Őstör­té­ne­ti idő­rend – a magyar­ság­nak nincs szük­sé­ge mítoszgyártásra

Őstör­té­ne­ti idő­rend – a magyar­ság­nak nincs szük­sé­ge mítoszgyártásra

“A hon­fog­la­lás előt­ti kor­ból talál­ga­tá­so­kon és hipo­té­zi­se­ken kívül konk­rét tör­té­nel­münk, hatá­ro­zott kro­no­ló­gi­á­val, nincs és ez a “nincs” meg­döb­ben­tő íté­let tör­té­net­tu­do­má­nyunk száz év óta tar­tó med­dő piszmogására.”

Pad­ányi Viktor

A múlt kuta­tá­sa, fel­tá­rá­sa az erre hiva­tott és sze­gő­dött tudo­má­nyos szak­em­be­rek dol­ga, régé­sze­ké, tör­té­né­sze­ké, nyel­vé­sze­ké, ant­ro­po­ló­gu­so­ké, gene­ti­ku­so­ké, stb.

Az álta­luk elért ered­mé­nyek bizo­nyí­tá­sa, a hipo­té­zi­sek, követ­kez­te­té­sek minél tárgy­sze­rűbb, hite­les alá­tá­masz­tá­sa min­den való­di tudós alap­ve­tő szak­mai és erköl­csi köte­les­sé­ge. A hite­les­ség és tárgy­sze­rű­ség meg­kö­ve­te­li az ideo­ló­gia füg­get­len­sé­get, de fel­té­te­le­zi a koráb­bi tudo­má­nyos-szak­mai ered­mé­nyek kri­ti­kus – önkri­ti­kus – felül­vizs­gá­la­tát is.

A tör­té­net­tu­do­mány azon­ban messze több mint az egzakt mate­ma­ti­ka, fizi­ka. A tör­té­nész állí­tá­sa­i­nak, követ­kez­te­té­se­i­nek mély­re­ha­tó, a közös­ség tuda­tát, önis­me­re­tét, múlt­ját és jele­nét-jövő­jét meg­ha­tá­ro­zó­an befo­lyá­so­ló, aktu­á­li­san ható ere­je van.

A közös­ség, a nem­zet élet­ké­pes­sé­gé­nek mérő­szá­ma nem a GDP. A nem­zet lel­ki-szel­le­mi-fizi­kai álla­po­tá­nak eta­lon­ja az a tudat, amely­nek bir­to­ká­ban elhe­lye­zi magát a kör­nye­ző és távo­lab­bi népek ten­ge­ré­ben. Ezt az önké­pet, önér­té­ke­lést pedig alap­ve­tő­en a múlt isme­re­te, a nem­zet­tu­dat hatá­roz­za meg.

Ez a szel­le­mi-lel­ki töl­tés képes akti­vi­zál­ni egyéb ener­gi­á­kat, ame­lyek aztán fizi­kai világ­ban törek­sze­nek kitel­je­sí­te­ni, meg­va­ló­sí­ta­ni, érvé­nye­sí­te­ni a közös­ség és az egyén kül­de­té­sét, ambícióit.

Min­den nem­zet törek­szik saját, a máso­ké­tól szebb és gaz­da­gabb múlt iga­zo­lá­sá­ra. Ez tel­je­sen ter­mé­sze­tes törek­vés, amely során van­nak, akik elér­nek, fel­tár­nak bizo­nyít­ha­tó, tárgy­sze­rű ered­mé­nye­ket, s van­nak, akik­nek ez csak vágy marad. Az utób­bi­ak aztán “legyárt­ják” maguk­nak a múltat.

A magyar­ság­nak nincs szük­sé­ge mítosz­gyár­tás­ra. Bőven elég­sé­ges len­ne, ha min­den hazai ener­gia a leg­ki­sebb közös neve­zőt meg­ta­lál­va a múlt­bé­li tudo­má­nyos kuta­tást és isme­ret­ter­jesz­tő tevé­keny­sé­get a magyar­ság jele­né­nek és jövő­jé­nek job­bí­tó szol­gá­la­tá­ba állítaná.

Könyv alak­ban utol­já­ra 1978-ban jelent meg a Magyar Tör­té­ne­ti Kro­no­ló­gia, amely alig 20 lapon, néhány tucat adat­tal tár­gyal­ja a magyar őstör­té­ne­tet a kez­de­tek­től a X. szá­za­dig. A fel­so­ro­lás tel­je­sen elna­gyolt és egy­ol­da­lú, elavult, és érdem­ben használhatatlan.

Az Őstör­té­ne­ti idő­rend sok éves gyűj­tő­mun­ka ered­mé­nye. A ren­del­ke­zés­re álló, elér­he­tő anya­gok­ból válo­gat­va állt össze az idő­rend. E mun­ka során meg­pró­bál­tam a logi­ka, vala­mint „kevés­ke” tör­té­nel­mi isme­ret szű­rő­jén átereszt­ve fel­vá­zol­ni a magyar múlt fő ese­mény­so­rát, illet­ve néhány olyan gon­do­la­tot, ame­lyek talán segí­te­nek abban, hogy az érdek­lő­dő meg­lás­sa a fa mögött az erdőt.

A könyv­ben olvas­ha­tó ezer fölöt­ti adat folya­ma­tá­ban, egy­más mel­let­ti­sé­gé­ben köve­ti a magyar és a velünk kap­cso­lat­ba került, illet­ve rokon népek, vala­mint a Kár­pát-meden­ce 500 ezer éves fonalát.

Az Őstör­té­ne­ti idő­rend nem könnyű, de felet­tébb izgal­mas, tanul­sá­gos és hasz­nos infor­má­ció min­den­ki szá­má­ra. A taga­dók­nak elgon­dol­kod­ta­tó, ellen­ke­ző elő­je­lű tények soka­sá­ga. A kétel­ke­dők­nek impul­zus, hogy mér­le­gel­je­nek, a hívők­nek intés, hogy józa­nok maradjanak.

Mert akkor lesz újból nem­ze­ti, hiva­ta­los tör­té­net­ku­ta­tás, fel­tá­rás és magya­rá­zat, ha első lépés­ben az un. értel­mi­sé­günk köre­i­ben, majd a köz­gon­dol­ko­dás szint­jén is egy­ér­tel­mű­vé, álta­lá­nos alap­gon­do­lat­tá válik, hogy a szkí­ta-hun-magyar népek nem azért ván­do­rol­tak évszá­za­do­kon át az eur­ázsiai tér­ben, mert nomá­dok, hanem azért, mert sza­ba­dok voltak.

Az Őstör­té­ne­ti idő­rend meg­je­le­né­se már­ci­us végé­re, ápri­lis ele­jén vár­ha­tó.        
Meg­ren­del­he­tő a karpatria@​karpatria.​hu e‑mail címen.
Elő­ren­de­lés már­ci­us 10-ig: 3500 Ft
Bővebb infor­má­ci­ók a www​.kar​pat​ria​.hu olda­lon találhatók.

“Egy olyan egye­te­mes tör­té­net­tu­do­mány, amely­nek az igaz­ság pusz­ta kere­sé­sén kívül más cél­ja is van, abszur­dum. De egy olyan nem­ze­ti tör­té­net­tu­do­mány, amely­nek az igaz­ság pusz­ta kere­sé­sén kívül más cél­ja sincs, szin­tén az!” Pad­ányi Viktor

For­rás: inter​net​fi​gye​lo​.com