Hírek Elszakított területi hirek Fotó­kon 238 nem­ze­ti­ség vise­le­te Szé­kely­ud­var­he­lyen – hiva­ta­lo­san is rekord lehet

Fotó­kon 238 nem­ze­ti­ség vise­le­te Szé­kely­ud­var­he­lyen – hiva­ta­lo­san is rekord lehet

Rekor­dok köny­vé­be illő nép­vi­se­le­ti kiál­lí­tás nyílt meg a szé­kely­ud­var­he­lyi Már­ton Áron téren. A nem min­den­na­pi tel­je­sít­mény (55 ország 238 nem­ze­ti­sé­gé­nek nép­vi­se­le­te közel 1700 fény­ké­pen) Dávid Botond fotog­rá­fus több mint hat éves tuda­tos mun­ká­já­nak az eredménye. 

A XI. Szé­kely­föld Napok része­ként Nem­zet­kö­zi Nép­vi­se­le­ti Fotó­ki­ál­lí­tás nyílt meg vasár­nap, októ­ber 11-én a szé­kely­ud­var­he­lyi Már­ton Áron téren (a Pat­kó­ban), ahol egy felü­le­ten, közel 1700 fény­ké­pen tekint­he­tő meg a világ 55 orszá­gá­nak 238 nem­ze­ti­sé­gi népviselete. 

Az ese­mény part­ne­rei Har­gi­ta Megye Taná­csa és a Har­gi­ta Megyei Hagyo­mány­őr­zé­si For­rás­köz­pont volt. A sza­bad­té­ri tár­la­tot októ­ber 18-ig lehet meg­te­kin­te­ni. Néhány nép­vi­se­le­tet élő­ben is bemu­tat­tak a tárlatnyitón

„Min­den egyes képet én készí­tet­tem, közel 1700 van kiál­lít­va. Gya­kor­la­ti­lag meg­len­ne a 2020 darab, hogy az évszám is stim­mel­jen, de nem akar­tam dúsí­ta­ni, egy­részt vol­tak prob­lé­más, úgy­mond könnyí­tett nép­vi­se­le­tek is, ame­lye­ket pél­dá­ul tánc­cso­por­tok tag­jai viseltek”

– nyi­lat­koz­ta a Maszol­nak Dávid Botond, aki­től meg­tud­tuk, hogy körül­be­lül hat és fél év tuda­tos mun­ka áll a tel­je­sít­mény mögött. 

„Ezt meg­elő­ző­en is fény­ké­pez­get­tem, csak akko­ri­ban még nem tud­tam, mit kezd­jek velük. Az egész ala­kos képe­ket tuda­to­san azt köve­tő­en kezd­tem el készí­te­ni, hogy hagyo­mány­őr­zők kifo­gá­sol­ni kezd­ték a fotó­kon lát­ha­tó pózo­kat. Ekkor ter­vez­tem el, hogy akkor legye­nek olya­nok, ame­lye­ket ők is érté­kel­nek”

– magya­ráz­ta nevet­ve a fényképész.

A vasár­na­pi tár­lat a kez­det­ben egy­sze­mé­lyes, ma már egy egész csa­pa­tot maga mögött tudó Geo­folk elne­ve­zé­sű prog­ram­nak a része, amely a rekord hite­le­sí­té­sét is meg­cé­loz­ta. Dávid Botond a finn­or­szá­gi Hol­lo & Mart­ta folklórfesztiválon

„Ebben a műfaj­ban, ilyen típu­sú össze­ál­lí­tás még nem készült, ráadá­sul egy ember által. Ha csak 1100 kép len­ne itt, akkor is rekord len­ne, ezért nem ragasz­kod­tam a 2000-hez” 

– mond­ta Dávid Botond, aki a rekord hite­le­sí­té­sé­vel kap­cso­la­to­san meg­je­gyez­te, hogy ez egy las­súbb, idő­igé­nyes folyamat.

„Az azzal járó hír­név és pub­li­ci­tás való­szí­nű­leg jót fog ten­ni a pro­jekt­nek, majd meg­lát­juk mit hozunk ki belőle”

– fogal­ma­zott az udvar­he­lyi fotós. 

For­rás: Maszol​.ro