Hírek Sport hirek Fra­di- Juventus

Fra­di- Juventus

A Juven­tus 4 – 1‑re győ­zött a Ferenc­vá­ros ven­dé­ge­ként a lab­da­rú­gó Baj­no­kok Ligá­ja szer­da esti cso­port­mér­kő­zé­sén a Pus­kás Arénában.

Szer­hij Reb­rov, a Ferenc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak veze­tő­edző­je első­sor­ban a har­ma­dik és negye­dik kapott gól miatt volt elé­ge­det­len, miu­tán együt­te­se szer­dán este 4 – 1‑re kika­pott a Juven­tus­tól a Baj­no­kok Ligá­ja cso­port­kö­ré­nek har­ma­dik fordulójában.

„Kemény meccs volt, de ezt is vár­tuk” – kezd­te érté­ke­lé­sét az FTC ukrán tré­ne­re. „Akár­csak Bar­ce­lo­ná­ban, most is úgy érzem, hogy nem érde­mel­tünk ilyen ará­nyú vere­sé­get, de jól dol­goz­tunk, véde­ke­zés­ben is, főleg az első fél­idő­ben. Megyünk tovább.”

Reb­rov hoz­zá­tet­te, nem első­sor­ban az ered­mény miatt elé­ge­det­len, hanem az utol­só két beka­pott gól­lal. „Per­sze, ha ilyen ellen­fél áll szem­ben, mint Ronal­do, ben­ne van a pak­li­ban a hibá­zás lehe­tő­sé­ge. Nyil­ván már a játé­ko­sok is fárad­tak vol­tak, ezért hibáz­tak” – fogalmazott.

A veze­tő­edző sze­rint ezt a szin­tű tem­pót, amit a Juven­tus vagy a Bar­ce­lo­na dik­tál, edzé­se­ken sem tud­ják model­lez­ni, ter­mé­sze­tes, hogy a játé­ko­sai elfáradnak.

Elárul­ta, hogy a fut­bal­lis­tái olyan csa­ló­dot­tan ülnek az öltö­ző­ben, mint­ha dön­tőt vesz­tet­tek vol­na, és ez azért van, mert nem tud­ták a leg­jobb for­má­ju­kat nyúj­ta­ni a saját szur­ko­ló­ik előtt, akik nagy­sze­rű han­gu­la­tot terem­tet­tek a Pus­kás Arénában.

Sig­ér: El kell ismer­ni, hogy a Juven­tus sok­kal jobb csapat

Sig­ér Dávid azt mond­ta, hiá­ba készül­tek a rivá­lis gyors és erős játé­ko­sa­i­ra, nem volt ellenszerük.

„Ezzel együtt azt érez­tem, hogy bár­csak több ilyen meccset játsz­hat­nánk, mert akkor job­ban fej­lőd­het­nénk. El kell ismer­ni, hogy a Juven­tus sok­kal jobb csapat”

– jegyez­te meg a válo­ga­tott középpályás.

Ő is kitért a sta­di­on­ban tapasz­talt han­gu­lat­ra, sze­rin­te remek volt az atmosz­fé­ra. „A hang­za­var alap­ján úgy érez­tem, mint­ha telt ház len­ne” – mondta.

And­rea Pir­lo, a ven­dég tori­nó­i­ak tré­ne­re úgy fogal­ma­zott: hamar meg­sze­rez­ték a veze­tést, és ez meg­nyug­tat­ta őket, a máso­dik fél­idő­ben pedig új élet­re kel­tek. A Ferenc­vá­ros­ról szól­va azt mond­ta, fia­tal csa­pat, amely fej­lő­dő­ké­pes, szép utat járt be a selej­te­ző­ben, de türel­mes­nek kell len­nie az ered­mé­nyek tekintetében.

A Ferenc­vá­ros leg­kö­ze­lebb novem­ber 24-én lép pályá­ra a BL-ben, akkor a Juven­tus vendégeként.

For­rás: Magyar Hírlap