Balogh Gábor: A med­ve is ember

Balogh Gábor: A med­ve is ember

Pan­no­nia Bookstore-Hun­ga­ri­an Books

Olvas­son velünk!“

Book­to­ber” néven foly­tat­juk könyv­aján­lón­kat, mely­ben októ­ber hónap folya­mán érde­kes, izgal­mas, hasz­nos vagy szó­ra­koz­ta­tó kiad­vá­nyok­ra hív­juk fel figyelmüket. 

Kará­csony­ra ide­ér, ha most megrendeli!

Ha sze­ret­nék meg­kap­ni az aján­lott köny­vet, kér­jük pos­ta­for­dul­tá­val jelez­zék e‑mailben, face­boo­kon, telefonon.

Ren­del­je meg most! 

Elér­he­tő­sé­ge­ink e levél alján találhatók(paypal, e‑transfer, visa, m/c , amex)

Balogh Gábor: A med­ve is ember
1989, Szé­kely­föld, Romá­nia. A dik­ta­tú­ra leg­sö­té­tebb éve. Almá­si Leven­te szé­kely vad­őr sosem akart hős len­ni. Ő csak élni akart tisz­tes­sé­ge­sen, ember módjára. 


De nem hagyták. 


Mikor öccsét egy Nic­o­lae Cea­us­es­cu által meg­seb­zett med­ve meg­öli, bosszút eskü­szik. Ha a vezér leg­kö­ze­lebb az ő terü­le­té­re jön med­vé­re vadász­ni, lelö­vi! Ám a merény­let balul sike­rül, és Leven­té­nek mene­kül­nie kell. Most már őrá vadász­nak. Elő­ször a Kár­pá­tok ren­ge­te­gé­ben, majd egy másik, nem kevés­bé vesze­del­mes vadon­ban, Buka­rest­ben. Min­den ere­jé­re, bátor­sá­gá­ra, na meg a szé­kely fur­fang­ra is szük­sé­ge van, hogy túl­él­je az elle­ne indí­tott haj­tó­va­dá­sza­tot. 
Jó és rossz embe­rek keresz­te­zik útját. És med­vék, melye­ket annyi­ra tisz­tel és sze­ret. Még Buka­rest­ben is ráta­lál egy ked­ves rab medvére. 


Van‑e sza­ba­du­lás remény­te­len hely­ze­té­ből? Van‑e még vissza­út az imá­dott Szé­kely­föld­re, sze­re­tett erdei és med­véi közé? Van‑e fikarc­nyi esé­lye a kis­em­ber­nek a hata­lom fogas­ke­re­kei között? Sikerülhet‑e még­is bosszút áll­nia? 
Leven­te ész­re­vét­le­nül része­sé­vé válik a tör­té­ne­lem­nek, szür­ke, ám nem jelen­ték­te­len sze­rep­lő­jé­vé, bár erről sen­ki­nek sem mesél. 


Mert ő tény­leg nem akart hős lenni…

tel: 416−966−5156

www​.pan​no​nia​.ca

info@​pannonia.​ca

Head Offi­ce: 416−693−8312

tenzi@​sympatico.​ca