Hírek Sport hirek For­du­lat: az UEFA még­sem enge­dé­lye­zi a Nagy-Magyar­or­szág-jel­kép használatát

For­du­lat: az UEFA még­sem enge­dé­lye­zi a Nagy-Magyar­or­szág-jel­kép használatát

Az MLSZ ked­den ezzel ellen­té­tes nyi­lat­ko­za­tot tett közzé.

Az euró­pai szö­vet­ség azt írta, hogy nem enge­dé­lyez­te a jel­kép hasz­ná­la­tát az álta­la szer­ve­zett meccse­ken. Az MLSZ koráb­ban éppen arra hivat­koz­va jelen­tet­te be a nagy-magyar­or­szá­gos zász­lók és moli­nók vissza­en­ge­dé­sét a sta­di­o­nok­ba, hogy az UEFA rábó­lin­tott – olvas­ha­tó a HVG szer­dai cikkében.

Ahogy koráb­ban beszá­mol­tunk róla, az MLSZ tájé­koz­ta­tá­sa sze­rint az UEFA ked­den jóvá­hagy­ta kéré­sü­ket, hogy a „tör­té­nel­mi Magyar­or­szág-jel­ké­pet” ne kezel­je poli­ti­kai indít­ta­tá­sú szim­bó­lum­ként, tehát a jel­kép meg­je­len­het a magyar válo­ga­tott mér­kő­zé­se­in (is).

az euró­pai szö­vet­ség nem enge­dé­lyez­te és nem is fog­ja az MLSZ által emlí­tett szim­bó­lu­mo­kat az euró­pai meccseken,

az MLSZ hibát köve­tett el a beje­len­tés­sel, mivel e szim­bó­lu­mok meg­je­le­ní­té­se meg­sze­gi az UEFA Fegyel­mi Sza­bály­za­tá­ban fog­lal­ta­kat (pro­vo­ka­tív és/vagy poli­ti­kai tar­tal­mú üze­ne­tek), s az FRF, ha szük­sé­ges, ezt jelen­te­ni fog­ja a fegyel­mi bizott­ság­nak.

Azt is hoz­zá­tet­ték, hogy a revi­zi­o­niz­mus nem elfo­ga­dott a fut­ball­ban, az FRF pedig biz­tos abban, hogy az UEFA fegyel­mi bizott­sá­ga szank­ci­o­nál­ni fog­ja az emlí­tett szim­bó­lu­mok hasz­ná­la­tát, mivel azok gyű­lö­le­tet és erő­sza­kot szít­hat­nak az euró­pai mérkőzéseken.

(Man­di­ner)