Hírek Sport hirek Gaz­dag Dáni­el nem akart kiszúr­ni magával

Gaz­dag Dáni­el nem akart kiszúr­ni magával

A magyar légi­ós úgy érzi, a leg­jobb dön­tést hoz­ta meg azzal, hogy hosszab­bí­tott klubjával

A magyar válo­ga­tott közép­pá­lyás szer­dán 2025-ig, három plusz egy évvel hosszab­bí­tot­ta meg szer­ző­dé­sét az észak-ame­ri­kai pro­fi lab­da­rú­gó­li­gá­ban (MLS) sze­rep­lő Phi­la­del­phia Union­nal, mellyel a tava­lyi sze­zon­ban dön­tő­be jutott, ráadá­sul egyé­ni­leg is kima­gas­ló évet zárt. A 26 éves fut­bal­lis­ta csü­tör­tö­kön a köz­mé­di­á­nak elmond­ta, hogy a leg­fon­to­sabb szem­pont az volt szá­má­ra, hogy csa­lád­ja bol­dog Phi­la­delp­hi­á­ban, olyan aján­la­ta pedig nem is volt más­hon­nan, ami­ről neki kel­lett vol­na döntenie.

   „Úgy gon­do­lom, hogy iga­zá­ból magam­mal szúr­tam vol­na ki, ha nem foga­dom el a klub aján­la­tát” – jegyez­te meg Gaz­dag, hoz­zá­té­ve, hogy sok érdek­lő­dés volt irán­ta, ezek nagy része viszont csak érdek­lő­dés maradt. „Csak egy pár volt, ami átment aján­lat­ba, ami komo­lyabb­ra for­dult, viszont azok egy­szer sem jutot­tak el odá­ig a klu­bom­mal való egyez­ke­dés során, hogy nekem kel­lett vol­na dön­te­nem arról, hogy megyek vagy mara­dok” – tet­te hoz­zá.
   
A leg­utób­bi idé­nyé­ben 24 gólig jutott Gaz­dag, aki az új szer­ző­dé­sé­vel együtt a 10-es mez­szá­mot is meg­kap­ta. Arról is beszélt, hogy a Phi­la­del­phia veze­té­sé­nek az a cél­ja, hogy a csa­pa­tot egy­ben tart­sa, az új idény­ben pedig újra a baj­no­ki címért sze­ret­né­nek harcolni.

For­rás: MTI/ sport​ha​ta​rok​nel​kul​.hu