Micha­el Onda­at­je: Az angol beteg

Micha­el Onda­at­je: Az angol beteg


Köl­tői, intel­li­gens, töré­keny szép­sé­gű alkotás

Onda­at­je regé­nye négy sze­ren­csét­len ember sor­sát köve­ti végig, ame­lyek a máso­dik világ­há­bo­rú végén egy elha­gya­tott olasz vil­lá­ban keresz­te­zik egy­mást.
Hanát a tel­jes kime­rült­ség­be haj­szol­ta a ren­ge­teg halál­eset és most kény­sze­re­sen ápol­ja az utol­só túl­élőt. Cara­vag­gio tol­vaj volt – a fel­is­mer­he­tet­len­sé­gig össze­ron­cso­ló­dott mind­két keze, így aztán mun­ka­esz­köz nél­kül maradt. 

Kip, az indi­ai tűz­sze­rész a kör­nyé­ken elrej­tett aknák és rob­ba­nó­szer­ke­ze­tek után kutat.

A negye­dik pedig nem más, mint az angol beteg, aki­nek a nevét sem isme­rik. Az össze­égett fér­fi jelen­lé­te rej­tély és pro­vo­ká­ció a másik három szá­má­ra. Izzó vil­la­ná­sok­ként ragyog­ják be a köny­vet a fér­fi emlé­kei, ame­lyek­ből kiraj­zo­lód­nak szen­ve­dé­sei, meg­me­ne­kü­lé­se és az áru­lás, amely­ben része volt.

Micha­el Onda­at­je kana­dai író, 1943-ban szü­le­tett Sri Lan­kán, jelen­leg Tor­on­tó­ban él feleségével. 

Leg­is­mer­tebb műve Az angol beteg. 

2018-ban elnyer­te a Gol­den Man Boo­ker díjat és egy kilenc Oscar-díjat elnyert film­adap­tá­ció készült belő­le. Onda­at­je össze­sen hét regényt írt.

Leg­újabb műve A hábo­rú fényei, amely magya­rul 2018-ban jelent meg a 21. Szá­zad Kiadónál.


„Párat­lan, igé­ző álom­szö­ve­dék.” – Time

„Mr. Onda­at­je az egyik leg­ki­vá­lóbb észak-ame­ri­kai regény­író. Örök­re velünk marad a vil­la nyo­masz­tó atmosz­fé­rá­ja… az ember azon kap­ja magát, hogy újra és újra fel­la­poz egyes passzu­so­kat, hogy átérez­ze, milyen is ott len­ni.” – Wall Street Journal


„Varázs­la­to­san meg­írt regény, a tör­té­net finom árnya­la­ta­i­val rabul ejti olva­só­ját.” – Los Ange­les Times


„Szép­sé­gek­kel teli, szív­do­bog­ta­tó tör­té­net.” – Toni Morrison

Micha­el Onda­at­je: Az angol beteg irány­ár : $36.90

Meg­ren­del­he­tő:

Hor­ten­zia Papp, Zsolt Bede-Faze­kas
PANNONIA BOOKSTORE
tel: 416−966−5156 
www​.pan​no​nia​.ca    info@​pannonia.​ca 
Head Offi­ce: 416−693−8312 tenzi@​sympatico.​ca
face­book: Pan­no­nia Bookstore-Hun­ga­ri­an Books