Hírek Sport hirek Gaz­dag Ame­ri­ká­ba megy – az MLS-ben folytatja

Gaz­dag Ame­ri­ká­ba megy – az MLS-ben folytatja

Az MLS-ben sze­rep­lő Phi­la­del­phia Union lab­da­rú­gó­csa­pa­ta szer­ződ­tet­te Gaz­dag Dáni­elt, a Buda­pest Hon­véd játékosát.

A 25 éves közép­pá­lyást azt köve­tő­en enged­te el a Hon­véd, hogy sike­rült kivív­nia a benn­ma­ra­dást az OTP Bank Ligában.Új klub­já­nak hon­lap­ja sze­rint a táma­dó közép­pá­lyás szer­ző­dé­se két idény­re szól, és továb­bi két évvel meg­hosszab­bít­ha­tó. Az átiga­zo­lá­si díjat nem hoz­ták nyil­vá­nos­ság­ra, a Buda­pest Hon­véd hon­lap­ja azon­ban meg­jegy­zi, hogy Gaz­dag – Dét­ári Lajos után – a kis­pes­ti klub máso­dik leg­ma­ga­sabb össze­gért érté­ke­sí­tett lab­da­rú­gó­ja lett.

“Sok­ol­da­lú fut­bal­lis­ta, aki több pozí­ci­ó­ban is tud ját­sza­ni a közép­pá­lyán, vala­mint a csa­tár­sor­ban. Agresszív játék­stí­lu­sa miatt jól illesz­ke­dik a játék­rend­sze­rünk­be” – nyi­lat­koz­ta Ernst Tan­ner, a Phi­la­del­phia Union sportigazgatója.

A Phi­la­del­phia Union az ame­ri­kai liga Kele­ti kon­fe­ren­ci­á­já­nak tagja.

Gaz­dag sze­re­pel a magyar válo­ga­tott bő Euró­pa-baj­no­ki kere­té­ben. A Mar­co Ros­si keze alatt debü­tá­ló lab­da­rú­gó eddig hat­szor sze­re­pelt a nem­ze­ti együt­tes­ben, Andor­rá­ban sze­rez­te eddi­gi egyet­len találatát.

A 25 éves, nyír­egy­há­zi szü­le­té­sű játé­kos 2010-től a kis­pes­ti Magyar Fut­ball Aka­dé­mi­án nevel­ke­dett, és 2014 óta a Buda­pest Hon­véd fel­nőtt csa­pa­tá­ban sze­re­pelt, amellyel 2017-ben baj­nok­sá­got, tavaly pedig Magyar Kupát nyert. A közép­pá­lyás eddig hat­szor ját­szott a fel­nőtt válo­ga­tott­ban, egy gólt szer­zett, és tag­ja az idén nyár­ra halasz­tott Euró­pa-baj­nok­ság­ra készü­lő bő keret­nek is.

“Dani szám­ta­lan gól­lal, emlé­ke­ze­tes meccsel, moz­za­nat­tal, díj­jal örven­dez­te­tett meg min­ket, ter­mé­sze­tes, hogy ki sze­ret­né magát pró­bál­ni kül­föl­dön. Úgy álla­pod­tunk meg vele, ha meg­fe­le­lő aján­lat érke­zik, akkor ezen a nyá­ron elen­ged­jük. Biz­tos vagyok ben­ne, hogy Ame­ri­ká­ban is meg­áll­ja majd a helyét és viszi a jó hírün­ket a világ­ban” – mond­ta Kun Gábor, a Buda­pest Hon­véd ügyvezetője.

Az M1 aktu­á­lis csa­tor­nán Gaz­dag elmond­ta, hogy a sze­zon köz­ben is vol­tak meg­ke­re­sé­sei, de azo­kat fél­re­tet­te a kis­pes­ti­ek gyen­gébb sze­rep­lé­se miatt, mivel min­den­kép­pen sze­ret­te vol­na hoz­zá­se­gí­te­ni a benn­ma­ra­dás­hoz a nevelőegyesületét.

A Buda­pest Hon­véd hon­lap­ján úgy fogal­ma­zott, külön­le­ges érzé­sek kava­rog­nak ben­ne, hiszen több mint 11 évet töl­tött Kis­pes­ten, ezért fur­csa lesz szá­má­ra egy új hely­re men­ni, de örül neki, hogy kipró­bál­hat­ja magát külföldön

“Jó lehe­tő­ség­nek tar­tom, hogy a Phi­la­delp­hi­á­hoz iga­zol­ha­tok, ezért is mond­tam igent az aján­lat­ra. Bol­dog vagyok, hogy szin­tet lép­he­tek a kar­ri­e­rem­ben” – tet­te hozzá.

Gaz­dag sze­rint a Phi­la­del­phia aján­la­ta nem csak szak­ma­i­lag volt csá­bí­tó, hiszen a csa­lád­já­val remek hely­re köl­töz­het, ráadá­sul erős csa­pat­ról van szó, amely a Baj­no­kok Ligá­já­ban sze­re­pel a CONCACAF-zónában.

A 2008-ban ala­pí­tott Phi­la­del­phia Union FC 2010 óta sze­re­pel az MLS-ben. A negyed­dön­tő­be 2011-ben és 2019-ben is beju­tott, tavaly pedig az alap­sza­kasz leg­jobb­já­nak bizo­nyult, de a ráját­szás­tól az első kör­ben búcsú­zott. A US Open Cup dön­tő­jé­ben három­szor sze­re­pelt, azon­ban 2014-ben, 2015-ben és 2018-ban is veszített.

Május­ban iga­zolt már magyar lab­da­rú­gó az MLS-be: Schön Sza­bolcs az MTK-ból szer­ző­dött a Dallashoz.

For­rás: m4s​port​.hu