Hírek Vélemények/Publicisztikák For­dí­tott rassziz­mus Amerikában

For­dí­tott rassziz­mus Amerikában

A LIBERÁLIS FŐSODOR UTASÍTÁSAI ALAPJÁN A FEKETÉK KÜLÖNLEGES ELŐNYÖKET ÉLVEZNEK

Az újko­ri rassz­el­mé­le­tek szé­gyen­le­tes erő­szak­hul­lá­ma borít­ja be az ame­ri­kai PC (poli­ti­ka­i­lag kor­rekt), can­cel (eltör­lés­kul­tú­ra) és woke (ébresz­tő) köz­be­szé­det. Már nem­csak a tár­sa­da­lom peri­fé­ri­á­ján tüle­ke­dő radi­ká­lis moz­gal­mis­ták tor­ká­ból tör elő ez a rasszis­ta tem­pó, de egé­szen a leg­ma­ga­sabb veze­té­sig is elju­tott, maga az ame­ri­kai elnök és alel­nök­nő­je is ismé­tel­ge­tik eze­ket a fel­for­ga­tó mantrákat.

Egy­szer volt, hol nem volt, volt egy­szer egy rassziz­mus, kez­dőd­het­ne a mese. Aztán fel­ol­dó­dott, lecsen­gett és vissza­szo­rult világ­szer­te a XX. szá­zad máso­dik felé­re. De egyes rasszok szél­ső­sé­ge­sebb hang­adói – így pél­dá­ul az ame­ri­kai feke­ték folya­ma­to­san növek­vő akti­vis­ta­tá­bo­ra – nem enge­dik el olyan könnyen a tár­sa­dal­mi feszült­sé­ge­ket. Sőt sze­ret­nék tovább­élez­ni azo­kat. A radi­ká­lis feke­te gon­dol­ko­dók most for­dí­tott rassziz­mus­sal (rever­se discri­mi­na­ti­on) pró­bál­ják orvo­sol­ni a múlt­ban gyö­ke­re­ző sérel­me­i­ket. Ezt a for­dí­tott ras­szizmust hív­ják Ame­ri­ká­ban kri­ti­kai rassz­el­mé­let­nek (cri­ti­cal race the­ory), amely egy­ben szel­le­mi hát­sze­let nyújt az erő­sza­kos faji meg­kü­lön­böz­te­tés­re épü­lő diva­tos moz­gal­mak­nak, a Black Lives Mat­ter­nek és az Antifának.

A nyu­ga­ti kri­ti­kus rassz­el­mé­le­ti moz­ga­lom üstö­kös­sze­rű emel­ke­dé­se korunk egyik tár­sa­da­lom­fel­for­ga­tó, anar­chis­ta kihí­vá­sa. Buká­sa elke­rül­he­tet­len, ugyan­is gyű­lö­le­tet nem lehet gyű­lö­let­tel orvo­sol­ni. Itt fon­tos meg­je­gyez­ni, hogy a rab­szol­ga­ság intéz­mé­nye nem csak a fehé­rek bűne. Sőt! Az afri­kai feke­te rab­szol­ga­haj­csá­rok és ‑keres­ke­dők nagy­ban hoz­zá­já­rul­tak annak lét­re­jöt­té­hez és működ­te­té­sé­hez. Fon­tos azt is meg­em­lí­te­ni, hogy az ame­ri­kai ala­pí­tó atyák közül jó páran tar­tot­tak rab­szol­gá­kat. De emi­att nem fog­juk Geor­ge Washing­tont és Tho­mas Jef­fer­sont a tör­té­ne­lem sze­mét­domb­já­ra lök­ni. Akko­ri­ban ugyan­is a rab­szol­ga­ság legi­tim kere­tek között műkö­dött, és – min­den fals pro­pa­gan­da elle­né­re – sok helyütt nem volt a rab­szol­gák sor­sa elviselhetetlen.

A XIX. szá­zad­ban a Lin­coln által veze­tett repub­li­ká­nu­sok vég­leg eltö­röl­ték a rab­szol­ga­ság intéz­mé­nyét, míg a demok­ra­ták akkor még sze­ret­ték vol­na foly­tat­ni ezt a hagyo­mányt. Iro­ni­kus, hogy a XIX. szá­zad végé­ig a demok­ra­ták pár­tol­ták a rab­szol­ga­tar­tás intéz­mé­nyes „rassziz­mu­sát”, most pedig ugyan­ezen demok­ra­ták szor­gal­maz­zák a for­dí­tott rassziz­must a fehé­rek ellen. Ha rassziz­musról van szó, úgy tűnik, a demok­ra­ták­ra min­dig lehet számítani.

A XX. szá­zad­ban a feke­ték végül is tel­jes jogú állam­pol­gá­rok­ká vál­tak az Egye­sült Álla­mok­ban, ellen­tét­ben sok más ország­gal, ahol még ma sem azok. A bosszú­ál­ló, revizio­nista libe­rá­lis tör­té­né­szek épp ezért ola­jat önte­nek a tűz­re, ami­kor teret adnak a for­dí­tott rassziz­mus­nak az Egye­sült Álla­mok­ban. Nem cso­da, hogy anar­chis­ta köve­tőik szo­bor­dön­tö­ge­té­sek­kel akar­nak kitö­röl­ni egyes, szá­muk­ra nem kívá­na­tos kor­sza­ko­kat. És ebben gigá­szi fele­lős­sé­ge van Joe Biden­nek és Kama­la Har­ris­nek is, akik enge­dik, sőt báto­rít­ják ezt a bete­ges erő­sza­kot a fenn­ál­ló jog­rend ellen.

A kri­ti­kus rassz­el­mé­let szél­ső­sé­ges radi­ka­liz­mu­sa az Egye­sült Álla­mok­ban indult az 1970-es évek­ben. Több­nyi­re anar­chis­ta jog­tu­dó­sok és radi­ká­lis gon­dol­ko­dá­sú aka­dé­mi­ku­sok ala­pí­tot­ták meg ezt a radi­ká­lis újko­ri ideo­ló­gi­át, amely nem keve­seb­bet akar, mint fel­for­gat­ni a nyu­ga­ti tár­sa­dal­mak műkö­dő­ké­pes jogi struk­tú­rá­ját. Ebből a káosz­ból remél­nek egy­faj­ta újjá­szü­le­tést (de leg­in­kább elő­jo­go­kat), amely egyéb­ként nem sok­ban külön­bö­zik a mar­xis­ta – leni­nis­ta tanok­tól. Erő­sza­kos for­ra­dal­mat kíván­nak kirob­ban­ta­ni a vélt vagy valós faji, vagyo­ni és jöve­del­mi különb­sé­gek meg­szün­te­té­se érdekében.

Míg koráb­ban más tár­sa­dal­mi prob­lé­mák­kal is fog­lal­koz­tak, ma már a kri­ti­kus rassz­el­mé­le­ti moz­ga­lom veze­tői nyíl­tan azt hir­de­tik, hogy min­den tár­sa­dal­mi prob­lé­ma gyö­ke­re a faji meg­kü­lön­böz­te­tés­ben rej­lik. Ami az Egye­sült Álla­mok­ban pél­dá­ul ma már egy­ál­ta­lán nem jel­lem­ző. De ez sem zavar­ja őket.

Jól emlék­szem korai emig­ráns éve­im­ből az első faji ala­pú vissza­élés­sel (for­dí­tott diszk­ri­mi­ná­ci­ó­val) kap­cso­la­tos tapasz­ta­la­ta­im­ra, ami­kor a tehe­tős fehér kert­vá­ros, New Cana­an közép­is­ko­lá­já­ba Har­lem­ből kihoz­tak két feke­te diá­kot – Ter­ry McG­overnt és Mike Bisho­pot –, aki­ket tenye­rén hor­do­zott az egész isko­la. Mind­ket­tő­jü­ket térí­tés­men­te­sen (tel­jes ösz­tön­díj­jal) vet­ték fel a Har­vard Egye­tem­re gyen­gébb aka­dé­mi­ai tel­je­sít­ménnyel, mint amit nekem sike­rült elér­nem a közép­is­ko­la utol­só évé­ben. Leve­gőt se kap­tam, annyi­ra meg­döb­ben­tem. Mi, magya­rok nem vol­tunk rab­szol­ga­tar­tók, mon­do­gat­tam magam­ban. Miért bün­tet­nek ben­nün­ket? Éle­tem­ben ekkor szem­be­sül­tem elő­ször a faji meg­kü­lön­böz­te­tés méte­lyé­vel. De nem a feke­ték, hanem a fehé­rek kárá­ra. Mind­ez 1975-ben történt.

Azóta a for­dí­tott diszk­ri­mi­ná­ció szin­te min­den­na­pi gya­kor­lat­tá vált az okta­tá­si szek­tor­ban, a mun­ka­erő­pi­a­con, a köz­élet­ben. Az ame­ri­kai feke­ték a múlt­ban elszen­ve­dett sérel­me­ik okán elő­jo­go­kat kap­nak kvó­ták, pozi­tív diszk­ri­mi­ná­ció és egyéb jog­tech­ni­kai esz­kö­zök révén. De miért csak ők? A japán pol­gá­ri lakos­ság, aki­ket 1942-től 1945-ig száz­ezer­szám­ra kon­cent­rá­ci­ós tábor­ba zár­tak Kali­for­ni­á­ban, miért nem kap­nak jóvá­té­telt? Vagy világ­szer­te az örmé­nyek, szé­ke­lyek, kur­dok, ujgu­rok, ame­ri­kai indi­á­nok és a szi­bé­ri­ai gulág­ra hur­col­tak miért nem része­sül­nek elő­jo­gok­ban múlt­bé­li sérel­me­ik jóvá­té­te­le céljából?

A libe­rá­lis főso­dor uta­sí­tá­sai alap­ján a feke­ték külön­le­ges elő­nyö­ket élvez­nek, a fehér euró­pa­i­ak pedig egy­re job­ban vissza­szo­rul­nak a szo­cio­ló­gi­ai lét­rán. Ami pél­dá­ul a beván­dor­lást ille­ti, már jó ide­je be se enge­dik az euró­pa­i­a­kat az Egye­sült Álla­mok­ba, de a déli határ a Biden-admi­niszt­rá­ció alatt nyit­va áll a mexi­kói, gua­te­ma­lai és egyéb ille­gá­lis beván­dor­lók előtt. Igaz­sá­got ne keres­sen ebben sen­ki. Ame­ri­ka nagy len­dü­let­tel ássa a saját sírját.

Már az 1980-as évek ele­jén a Har­vard Egye­tem szí­nes bőrű diák­jai til­ta­ko­zá­si hul­lá­mot indí­tot­tak ami­att, hogy az egye­te­men nincs ele­gen­dő „faji diver­zi­tás” a tan­anyag­ban. Az egye­tem úgy érvelt, hogy ez azért van így, mert nincs ele­gen­dő jól kép­zett feke­te pro­fesszor, akik­re rábíz­hat­nák a diver­zi­tá­son ala­pu­ló okta­tást, de igye­kez­nek idő­vel ezt orvo­sol­ni. 2002-re már ott tar­tott a kri­ti­kus rassz­elméleti moz­ga­lom, hogy több mint húsz ame­ri­kai jogi egye­te­men a tan­anyag részé­vé tet­ték a fel­for­ga­tó for­dí­tott rasszis­ta esz­mé­ket, ame­lyek a fehé­re­ket okol­ják az uni­ver­zum összes bűnéért.

A libe­rá­lis demok­ra­ta veze­tés leg­főbb nya­valy­gá­sa manap­ság a „fehér pri­vi­lé­gi­um”, a „fehér fel­sőbb­ren­dű­ség” és az „intéz­mé­nyes rassziz­mus” elle­ni hamis vád­pon­tok­ban merül ki. Mind­há­rom állí­tás valót­lan. Nem keve­seb­bet állí­ta­nak, mint hogy az Egye­sült Álla­mok egé­sze rasszis­ta. Abban az ország­ban tom­bol sze­rin­tük a rassziz­mus, ahol a feke­ték a vilá­gon a leg­ma­ga­sabb élet­szín­vo­na­lon élnek, lehe­tő­sé­ge­ik szin­te kor­lát­la­nok, és 13 szá­za­lé­kos ará­nyu­kat tekint­ve ma már arány­ta­la­nul nagy befo­lyás­sal bír­nak a köz­be­széd tema­ti­zá­lá­sá­ra és a tör­vé­nyek nekik ked­ve­ző ala­kí­tá­sá­ra az álta­luk fel­sőbb­ren­dű­nek tar­tott 61 szá­za­lék­nyi fehér popu­lá­ci­ó­hoz képest.

Van egy régi ame­ri­kai mon­dás, fele­ba­rá­ta­im: eno­ugh is eno­ugh, ami sok, az sok. Ennek a piti­á­ner és bosszú­ál­ló for­dí­tott diszk­ri­mi­ná­ci­ó­nak egy­szer s min­den­kor­ra véget kell vet­ni. Hogy milyen úton, módon? Lesz egy pont, ami­kor azt kell mon­da­nunk, hogy hatá­ro­zott esz­kö­zök­kel. Ahogy Bar­ry Gold­wa­ter sze­ná­tor 1964-ben a repub­li­ká­nu­sok elnök­je­lö­lő párt­gyű­lé­sén mind­annyi­un­kat emlé­kez­te­tett: „A rátar­ti maga­tar­tás a sza­bad­ság­jo­gok védel­mé­ben nem bűn, hason­ló­kép­pen a mér­sé­kelt hoz­zá­ál­lás az igaz­ság kere­sé­sé­ben nem erény.”

Topo­lán­sz­ky Ádám volt ame­ri­kai köz­tiszt­vi­se­lő, publicista

Kiemelt kép: Pexels

For­rás: Magyar Nemzet