Hírek Morzsák György Atti­la tol­lá­ból – A szó­dás ló

György Atti­la tol­lá­ból – A szó­dás ló

A szó­dás ló – Bes­ti­a­ri­um Siculorum.

Az is úgy van, hogy nekem a szó­da kék, koc­ka­sze­rű kar­ton­do­boz­va árult mosó­szer volt, azt írta raj­ta, Dero, ez min­den házi­asszony leg­jobb barát­ja volt, elmo­so­ga­tott vele, meg a hűt­len fér­jet hig­gad­tan meg lehe­tett mér­gez­ni általa.

Meg­le­he­tő­sen későn talál­koz­tam vele, mint szó­da­víz, de hát, Iste­nem, a nagy talál­ko­zá­sok várat­nak magukra.

„Veri, mint a szó­dás a lovát”.

A szó­da­víz, ami ismét az embe­ri­ség nagy talál­má­nya­i­nak egyi­ke, nél­kü­löz­he­tet­len, pél­dá­ul egy jó vil­lá­nyi rozé mellé.

De a becsü­le­tes, ká und ká világ­ban, a szó­dás még ház­tól házig járt, hoz­ta a szó­da­vi­zet, ez a civi­li­zált élet­hez tar­to­zott, a ház ura még elnéz­te, hogy nin­csen tej az asz­ta­lon, de a szó­da… na, az igen.

Fotó: sok​szi​nu​vi​dek​.hu

Meg­állt a szó­dás, letet­te a szissze­nős palac­kot, majd rácsa­pott a lova fará­ra, és úgy ment tovább, a követ­ke­ző por­tá­ig, mint az ame­ri­kai pos­tá­sok. Sem eső, sem jég, sem vihar nem állít­hat­ta meg kül­de­tés közben.

A lónak erről meg­volt a külön véle­mé­nye, de úgy maradt vele, mint a szé­ke­lyek az auto­nó­mi­á­val. Néha-néha kapott egy nagyot a seg­gé­re, aztán húz­ta tovább a szekeret.

A szó­da­vi­zet egyéb­iránt mai for­má­já­ban Jed­lik Ányos dol­goz­ta ki, két for­ra­dal­mi talál­mány között, hála Isten­nek erre is volt ide­je, egy­sze­rű­en csak eszé­be jutott, hogy szén­di­oxi­dot kéne ten­ni a víz­be, vala­mi jó csak lesz belőle.

A recept egy­sze­rű, íme: CO2 + H2O ⇌ H2CO3

Na, de ez a lovat nyil­ván qrvá­ra nem érde­kel­te, ő hord­ta a palac­kos sze­ke­ret, tűr­te a részeg gaz­dát, s akkor is haza­ment, ban­du­kolt egye­dül, ami­kor már a szó­da­árus elaludt a bakon.

Aztán beál­lí­tot­ták az istál­ló­ba, köz­ben kapott néhá­nyat a fará­ra, csak mert kell, a szó­dás­nak csak kell ver­ni a lovát, ha már van ilyen mondás.

És más­nap reg­gel ismét elül­ről, da capo el fine, a szó­dás lova az örök túl­élő, tűr, és szen­ved, mint a ren­des férj, és nél­kü­le nin­csen fröccs.

Isten éltes­se a patáit.

György Atti­la József Atti­la-díjas író