Hírek Magyarországi hírek Gyer­me­kek és csa­lád nél­kül nincs ország, nincs nemzet

Gyer­me­kek és csa­lád nél­kül nincs ország, nincs nemzet

Gyer­me­kek és csa­lád nél­kül nincs ország, nincs nem­zet – jelen­tet­te ki a Kul­tu­rá­lis és Inno­vá­ci­ós Minisz­té­ri­um csa­lá­do­kért fele­lős állam­tit­ká­ra szer­dán egy új, négy cso­port­szo­bás böl­cső­de alap­kő­le­té­te­li ünnep­sé­gén Karcagon.

Hor­nung Ágnes közöl­te: nem csu­pán az épü­le­tek­nek, de a tár­sa­da­lom­nak is van­nak alap­kö­vei, a kor­mány szá­má­ra pedig fon­tos szem­pont, hogy a jövőt milyen alap­ra helye­zi. Ezért jelen­ti a csa­lád a nem­zet és min­den továb­bi épít­ke­zés, fej­lesz­tés alap­kö­vét több mint egy évti­ze­de Magyar­or­szá­gon – fogalmazott.

Ez idő alatt kiépült egy olyan rend­szer, amely­re az embe­rek min­dig támasz­kod­hat­nak – mond­ta az állam­tit­kár, rámu­tat­va arra, hogy a csa­lád­ba­rát ország esz­mé­jét Euró­pá­ban egye­dül­ál­ló intéz­ke­dé­sek fém­jel­zik, ame­lyek meg­óvá­sa és tovább­fej­lesz­té­se a cél. Pél­da­ként emlí­tet­te, hogy idén­től a 30 év alat­ti anyák men­te­sül­nek a sze­mé­lyi jöve­de­lem­adó meg­fi­ze­té­se és a diák­hi­tel vissza­fi­ze­té­se alól, a 25 év alat­ti fia­ta­lok­nak pedig tovább­ra sem kell sze­mé­lyi jöve­de­lem­adót fizet­ni­ük. Emel­lett a CSED 100 révén a kor­mány hoz­zá­já­rul ahhoz, hogy min­den kis­ma­ma anya­gi­lag is job­ban járjon.

Fel­idéz­te: 2014 óta több mint 200 mil­li­árd forin­tot for­dí­tot­tak böl­cső­de­fej­lesz­tés­re, és 2010-hez képest közel meg­dup­lá­zó­dott a férő­he­lyek szá­ma. A böl­cső­dei ellá­tást nyúj­tó tele­pü­lé­sek szá­ma és a böl­cső­dei szak­em­be­rek bére három­szo­ro­sá­ra nőtt, továb­bá négy­szer több intéz­mény, illet­ve szol­gál­ta­tás műkö­dik orszá­go­san, mint a „csa­lád­ba­rát for­du­lat” előtt.

A több mint 700 mil­lió forint­ból újon­nan épü­lő kar­ca­gi böl­cső­dé­hez a kor­mány 672 mil­lió forint­tal járul hoz­zá – közöl­te Hor­nung Ágnes, jelez­ve: a helyi önkor­mány­zat 35 mil­lió forint önrésszel egé­szí­ti ki a támogatást.

Sze­pe­si Tibor, a város fide­szes pol­gár­mes­te­re kiemel­te: az új böl­cső­de a jövőt, a jövő­be vetett hitet jel­ké­pe­zi. Jelez­te: az utób­bi idő­ben szá­mos helyi intéz­mény újult meg Kar­ca­gon, a most indu­ló beru­há­zás vár­ha­tó­an 2024 tava­szá­ra készül el.

F. Kovács Sán­dor, a tér­ség fide­szes ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­je úgy fogal­ma­zott: a tele­pü­lés hosszú távon gon­dol­ko­dik, ezért kiemelt figyel­met for­dít a jövő­je szem­pont­já­ból talán leg­fon­to­sabb­ra, a gyer­me­kek okta­tá­sá­ra és nevelésére.

For­rás: demok​ra​ta​.hu