Hírek Vélemények/Publicisztikák Frank Füre­di: Magyar­or­szág még nem érti a kul­túr­harc új színterét

Frank Füre­di: Magyar­or­szág még nem érti a kul­túr­harc új színterét

A pro­fesszor nagyon erős intel­met kül­dött a jobboldalnak.

Pro­fes­sor Frank Fure­di, Direc­tor of MCC Brus­sels (Pho­to: MCC Brussels)

„Rég­óta szem­lé­lem a folya­ma­to­kat, és azt vet­tem ész­re, hogy az elmúlt évben a külön­bö­ző diag­nó­zi­sok szá­mai nőnek és nőnek. (…) Minél több pszi­cho­ló­gus van, annál több beteg ember van” 

– fogal­ma­zott lapunk­nak Frank Füre­di, az MCC Brus­sels igaz­ga­tó­ja, a 2001-ben meg­je­lent The­rapy Cul­tu­re [Terá­pia Kul­tú­ra] könyv szerzője. 

A pro­fesszor azt a jelen­sé­get azo­no­sí­tot­ta nyi­lat­ko­za­tá­ban, hogy a pszi­cho­ló­gia átvet­te a val­lás és a filo­zó­fia helyét a tár­sa­da­lom­ban. Ezzel az egzisz­ten­ci­á­lis prob­lé­mák pszi­cho­ló­gi­ai prob­lé­mák­ká let­tek keresztelve.

Ez épp olyan nagy prob­lé­ma, mint a woke poli­ti­ka, és Magyar­or­szá­gon a jobb­ol­dal még nem érti ennek a hatását

– mond­ta.

Az ismert szo­cio­ló­gus sze­rint a túl­pszi­cho­lo­gi­zált tár­sa­da­lom olyan tüne­te­ket szül, mint pél­dá­ul ha egy gye­rek­ben még nem ala­kult ki a maga­biz­tos­ság, és fél vagy feszeng, mielőtt egy tár­sa­ság­ban meg kell szó­lal­nia, akkor meg­kap­ja a stigmát/diagnózist, hogy „tár­sa­dal­mi fóbi­á­ban” szen­ved. Füre­di úgy véli, hogy ennek követ­kez­mé­nye­képp las­san az embe­rek elve­szí­tik azt a képes­sé­gü­ket, hogy együtt élje­nek prob­lé­mák­kal és túl tud­ja­nak azo­kon lépni.

Az MCC Brus­sels igaz­ga­tó­ja az új szem­lé­let­mó­dot kife­je­zet­ten a gye­re­kek­re tart­ja veszé­lyes­nek. A túl­se­gí­tés­sel, a buká­sok­tól való elzá­rás­sal – ami az isko­lá­ban is zaj­lik, ami­kor nyu­ga­ton több helyen is nép­sze­rű az az okta­tás szem­lé­let, ami meg­ta­gad­ja a diá­kok nega­tív érté­ke­lé­sét – olyan vilá­got biz­to­sí­tunk a gye­re­ke­ink szá­má­ra, ami­ben nem tud­nak majd meg­áll­ni a saját lábu­kon, mert nem let­tek fel­ké­szít­ve arra, ami­kor az élet kihí­vá­so­kat állít eléjük.

Nyi­lat­ko­za­tá­ban fel­idéz­te, hogy koráb­ban még a depresszi­ó­ról úgy véle­ked­tek, hogy az nem érin­ti a gye­re­ke­ket. Ezzel szem­ben az elmúlt negy­ven évben, külö­nö­sen az angol – ame­ri­kai világ­ban és Észak-Euró­pá­ban évről évre egy több pénzt pénzt for­dí­ta­nak pszi­cho­ló­gi­ás terá­pi­ás keze­lé­sek­re – húz­ta alá, hoz­zá­té­ve, hogy ezzel együtt nő az olyan embe­rek szá­ma is, akik úgy gon­dol­ják, hogy nem tud­nak nor­má­li­san élni, dol­goz­ni mert vala­mi­lyen depresszi­ó­ban szenvednek.

Nekem az a fő kité­te­lem, hogy ha így megyünk tovább, hogy az ame­ri­kai gye­re­kek 40 szá­za­lé­ka vala­mi­lyen tera­peu­tát látott már, akkor annyi­ra legyen­gül a tár­sa­da­lom, ami komoly prob­lé­mák­hoz vezet­het. Tudom, hogy sokan azt gon­dol­ják, hogy ez nagyon jó, hogy tudunk a sze­mé­lyes prob­lé­má­ink­ról beszél­ni és nem vagyunk olyan szto­is­ták, mint régeb­ben, de való­já­ban az embe­rek legyen­gül­nek és nem tud­nak komo­lyan dol­goz­ni és visel­ked­ni. A huszon­éves fia­ta­lok sok­szor ezért még min­dig gye­re­ke­sen viselkednek

– emel­te ki a pro­fesszor, aki sze­rint ez nem a fia­ta­lok hibá­ja, hisz ők ezt kap­ják ma örö­kül az okta­tó­ik­tól és a szü­le­ik­től, aki­ket a kul­tú­ra vezérel.

„Hogy­ha a kul­tú­ra azt mond­ja, hogy egy jó szü­lő az, aki min­dig moso­lyog a gye­rek­re, aki nem kia­bál a gye­rek­kel, aki nem mond­ja a gye­rek­nek, hogy ezt rosszul csi­nál­tad, akkor min­den­ki ebbe az irány­ba fog menni” 

– magya­ráz­ta a jelenséget.

Frank Füre­di azt remé­li, hogy Magyar­or­szá­gon még ki tud ala­kul­ni egy vita erről az új szem­lé­let­mód­tól, mert tapasz­ta­la­tai sze­rint Buda­pes­ten a szü­lők kez­de­nek egy­re hason­lób­ban visel­ked­ni, mint a nyu­gat-euró­pai társadalmakban. 

„Fél­nek attól, hogy a gye­re­ke­ik nem fog­ják sze­ret­ni őket, ha pél­dá­ul fel­kül­dik őket a szobájukba” 

– mond­ta sarkosan.

A „bor­za­lom” a brüssze­li agy­tröszt veze­tő­je sze­rint az, hogy sen­ki­nek nincs rossz szán­dé­ka ebben a folya­mat­ban, eset­leg csak annak az ipar­ág­nak, ami rátelepedett. 

Az egész ten­den­ci­át vizs­gál­va azt a követ­kez­te­tést von­ta le, hogy bár ez főleg a libe­rá­lis bal­ol­dal­nak fon­tos, de a jobb­ol­dal sem érti még, hogy mi tör­té­nik ezen a területen.

Borí­tó­kép: Frank Füre­di pro­fesszor, az MCC Brus­sels igaz­ga­tó­ja. (Fotó: MCC Brussels)

For­rás: magyar​nem​zet​.hu