Hírek Sport hirek Fucso­vics Már­ton beju­tott a nyolcaddöntőbe

Fucso­vics Már­ton beju­tott a nyolcaddöntőbe

Fucso­vics Már­ton nyol­cad­dön­tő­be jutott egyes­ben a fran­cia nyílt tenisz­baj­nok­sá­gon, miu­tán a har­ma­dik for­du­ló szom­ba­ti játék­nap­ján három szett­ben legyőz­te a bra­zil Thia­go Monteirót.

Az első szett ele­jén mind­két teni­sze­ző két-két alka­lom­mal elvet­te ellen­fe­le ado­ga­tó­já­té­kát, majd ez a magyar­nak 6:5‑nél is sike­rült, így 59 perc után előny­be került. A máso­dik fel­vo­nás sok­kal simáb­ban ala­kult, Fucso­vics két­szer is meg­nyer­te a világ­rang­lis­tán 84. Mon­tei­ro szer­va­já­té­kát, és 6:1‑re hoz­ta a játszmát.

A har­ma­dik szett is így kez­dő­dött, majd így is vég­ző­dött, így a szer­va­fo­ga­dás­ban szin­te végig remek­lő magyar játé­kos jutott tovább.

A két játé­kos koráb­ban egy­szer talál­ko­zott egy­más­sal, és tavaly május­ban, a mün­che­ni sala­kos tor­na nyol­cad­dön­tő­jé­ben is Fucso­vics nyert.

A világ­rang­lis­tán jelen­leg 63. helye­zett Fucso­vics újabb sike­ré­vel beál­lí­tot­ta eddig leg­jobb Grand Slam-sze­rep­lé­sét, hiszen a 2018-as és az idei auszt­rál nyílt baj­nok­sá­gon is a negye­dik körig jutott. A magyar játé­ko­sok közül eddig csak Kehr­ling Béla, Asbóth József, Gulyás Ist­ván és Taróczy Balázs tudott a leg­jobb 16 közé kerül­ni a Roland Garroson.

Hétfőn pályára lép Fucsovics Marci

A pári­zsi első for­du­ló­ban, hét­főn Fucso­vics négy játsz­má­ban legyőz­te a negye­dik helyen kiemelt orosz Danyi­il Med­ve­gyevet – és pálya­fu­tá­sa során elő­ször vert meg olyan játé­kost, aki a leg­jobb tíz között van az ATP-rang­sor­ban -, majd csü­tör­tö­kön a máso­dik kör­ben három szett­ben nyert a spa­nyol Albert Ramos Vin­olas ellen. A nyol­cad­dön­tő­ben a 13. helyen kiemelt orosz And­rej Rubl­jov lesz az ellen­fe­le, de annak a talál­ko­zó­nak az ered­mé­nyé­től füg­get­le­nül min­den bizonnyal a leg­jobb ötven közé jut a világranglistán.

„Igye­kez­tem nagyon össze­sze­det­ten ját­sza­ni, és végig irá­nyí­ta­ni a meccset. Ott vagyok a leg­jobb 16-ban egy újabb Grand Sla­men, hét­főn foly­ta­tás Rubl­jov ellen”

– írta közös­sé­gi olda­lán Fucsovics.

EREDMÉNY, FÉRFI EGYES, 3. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
Fucso­vics Már­ton-Thia­go Mon­tei­ro (bra­zil) 7:5, 6:1, 6:3

For­rás: Demokrata