Mág­lya­tűz – Dem­kó Atti­la köny­ve + ( Videó )

Mág­lya­tűz – Dem­kó Atti­la köny­ve + ( Videó )

Geo­po­li­ti­kai thril­ler nyu­ga­ti és orosz érde­kek­ről, Szí­ri­á­ról, Irak­ról, Líbi­á­ról és a Kár­pát-meden­cé­ről. A Mág­lya­tűz nem csak egy regény, hanem tit­kos­szol­gá­la­ti, kato­nai tech­ni­kák, tör­té­nel­mi és geo­po­li­ti­kai tények átfo­gó gyűjteménye.

A képhez tartozó alt jellemző üres; maglyatuz.jpg a fájlnév

Egy ​szé­kely­föl­di tisz­tá­son elsza­ba­dul­nak az indu­la­tok.
Egy ame­ri­kai magyar mil­li­ár­dos elha­tá­roz­za, hogy tör­té­nel­met ír.
A Moszk­va mel­let­ti Novo Ogar­je­vó­ban össze­ül­nek Orosz­or­szág urai, hogy dönt­se­nek Magyar­or­szág és Közép-Euró­pa sor­sá­ról.
Hir­te­len fel­iz­zik a száz éve feszü­lő ellen­tét Kolozs­vár­tól Pozso­nyig. A magyar tit­kos­szol­gá­lat kon­vo­ját táma­dás éri Buda­pes­ten, fegy­ve­rek dörög­nek a Pilis­ben, Maros­vá­sár­hely főte­rén pedig tíz­ezer magyar ének­li a román roham­rend­őrök gyű­rű­jé­ben: „Egy vér­ből valók vagyunk!”

A Duna tévén egy beszél­ge­tés is meg­je­lent az író­val. https://​media​klikk​.hu/​v​i​d​e​o​/​f​u​l​s​z​o​v​e​g​-​d​e​m​k​o​-​a​t​t​i​l​a​/​?​f​b​c​l​i​d​=​I​w​A​R​2​B​-​R​P​W​k​u​1​E​C​5​5​T​_​6​e​h​F​v​D​y​9​h​I​2​j​X​l​Z​o​m​F​e​h​7​w​p​I​E​-​j​e​W​D​t​o​b​o​U​Z​a​v​r​hEg#

„A közép-euró­pai Tró­nok har­ca az ere­de­ti­nél is húzó­sabb. David Aute­re bitang jól ír.” (Alfa­hír)

„Az év köny­ve.” (Azon​na​li​.hu)

„Lép­ten-nyo­mon meg­le­pe­té­se­ket okoz, a vég­ki­fej­let pedig még az utol­só negyed­be lép­ve sem meg­jó­sol­ha­tó.” (Demok­ra­ta)

„Meg­győ­ző­en mutat be a szín­fa­lak mögött zaj­ló poli­ti­kai, dip­lo­má­ci­ai, tit­kos­szol­gá­la­ti és kato­nai folya­ma­to­kat, dön­té­si mecha­niz­mu­so­kat.” (Heti Válasz)

„Az olva­só úgy érez­he­ti, része­sül a szer­ző kato­nai-poli­ti­kai jólér­te­sült­sé­gé­ből.” (Index)

„David Aute­re a lete­he­tet­len­sé­gig izgal­mas regényt írt.” (Magyar Idők)

„Vég­re egy poli­ti­kai témá­jú magyar regény, amely nem giccses, nem didak­ti­kus és nem is hitel­te­len. Úgy tud érde­kes len­ni, hogy köz­ben az olva­só elvé­gez egy komp­lett világ­po­li­ti­kai kur­zust. Köte­le­ző olvas­mány.” (Török Gábor)

Elér­he­tő a követ­ke­ző lin­kek bármelyikén:

https://​books​.app​le​.com/​g​b​/​b​o​o​k​/​t​h​e​-​f​u​r​y​-​o​f​-​t​h​e​-​t​s​a​r​-​b​o​n​f​i​r​e​/​i​d​1​4​8​9​3​0​9​7​3​1​?​f​b​c​l​i​d​=​I​w​A​R​2​G​i​I​d​y​9​I​B​-​z​H​O​Q​i​7​C​0​W​P​O​l​b​f​U​e​m​9​E​z​-​C​P​M​D​p​G​n​1​F​2​9​6​P​9​k​c​W​Z​4​z​Y​v​-​kY0


Ins­ta­gram:

https://​www​.ins​ta​gram​.com/​t​h​e​f​u​r​y​o​f​t​h​e​t​s​a​r​/​?​f​b​c​l​i​d​=​I​w​A​R​3​u​b​S​r​k​s​S​c​c​U​q​b​K​o​K​q​e​g​_​H​S​t​F​0​S​n​r​S​c​Q​c​K​n​x​S​m​t​w​7​-​L​u​U​p​O​p​b​p​y​U​e​V​m​iCA

For­rás a szerzőtől