Hírek Morzsák György Atti­la tol­lá­ból – Decem­ber 1

György Atti­la tol­lá­ból – Decem­ber 1

Decem­ber elseje.

Ünne­pel­nek „bará­ta­ink” a regá­ti, Óro­má­ni­ai romá­nok, mert decem­ber else­jén állí­tó­lag egy nagy nem­zet­gyű­lés kere­té­ben kimond­ták Erdély egye­sü­lé­sét Romániával.

Ez annyi­ra igaz, amennyi­re én szu­a­hé­li törzs­fő­nök vagyok. Kicsit odébb volt az, ami­kor egy béke­dik­tá­tum orgaz­dák kezé­re jut­tat­ta Tündérországot.

Most ülök, Csík­sze­re­dá­ban, a Pető­fi Kávé­ház­ban, és nézem, a szép, kék-sár­ga nad­rág­ban sétá­ló kato­na­ze­ne­ka­ri tago­kat, elvan­nak ők, alig vár­ják, vége legyen, mínusz hat fok odakinn. 

Egy kis orto­dox mise, néhány hazaf­fi­as buz­dí­tó szö­veg, lénye­ge­sen több a fel­vo­nu­ló kato­na, mint a vaco­gó közönség.

Majd elmen­nek, és meg­eszik a paszuly­fő­ze­lé­ket sült kol­básszal, mert bár­mi­lyen hihe­tet­len, ez itt nem­ze­ti étel, nem­ze­ti ünnep­na­po­kon. És isz­nak mel­lé egy iga­zi csí­ki sört.

Egész­sé­gük­re.

Ezen jókat mosolygunk. 

Sér­tés nélkül. 

Meg­ér­tem: nekik ünnep.

De kinek is? Nekünk, magya­rok­nak, biz­to­san nem.

Az erdé­lyi romá­nok már rég meg­bán­ták, mint a kutya, melyik kilen­cet köly­ke­zett. A dél­ro­má­nok­nak fogal­ma sincs, mi tör­tént akkor, hogyan, és miért, Buko­vi­na, Bán­ság mai napig büsz­kén tart­ja, hogy a Monar­chia része volt.

De ezek itt ünnepelnek.

Mond­juk, min­den okuk meg­van rá.

Decem­ber else­je tény­leg nagy nap, ren­ge­teg okunk van ünnepelni.

Ott van pél­dá­ul: AIDS-elle­ni világ­nap. Na, csak vigyáz­ni az Egyesüléssel.

Aztán cso­mó név­nap, csu­pa ked­ves isme­rős neve, ugye: Elza, Arnó, Arnold, Arnót, Bian­ka, Blan­ka, Blond­ina, Boni­ta, Ében, Ede, Elí­gi­usz, Enid, Erzsé­bet, Nata­li, Natá­lia, Nata­sa, Noel­la, Osz­kár, Uros.Ja, 1918-ban, ezen a napon Izland kiki­ált­ja füg­get­len­sé­gét Dániától.

A Mont­gol­fi­er-fivé­rek fel­száll­nak egy lég­ha­jón, meg­ala­kul a Teréz­kör­úti Szín­pad, elkez­dő­dik a Magyar Rádió műsor­su­gár­zá­sa, Ango­la az ENSZ tag­ja lesz, John Len­non és Yoko Ono meg­je­len­te­ti nagy­le­me­zét, és Gor­ba­csov II. János Pál pápá­val találkozik.

Köz­ben ezen a napon született:VI. Lajos fran­cúz király, Marie Tus­sa­ud (ugye, a panop­ti­kum), Loba­csevsz­kij, Vörös­mar­ty Mihály(!), Zsu­kov mar­sall, és Pab­lo Esco­bar drogbáró.

Meg még néhány mil­lió ember.

Min­den okunk meg van ünnepelni.

Bol­dog decem­ber elsejét!

For­rás: Facebook