Hírek Morzsák Gmailt hasz­nál? Óri­á­si vál­to­zás­ra számítson!

Gmailt hasz­nál? Óri­á­si vál­to­zás­ra számítson!

Jön a két­lép­csős hitelesítés

A Goog­le beje­len­tet­te, hogy auto­ma­ti­ku­san „bevon­ja” a Goog­le-fiók­kal ren­del­ke­ző fel­hasz­ná­ló­kat a két­fak­to­ros hite­le­sí­tés­be. Erre „a fió­kok védel­me érdekében”kerül sor – írja a Wccf­tech alap­ján az Index.

A Goog­le egy blog­be­jegy­zés­ben közöl­te, hogy min­den „meg­fe­le­lő­en kon­fi­gu­rált” fió­kot hama­ro­san átál­lí­ta­nak, denem közöl­ték, hogy mikor.

Amint a két­fak­to­ros hite­le­sí­tést beve­ze­tik, a Goog­le-fiók­ba való beje­lent­ke­zés­kor a fiók­hoz kap­csolt tele­fon­szám­ra SMS érke­zik, amellyel majd meg kell erő­sí­te­ni, hogy való­ban a fiók hasz­ná­ló­ja próbál‑e bejelentkezni.

A vál­to­zás nem opci­o­ná­lis, nem is önkén­tes, hanem min­den Gmail-fel­hasz­ná­lót érin­tet­ni fog. Fon­tos ellen­őriz­ni, hogy a meg­fe­le­lő tele­fon­szám legyen meg­ad­va a pos­ta­fi­ó­kunk­ban. Illet­ve meg lehet ten­ni, hogy levesszük a tele­fon­szá­mot a fiók­ban meg­adott ada­tok közül, akkor a Goog­le nem tud­ja auto­ma­ti­ku­san elin­dí­ta­ni a két­lép­csős ellenőrzést.

For­rás: info​start​.hu