Hírek Magyarországi hírek Gyer­mek­vé­del­mi nép­sza­va­zást kez­de­mé­nyez a kormány

Gyer­mek­vé­del­mi nép­sza­va­zást kez­de­mé­nyez a kormány

A GYERMEKEINK JÖVŐJE A TÉT, EZÉRT EBBEN A KÉRDÉSBEN NEM ENGEDHETÜNK

Brüsszel egy­ér­tel­mű­en meg­tá­mad­ta Magyar­or­szá­got a gyer­mek­vé­del­mi tör­vény miatt, ezút­tal pedig az okta­tá­si tör­vény és a gyer­mek­vé­del­mi sza­bá­lyok módo­sí­tá­sát köve­te­li – hív­ta fel szer­dán a figyel­met a közös­sé­gi olda­lán a minisz­ter­el­nök. Orbán Vik­tor hang­sú­lyoz­ta: a gyer­me­ke­ink jövő­je a tét, ezért ebben a kér­dés­ben nem engedhetünk.

A kor­mány­fő továb­bá bejelentette:

ami­kor a hazánk­ra nehe­ze­dő nyo­más ilyen erős, akkor csak a közös nép­aka­rat tud­ja meg­vé­de­ni Magyar­or­szá­got, a kor­mány ezért úgy dön­tött, hogy nép­sza­va­zást kez­de­mé­nyez öt kérdésben.

A nép­sza­va­zás kér­dé­sei a követ­ke­zők lesznek:

Támogatja‑e ön, hogy kis­ko­rú gyer­me­kek­nek köz­ne­ve­lé­si intéz­mény­ben a szü­lő hoz­zá­já­ru­lá­sa nél­kül sze­xu­á­lis irá­nyult­sá­go­kat bemu­ta­tó fog­lal­ko­zást tartsanak?

Támogatja‑e ön, hogy kis­ko­rú gyer­me­kek szá­má­ra nemi átala­kí­tó keze­lé­se­ket népszerűsítsenek?

Támogatja‑e ön, hogy kis­ko­rú gyer­me­kek szá­má­ra is elér­he­tő­ek legye­nek a nem­át­ala­kí­tó kezelések?

Támogatja‑e ön, hogy kis­ko­rú gyer­me­kek­nek fej­lő­dé­sü­ket befo­lyá­so­ló sze­xu­á­lis média­tar­tal­ma­kat kor­lá­to­zás nél­kül mutas­sa­nak be?

Támogatja‑e ön, hogy kis­ko­rú gyer­me­kek­nek a nem meg­vál­toz­ta­tá­sát bemu­ta­tó média­tar­tal­ma­kat jele­nít­se­nek meg?

– Azt kérem önök­től, hogy közö­sen mond­junk nemet ezek­re a kér­dé­sek­re, ahogy öt évvel ezelőtt is nemet mond­tunk, ami­kor Brüsszel a beván­dor­ló­kat akar­ta rákény­sze­rí­te­ni Magyar­or­szág­ra. Akkor egy nép­sza­va­zás és a közös nép­aka­rat meg­ál­lí­tot­ta Brüsszelt. Egy­szer már sike­rült, és együtt újra sike­rül­ni fog – fogal­ma­zott Orbán Vik­tor a videó végén.

For­rás :Magyar Nemzet