát gyö­tör­jük, ember legyen, aki azt kibírja.

De hát ne tör­jük ezzel a fejün­ket, inkább együnk meg egy hét­ré­tű rétest, egyéb­iránt is kinn hét ágra süt a nap.

Az már csak hab a tor­tán, hogy a bárói koro­na is hét­ágú, továb­bá hét tör­pé­je volt annak a lánynak…

Jut eszem­be, Mózes a szent köny­vek, és a zsi­dó idő­szá­mí­tás sze­rint Ádár hó 7‑én szü­le­tett, és ugyan­csak ezzel a dátum­mal halt meg.

Ha vala­ki­nek még ez sem elég: Cris­ti­a­no Ronal­do soká­ig hetes mez­ben játszott.

A hét­fán­fü­työr­gő­jét neki! Mind­járt itt a hét­fe­jű sárkány!

György Atti­la József Atti­la-díjas író

For­rás: Facebook