Juhász Imre: Fiume

Juhász Imre: Fiume

Pan­no­nia Bookstore-Hun­ga­ri­an Books

Olvas­son velünk!“

Book­to­ber” néven foly­tat­juk könyv­aján­lón­kat, mely­ben októ­ber hónap folya­mán érde­kes, izgal­mas, hasz­nos vagy szó­ra­koz­ta­tó kiad­vá­nyok­ra hív­juk fel figyelmüket. 

Kará­csony­ra ide­ér, ha most megrendeli!

Ha sze­ret­nék meg­kap­ni az aján­lott köny­vet, kér­jük pos­ta­for­dul­tá­val jelez­zék e‑mailben, face­boo­kon, telefonon.

Ren­del­je meg most! 

Elér­he­tő­sé­ge­ink e levél alján találhatók(paypal, e‑transfer, visa, m/c , amex)

Juhász Imre: Fiume

– Egy közép-euró­pai város és kikö­tő a hatal­mi érde­kek metszéspontjában

1779-től szá­mí­tott – város történetében.

A már addig is két ízben erő­vel meg­sza­kí­tott újko­ri magyar fenn­ha­tó­ság nem egé­szen más­fél évszá­za­da azon­ban bát­ran áll­hat a tör­té­ne­lem íté­lő­szé­ke elé. A magyar köz­igaz­ga­tás máso­dik vissza­té­ré­sé­től, azaz 1870-től soha nem látott ütem­ben fej­lő­dő kikö­tő­vá­ros az I. világ­há­bo­rú elő­es­té­jé­re – nagy­részt az óri­á­si mér­té­kű álla­mi sze­rep­vál­la­lás­nak köszönhetően 

- Euró­pa 10. leg­na­gyobb kikö­tő­jé­vé küz­döt­te fel magát. A töret­le­nül fej­lő­dő Fiu­me per­sze – miként nap­ja­ink­ban, úgy a XX. szá­zad ele­jén (is) – min­den­ki­nek mást jelen­tett: a tőke­pén­zes mág­ná­sok, a robo­to­ló dokk­mun­ká­sok, a hazá­tól vég­leg itt búcsú­zó kiván­dor­ló száz­ez­rek, a ten­ger viszon­tag­sá­ga­i­hoz szo­kott „hajós embe­rek”, a helyi pol­gá­rok vagy a pes­ti kávé­há­zak törzs­ven­dé­gei hol elő­nye­it, hol hát­rá­nya­it vagy éppen ide­a­li­zált képét tapasz­tal­hat­ták meg.

Juhász Imre több vonat­ko­zás­ban is hiány­pót­ló köny­ve fel­idé­zi Fiu­me tör­té­nel­mi múlt­ját, és nagy­szá­mú fotó segít­sé­gé­vel való­di idő­uta­zás­ra és kép­ze­let­be­li sétá­ra invi­tál­ja az olvasót. 

Kuri­ó­zu­ma a várost érin­tő magyar jog­sza­bá­lyok­ra fókusz­á­ló jog­tör­té­net – amely hang­sú­lyo­san kapott helyet a műben -, mivel ilyen össze­fog­la­lás eddig nem jelent meg magyarul. 

Vég­re nem más nem­ze­tek, ellen­ér­de­kelt utód­ál­la­mok poli­ti­ka­i­lag moti­vált, a tör­té­nel­met leg­jobb eset­ben is agyon­hall­ga­tó bédek­ke­rét tart­hat­juk kezünk­ben, hanem iga­zi „sze­rel­mes föld­raj­zot”, amely min­den magya­rul érző ember­nek köze­lebb hoz­hat­ja közös múl­tunk egy darabját.

tel: 416−966−5156

www​.pan​no​nia​.ca

info@​pannonia.​ca

Head Offi­ce: 416−693−8312

tenzi@​sympatico.​ca