Hírek Amerikai hirek Giga­per kez­dő­dött a Face­book feldarabolására

Giga­per kez­dő­dött a Face­book feldarabolására

A Face­book fel­da­ra­bo­lá­sát is céloz­hat­ja “több mint 45” ame­ri­kai szö­vet­sé­gi tag­ál­lam – a BBC nem közöl­te a pon­tos szá­mot – és a Szö­vet­sé­gi Keres­ke­del­mi Bizott­ság (FTC), vagy­is az ame­ri­kai ver­seny­fel­ügye­let most indí­tott pere a közös­sé­gi­mé­dia-óri­ás­sal szem­ben. A kere­set sze­rint a Face­book rivá­li­sa­i­val szem­ben a “fel­vá­sár­lás vagy elte­me­tés” tak­ti­ká­ját válasz­tot­ta, ezzel kor­lá­toz­va a pia­cot, árt­va rivá­li­sa­i­nak és fel­hasz­ná­ló­i­nak is, akik elvesz­tet­ték ural­mu­kat saját ada­ta­ik felett, melyek immár a cég rek­lám­ér­té­ke­sí­té­sét szolgálják.

“Nem vol­na sza­bad, hogy egyet­len cég­nek ilyen hat­la­ma legyen sze­mé­lyes és közös­sé­gi inter­ak­ci­ó­ink felett” – mond­ta Leti­tia James, New York állam főügyé­sze, a tag­ál­la­mok által indí­tott kere­set vezérképviselője.

Kere­se­tük első­sor­ban az Ins­ta­gram 2012-es, illet­ve a WhatsApp 2014-es fel­vá­sár­lá­sá­ra, illet­ve a kül­ső szoft­ver­fej­lesz­tők­re vonat­ko­zó kor­lá­to­zá­sok­ra kon­cent­rál, ez alap­ján kez­de­mé­nye­zi a Face­book fel­da­ra­bo­lá­sát. Ez annyi­ban érde­kes, hogy az akvi­zí­ci­ó­kat az FTC annak ide­jén enge­dé­lyez­te. Ugyan­ak­kor a kere­se­tük­ben az álla­mok hivat­koz­nak Mark Zuc­ker­berg egy 2008-as bel­ső leve­lé­re, ami­ben arra utalt, hogy “jobb fel­vá­sá­rol­ni [a rivá­li­so­kat], mint versenyezni”.

For­rás: vad­haj­ta­sok / BBC