Hírek Sport hirek Gulá­csi Péter tör­té­nel­met írt

Gulá­csi Péter tör­té­nel­met írt

A lip­cse­i­ek kapu­sa az első magyar játé­kos, aki Baj­no­kok Ligá­ja elő­dön­tőt játszhat

A válo­ga­tott kapus Gulá­csi Péter és csa­pat­tár­sa Wil­li Orbán let­tek az első olyan magyar lab­da­rú­gók, akik klub­csa­pa­tuk­kal beju­tot­tak a Baj­no­kok Ligá­ja elő­dön­tő­jé­be, miu­tán az RB Leip­zig csü­tör­tök este a leg­jobb nyolc között 2 – 1‑re legyőz­te az Atlé­ti­co Mad­rid együt­te­sét.
   
A csü­tör­tök esti mér­kő­zést a lip­cse­i­ek kezd­ték len­dü­le­te­seb­ben a lissza­bo­ni José Alv­ala­de Sta­di­on­ban, igaz, a spa­nyol együt­tes az első per­cek­ben a terü­le­tet, és ezzel a kez­de­mé­nye­zés lehe­tő­sé­gét is átad­ta ellen­fe­lé­nek. Ennek meg­fe­le­lő­en elő­ször a német csa­pat előtt adó­dott gól­szer­zé­si lehe­tő­ség, rövid­del ezután azon­ban rákap­csolt az Atlé­ti­co, és két­szer is veszé­lyez­tet­te Gulá­csi kapu­ját. A magyar válo­ga­tott kapus­nak előbb egy fejest, majd egy köze­li lövést kel­lett véde­nie, utób­bi eset­ben bra­vú­ros hárí­tás­sal men­tet­te meg csa­pa­tát a góltól.

A foly­ta­tás­ban gyak­ran kap­ko­dó­vá vált a játék, mind­két együt­tes több­ször is elad­ta a lab­dát, majd a fél­idő haj­rá­já­ban ismét az RB Leip­zig szo­rí­tot­ta a kapu­ja elé az ellen­fe­let.

A szü­net után ott foly­ta­tó­dott a meccs, ahol abba­ma­radt, a lip­cse­i­ek töb­bet bir­to­kol­ták a lab­dát, és támad­tak is becsü­let­tel. Az ötve­ne­dik perc­ben túl­jár­tak az Atlé­ti­co védő­i­nek eszén, és egy szé­pen fel­épí­tett akció végén a hor­vát Dani Olmo fejes­gól­já­val meg­sze­rez­ték a veze­tést.

Die­go Sime­o­ne veze­tő­edző cse­ré­vel igye­ke­zett fris­sí­te­ni csa­pa­tán, és pályá­ra küld­te Joao Felixet, aki kicsi­vel több mint tíz perc­cel a beál­lá­sa után bün­te­tőt har­colt ki, majd annak vég­re­haj­tá­sá­nál sem hibá­zott.

A foly­ta­tás­ban új len­dü­le­tet sike­rült ven­nie a Leip­zig­nek, amely a szin­tén cse­re­ként beállt Tyler Adams révén újra veze­tést szer­zett, igaz, az ame­ri­kai közép­pá­lyás kapu­ra lövé­se meg­pat­tant az egyik védő lábán, és így jutott a háló­ba.

A haj­rá­ban az Atlé­ti­co min­den ener­gi­á­ját az egyen­lí­tés­be, a lip­cse­i­ek pedig az utol­só ere­jü­ket is az előny meg­tar­tá­sá­ba fek­tet­ték, és végül a német együt­tes járt sikerrel.

A lip­cse­i­ek csa­pat­ka­pi­tá­nya, a szin­tén magyar válo­ga­tott Wil­li Orbán nem kapott lehe­tő­sé­get a meccsen.

Az RB Leip­zig a Lőw Zsol­tot másod­edző­ként fog­lal­koz­ta­tó Paris Saint-Ger­ma­in­nel talál­ko­zik a dön­tő­be jutá­sért jövő ked­den.

Magyar fut­bal­lis­ta eddig csak BL-negyed­dön­tő­ben sze­re­pel­he­tett, a 2006/07-es sze­zon­ban Fehér Csa­ba a hol­land PSV Eind­ho­ven­nel a leg­jobb nyolc között búcsú­zott. Az Euró­pa Ligá­ban kicsit job­ban állunk, hiszen abban a soro­zat­ban Gera Zol­tán sze­mé­lyé­ben a finá­lé­ban lép­he­tett pályá­ra magyar játé­kos 2010-ben. Akkor az Euró­pa-liga dön­tő­jét az Atlé­ti­co Mad­rid nyer­te a Ful­ham­mel szem­ben, az angol együt­tes­ben kez­dő­ként kapott lehe­tő­sé­get Gera.

Baj­no­kok Ligá­ja, negyed­dön­tő:


RB Leip­zig (német)-Atlético Mad­rid (spa­nyol) 2 – 1 (0−0)

— —  —  —  —  —  —  —  —  — —
gól­szer­zők: Olmo (51.), Adams (88.), illet­ve Joao Felix (71, tizenegyesből)

For­rásMTI, sport​ha​ta​rok​nel​kul​.hu Tőkés Máté