Nap­ról nap­ra Tri­a­non – 1918 – 1924 – Dem­kó Atti­la – Gyu­lai György könyve

Nap­ról nap­ra Tri­a­non – 1918 – 1924 – Dem­kó Atti­la – Gyu­lai György könyve

A képhez tartozó alt jellemző üres; 6374092_5.jpg a fájlnév

„E kötet élet­kö­zel­be hoz­za a száz évvel ezelőt­ti tör­té­né­se­ket, sze­münk előtt tel­je­se­dik ki a magyar tra­gé­dia. Tárgy­sze­rű­sé­gé, hite­les­sé­ge és ala­pos­sá­ga mel­lett nem riad vissza a mi lett vol­na, ha?típusú kér­dé­sek meg­vá­la­szo­lá­sá­tól, követ­kez­te­té­se­it pedig feszes érve­lés­sel és tények soka­sá­gá­val támaszt­ja alá. Köte­le­ző tan­anyag­gá kel­le­ne ten­ni.” (Bor­bély Zsolt Atti­la, Arad)

„Hosszú évti­ze­dek alatt a fel­vi­dé­ki magyar­ság, de még inkább a szlo­vák­ság dön­tő része kitö­röl­te emlé­ke­ze­té­ből a múl­tat. Gene­rá­ci­ók nőt­tek fel anél­kül, hogy bár­mit is tud­ja­nak az 1919-es pozso­nyi és zse­lí­zi sor­tűz­ről, a komá­ro­mi véreng­zés­ről és a szám­ta­lan egyéb atro­ci­tás­ról, ame­lyet a cseh légi­ók elkö­vet­tek a Fel­vi­dé­ken. Ez a könyv hiány­pót­ló.” (Falath Zsu­zsan­na, Pozsony)

A könyv­höz egy köz­vet­len link : https://​nap​rol​nap​rat​ri​a​non​.hu/

„Ége­tő hiányt tölt be ez a nem akár­mi­lyen könyv! Gyu­lai György és Dem­kó Atti­la pár­hu­za­mos geo­stra­té­gi­ai átte­kin­tést kínál a kor­ról, vég­re meg­je­le­nik az évti­ze­dek óta elha­nya­golt kato­nai szem­lé­let a nagyon nagy rész­ben kato­nai szük­ség­sze­rű­sé­gek men­tén eldön­tött ese­mény­sor tár­gya­lá­sá­ban. Lete­he­tet­len, mint Dem­kó koráb­bi köny­ve, a Mág­lya­tűz.” (Vágó Bálint, Nagykörű)

For­rás : Dem­kó Atti­la Facebook