Hírek Magyarországi hírek Gulyás Ger­gely: Ne kér­jék tőlünk, hogy meg­ün­ne­pel­jük a tri­a­no­ni döntést!

Gulyás Ger­gely: Ne kér­jék tőlünk, hogy meg­ün­ne­pel­jük a tri­a­no­ni döntést!

Elküld­te az első szám­lá­kat Brüsszel­nek a kor­mány, ha fizet­nek, hama­ro­san meg­va­ló­sul­hat a taná­rok követ­ke­ző bér­eme­lé­se is – jelen­tet­te be a mai Kor­mány­in­fón Gulyás Ger­gely. A Minisz­ter­el­nök­sé­get veze­tő minisz­tert kinyi­lat­koz­ta­tá­sa után ezút­tal is újság­írók kér­dez­ték. 

Gulyás Gergely: Ne kérjék tőlünk, hogy megünnepeljük a trianoni döntést!

Ukraj­ná­ba tovább­ra sem szál­lí­tunk fegyvereket

Arra a fel­ve­tés­re, hogy Brüsszel húsz­mil­li­árd eurót köve­tel a tag­ál­la­mok­tól Ukraj­na fel­fegy­ver­zé­sé­re, a minisz­ter közöl­te: hazánk eddig is szám­ta­lan for­má­ban és ezután is fog­ja támo­gat­ni a meg­tá­ma­dott Ukrajnát. 

Fegy­ve­re­ket azon­ban nem szál­lí­tunk, és ehhez pénz­ügyi támo­ga­tást sem fogunk nyújtani.

– Az uni­ós költ­ség­ve­tés­ből nem tudunk nem EU‑s tag­ál­la­mot támo­gat­ni. Addig egé­szen biz­to­san nem, amed­dig vala­mennyi tag­ál­lam az őt meg­il­le­tő költ­ség­ve­té­si for­rá­sok­hoz nem jutott hoz­zá – jelez­te a miniszter.

Marad­nak a rezsi­csök­ken­tett árak

Kér­dés­re vála­szol­va Gulyás Ger­gely meg­erő­sí­tet­te, hogy augusz­tus 1‑jétől tovább­ra is marad­nak a rezsi­vé­del­mi árak. Azt is tisz­táz­ta, misze­rint nincs rea­li­tá­sa annak, hogy a soros magyar uni­ós elnök­ség­re ne kerül­jön sor. 

A vonal­je­gyek és a víz­díj árá­nak eme­lé­se kap­csán a minisz­ter kiemelte: 

a magyar kor­mány a jelen­le­gi hely­zet­ben nem támo­gat­ja azt, hogy a lakos­ság­nak nagyobb ter­het kell­jen vállalni.

Mint mond­ta, a kor­mány nagy áldo­za­tot vál­lal azért, hogy a magyar embe­rek­nek ne kell­jen töb­bet fizet­ni a rezsiért.

– A jog­sza­bá­lyok­ban meg­je­len­tet­tük. Min­den ter­mék, amely árstop alá esett, az akci­ós ter­mék lett. Ezek ese­té­ben 10-ről 15 szá­za­lék­ra nő az akció mér­té­ke – vála­szolt arra a kér­dés­re Gulyás, hogy mikor dön­te­nek a köte­le­ző akciózásról.

– Bizony­ta­lan vagyok azzal kap­cso­lat­ban, hogy a magyar ember fél pohár bor­nál meg tud áll­ni, így én a zéró tole­ran­cia párt­ján vagyok. A szak­tár­cá­nak van lehe­tő­sé­ge arra, hogy ezt felül­vizs­gál­ja – vála­szolt arra a kér­dés­re, hogy felülvizsgálnák‑e a zéró alko­hol­to­le­ran­ci­át autó­ve­ze­tés esetén. 

Nem fog­juk ünne­pel­ni Trianont

A minisz­ter­el­nök tus­vá­nyo­si beszé­dé­vel kap­cso­la­tos nem­zet­kö­zi reak­ci­ók­kal kap­cso­lat­ban azt mond­ta, Orbán Vik­tor nem fogal­ma­zott meg olyan kije­len­té­se­ket, mint ami­lyen kifo­gá­so­kat meg­fo­gal­maz­tak vele szem­ben Szlo­vá­ki­á­ban vagy Romániában. 

Azzal kap­cso­lat­ban, hogy az ide­ig­le­nes szlo­vák minisz­ter­el­nök, Ódor Lajos azt mond­ta, hogy Magyar­or­szág­tól nem sza­kí­tot­tak el terü­le­te­ket, Gulyás úgy rea­gált: Ez tör­té­nel­mi tény. 

– A tri­a­no­ni béke­dik­tá­tu­mot nem mi kér­tük, hanem a nagy­ha­tal­mak ránk kény­sze­rí­tet­ték. Vala­ki­nek ez új infor­má­ci­ót jelent? – tet­te fel a kér­dést a minisz­ter. Hoz­zá­tet­te, ezt a kor­mány elfo­gad­ja, a mos­ta­ni hely­ze­tet, de azt ne kér­je tőlünk sen­ki, hogy a tri­a­no­ni dön­tést meg is ünnepeljük.

A 34 perctől

– Azért hoz­tuk lét­re a határ­va­dász szá­za­do­kat, hogy meg tud­ják véde­ni a határt, akár erő­vel is – vála­szolt arra a kér­dés­re, hogy mi a kor­mány vála­sza arra, hogy Szer­bi­á­ban rend­őrök­re is tüzet nyit­nak a mig­rán­sok. A minisz­ter sze­rint egy ország nem ország, ha nin­cse­nek hatá­rai, ezt Brüsszel­ben nem isme­rik el, vala­mint az sem, hogy a határt min­den esz­köz­zel, akár erő­szak­kal is meg kell védeni. 

A svéd NATO-csat­la­ko­zás kap­csán az RTL kér­dé­sé­re a minisz­ter közöl­te: szük­ség­te­len, hogy rend­kí­vü­li ülést tart­sa­nak, majd a ren­des ülés­szak­ban napi­rend­re veszik a témát. Mint mond­ta, a kor­mány benyúj­tot­ta az Ország­gyű­lés­hez a rati­fi­ká­ci­ót, de a Fidesz-frak­ci­ó­ban tovább­ra sincs tel­jes egyetértés. 

Kide­rült az is, hogy jelen­leg egy 1200 mil­li­árd forin­tos vas­út­fej­lesz­té­si prog­ra­mon dol­go­zik a Köz­le­ke­dé­si Minisz­té­ri­um. A minisz­ter sze­rint ezek­nél a fej­lesz­té­sek­nél arra kell tekin­tet­tel len­ni, hogy melyek azok a vona­lak, amit a leg­töb­ben használnak. 

A minisz­ter elmond­ta: nem meg­en­ged­he­tő, hogy egy magyar poli­ti­kus kül­föld­ről fogad­jon el pénzt, utal­va Kará­csony Ger­gely­re és a 99 Moz­ga­lom körül kiala­kult bot­rány­ra. 
Buda­pest pénz­ügyi hely­ze­té­ről Gulyás Ger­gely úgy fogal­ma­zott: az ország leg­gaz­da­gabb önkor­mány­za­ta, amely még 2019-ben jelen­tős több­le­tet örö­költ, nehe­zen mehet csőd­be, de aki erre a bra­vúr­ra képes, érde­mes lesz a buda­pes­ti­ek­nek egy jobb csőd­gond­no­kot keresni.

Gulyás Ger­gely hang­sú­lyoz­ta: az ada­tok sze­rint min­den idők leg­jobb turisz­ti­kai sze­zon­já­val szá­mol a Bala­ton. A szá­mo­kat tekint­ve: a fősze­zon­ban eddig több mint 700 ezer ven­dé­ge volt a Bala­ton­nak júni­us 1‑je és júli­us köze­pe között. Idén eddig 2,4 mil­lió ven­dég­éj­sza­kát regiszt­rál­tak, ez 98 szá­za­lé­ka a 2019-es rekordévnek.

A minisz­ter kiemel­te az Eras­mus-meg­ál­la­po­dás­sal kap­cso­lat­ban, hogy októ­ber végé­ig meg­egyez­nek az Euró­pai Bizottsággal. 

Ügy­ve­ze­tő kor­má­nya van Szlo­vá­ki­á­nak, így érdem­ben hosszú távú ter­vek­ről nem érde­mes beszél­ni. Vár­juk, hogy Szlo­vá­ki­á­nak legyen sta­bil kor­má­nya – mond­ta Gulyás Ger­gely a magyar – szlo­vák viszony­ra vonat­ko­zó újabb kér­dés­re válaszolva. 

Kizárt, hogy a Fidesz támo­gas­sa Bor­kai Zsol­tot, aki a győ­ri pol­gár­mes­te­ri posz­tért akar ring­be száll­ni a jövő évi önkor­mány­za­ti választáson

– tet­te egy­ér­tel­mű­vé a tárcavezető. 

Gulyás Ger­gely kifej­tet­te: örül­nünk kell, hogy újabb akku­mu­lá­tor­gyár épül, ezút­tal Nyír­egy­há­zán. Hoz­zá­tet­te: mun­ka­vál­la­lók lesz­nek, hiszen éppen azok­ban a tér­sé­gek­ben épül a gyár, ahol több a mun­ka­nél­kü­li. Hoz­zá­tet­te azt is: 

akár Kár­pát­al­já­ról is érkez­het­nek munkavállalók.

A minisz­ter elmond­ta, hogy a beru­há­zá­so­kat tekint­ve tor­zó nem marad, vagy­is a meg­kez­dett mun­ká­la­to­kat befejezik.

A tár­ca­ve­ze­tő azt is elmond­ta, hogy kilenc­ve­nez­ren kap­tak az átla­gos­nál nagyobb rezsi­szám­lát: nekik rész­let­fi­ze­té­si lehe­tő­sé­get biz­to­sít a kormány.

– A jog­sza­bá­lyok min­den­ki­re vonat­koz­nak, Buda­pest­re és Buda­pest főpol­gár­mes­te­ré­re is. Sen­ki nem gon­dol­hat­ja komo­lyan, hogy meg lehet támad­ni egy adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­get, ame­lyet tör­vény ír elő, a bíró­sá­gon – vála­szol­ta Gulyás Ger­gely a Magyar Nem­zet azon kér­dé­sé­re, hogy a fővá­ros bal­ol­da­li veze­té­se tovább­ra sem akar­ja meg­fi­zet­ni a szo­li­da­ri­tá­si adót.

– A mig­ráns­get­tók­nak fel­be­csül­he­tet­len költ­sé­gei len­né­nek. A biz­ton­ság költ­sé­ge­it sen­ki sem tud­ja szám­sze­rű­sí­te­ni. Azt sem tud­ja sen­ki kiszá­mol­ni, hogy milyen mér­ték­ben növe­ked­né­nek a határ­vé­del­mi költ­sé­gek, ha drasz­ti­ku­san növe­ked­ne a mig­rá­ci­ós nyo­más. Ez meg­fi­zet­he­tet­len ár, ezért nem is vagyunk haj­lan­dó­ak ezt meg­fi­zet­ni. Nem csu­pán arról van szó, hogy Magyar­or­szág el tud‑e, és el akar‑e tar­ta­ni olyan sze­mé­lye­ket akik a nem­zet­kö­zi jog alap­ján nem minő­sül­nek mene­kült­nek Magyar­or­szá­gon – szö­gez­te le a miniszter. 

For­rás: magyar​nem​zet​.hu