Hírek Külföldi hirek For­ra­dal­mat idé­ző han­gu­lat ural­ko­dik Hollandiában

For­ra­dal­mat idé­ző han­gu­lat ural­ko­dik Hollandiában

Ahogy csök­ken az álta­lá­nos jólét, úgy nő az elé­ge­det­len­ség és harag Nyu­gat-Euró­pá­ban. Hol­lan­di­á­ban koráb­ban kard­la­po­zó lovas­rend­őrö­ket küld­tek a tün­te­tő nyug­dí­ja­sok­ra, most már cél­zott lövé­se­ket adnak le a til­ta­ko­zó gaz­dák­ra. Frans Tim­mer­mans uni­ós biz­tos jog­gal fél az elhi­bá­zott brüssze­li poli­ti­ka elle­ni nép­fel­ke­lés­től – idé­zi az Ori­gó a Moz­gás­tér blo­gon Kiszelly Zol­tán, a Szá­zad­vég Ala­pít­vány Poli­ti­kai Elem­zé­sek Köz­pont­ja igaz­ga­tó­já­nak sza­va­it. A túl­élé­sért küz­dő far­me­rek és a rend­őrök között egy­re erő­sza­ko­sab­bak az összecsapások.

A Moz­gás­tér blog már több cikk­ben fog­lal­ko­zott a Gre­at Reset terv rész­le­te­i­vel, amely a glo­ba­lis­ta elit neo­mar­xis­ta tár­sa­da­lom­át­ala­kí­tá­si pro­jekt­je. Az EU most való­sí­ta­ná meg ennek a Green New Deal név­re keresz­telt részét, amely az agrár­szek­tor átala­kí­tá­sá­ra is vonatkozik.

Miköz­ben az ENSZ sze­rint világ­szer­te 828 mil­lió ember éhe­zik, a terv alap­ján az uni­ós ter­mő­föld tíz szá­za­lé­kát par­la­gon kell hagy­ni, a növény­vé­dő sze­rek fel­hasz­ná­lá­sát a felé­re kell csök­ken­te­ni, az agrá­ri­um leg­alább negye­dét bio­ló­gi­ai ter­me­lés­re kell átál­lí­ta­ni, és ami a kis alap­te­rü­le­tű orszá­go­kat leg­in­kább sújt­ja, hogy a nit­ro­gén fel­hasz­ná­lá­sát akár 95 szá­za­lék­kal kell csök­ken­te­ni. Alter­na­tí­vák nél­kül – teszi hoz­zá az Origó.

Brüsszel a Farm­tól a vil­lá­ig (Farm to Fork) pro­jekt kere­té­ben csök­ken­te­né a nit­ro­gén fel­hasz­ná­lást, amit a 2012-ben mért érté­kek alap­ján kell megtenni.

A hol­land mező­gaz­da­sá­gi és nit­ro­gén­ügyi minisz­ter ki is mond­ta, hogy ezt a gaz­da­sá­gok har­ma­da nem fog­ja túlélni.

Első kör­ben kár­té­rí­tés elle­né­ben önkén­te­sen lehet lemon­da­ni a far­mok­ról, ám mivel a gaz­dák élet­mód­sze­rű­en fog­lal­koz­nak mező­gaz­da­ság­gal, és nem adják fel csa­lá­di gaz­da­sá­ga­i­kat, jön a kulák­ül­dö­zés, a tée­sze­sí­tés és a kisajátítás.

Ez ellen til­ta­koz­nak az autó­pá­lyák, repü­lő­te­rek és élel­mi­szer­lán­cok elosz­tó­köz­pont­ja­i­nak blo­kád­já­val a gaz­dák. Követ­ke­ző lépés­ként a far­mok meg­úju­ló ener­gi­át ter­me­lő nap­ele­me­it, szél­ke­re­ke­it és bio­gáz-gene­rá­to­ra­it akar­ják lekapcsolni.

Ahogy az Ori­gó meg­ír­ta, a hol­land gaz­dák békés jel­le­gű til­ta­ko­zó meg­moz­du­lá­sá­ról meg­rá­zó fel­vé­te­lek lát­tak nap­vi­lá­got, a rend­őrök éles lőszer­rel tüzel­tek egy trak­tor­ra, több tün­te­tő­vel pedig erőszakoskodtak.

For­rás: demok​ra​ta​.hu