Hírek Elszakított területi hirek Fon­tos, hogy a kár­pát­al­jai magya­rok a magyar jelöl­te­ket támogassák

Fon­tos, hogy a kár­pát­al­jai magya­rok a magyar jelöl­te­ket támogassák

Nagyon fon­tos, hogy az októ­ber 25-ei ukraj­nai önkor­mány­za­ti válasz­tá­so­kon a kár­pát­al­jai magya­rok a magyar jelöl­te­ket támo­gas­sák – jelen­tet­te ki a két­na­pos kár­pát­al­jai láto­ga­tá­son tar­tóz­ko­dó Potá­pi Árpád János, a Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­ká­ra szer­dán az MTI-nek tele­fo­non nyilatkozva. 

A Kár­pát­al­jai Magyar Kul­tu­rá­lis Szö­vet­ség (KMKSZ) jelölt­je­i­nek támo­ga­tá­sát azért tart­ja külö­nö­sen fon­tos­nak a poli­ti­kus, mert – mint rámu­ta­tott – így az eddig elnyert pozí­ci­ó­kat meg tud­ja őriz­ni és erő­sí­te­ni az otta­ni magyarság.

Az állam­tit­kár közöl­te: ha a poli­ti­kai intéz­mény­rend­szer bír­ja a kár­pát­al­jai magya­rok bizal­mát, akkor nagyon sokat tud ten­ni a meg­ma­ra­dás és a kitű­zött célok eléré­se érde­ké­ben. A nem­ze­ti össze­tar­to­zás fon­tos­sá­gát is hang­sú­lyoz­va utób­bi között emlí­tet­te az okta­tá­si, kul­tu­rá­lis, szo­ci­á­lis és egész­ség­ügyi, vala­mint poli­ti­kai intéz­mény­rend­szer fejlesztését.

Potá­pi Árpád János beszá­molt arról, hogy a Kár­pát-meden­cei óvo­da­fej­lesz­té­si prog­ram kere­té­ben meg­újult három intéz­ményt adnak át Kár­pát­al­ján szer­dán: az ung­vá­ri Har­mó­nia Okta­tá­si-Neve­lé­si Köz­pon­tot, a pere­cse­nyi Szi­vár­vány Óvo­dát és a nagy­be­rez­nai óvodát.

A szer­dán átadott fej­lesz­té­sek olyan intéz­mé­nyek­ben való­sul­tak meg, aho­va nagy­részt ukrán vagy csak ukrán gye­re­kek jár­nak. Pél­da­ként emlí­tet­te, hogy az ung­vá­ri óvo­da négy éve indí­tott magyar cso­por­tot, egy­út­tal támo­ga­tan­dó­nak nevez­te, ha az ukrán szü­lők magyar cso­port­ba írat­ják a gyerekeiket.

„Ezál­tal meg­ta­nul­ják a nyel­vün­ket, a kul­tú­rán­kat” – han­goz­tat­ta Potá­pi Árpád János, aki sze­rint magyar nem­ze­ti érdek, hogy akik ezzel a lehe­tő­ség­gel élni sze­ret­né­nek, azok tud­ja­nak is élni. Jelez­te: idén­től szór­vány-okta­tá­si prog­ram is indul Kárpátalján.

Potá­pi Árpád János csü­tör­tö­kön részt vesz a tiszap­é­ter­fal­vi Egán Ede Szak­kép­zé­si Cent­rum ünne­pé­lyes tan­év­nyi­tó­ján, majd a cent­rum okta­tá­si épü­le­té­nek átadá­sán. Bereg­szá­szon meg­lá­to­gat­ja a kár­pát­al­jai magyar bázis­is­ko­la prog­ram kere­té­ben meg­úju­ló 4. szá­mú Kos­suth Lajos Közép­is­ko­lát. Szin­tén Bereg­szá­szon részt vesz a II. Rákó­czi Ferenc Kár­pát­al­jai Magyar Főis­ko­la tető­te­ré­nek ünne­pé­lyes átadá­sán, majd aján­dék­cso­ma­go­kat ad át a Szak­ma Sztár szak­mai ver­seny kár­pát­al­jai díjazottjainak.

Kár­pát­al­jai láto­ga­tá­sá­nak befe­je­zé­se­ként az állam­tit­kár részt vesz az Ortu­tay Ele­mér Görög­ka­to­li­kus Köz­pont kol­lé­gi­u­mi részé­nek ünne­pé­lyes átadásán.

A Minisz­ter­el­nök­ség tájé­koz­ta­tá­sa sze­rint a Kár­pát-meden­cei óvo­da­fej­lesz­té­si prog­ram az egyik leg­na­gyobb költ­ség­ve­té­sű nem­zet­po­li­ti­kai pro­jekt, amely­nek cél­ja a kül­ho­ni magyar terü­le­tek óvo­dai-böl­cső­dei háló­za­tá­nak meg­erő­sí­té­se, meg­újí­tá­sa. A 2016-ban indí­tott prog­ram három ütem­ben zaj­lik, össz­ke­re­te 47,6 mil­li­árd forint. 2021-ig 140 új óvo­da és böl­cső­de épül, vala­mint több mint 700 intéz­ményt fej­lesz­te­nek és újí­ta­nak fel szer­te a Kár­pát-meden­cé­ben. A Minisz­ter­el­nök­ség kitért arra is, hogy a prog­ram össz­ke­re­té­ből Kár­pát­al­já­ra 6,1 mil­li­árd forint jut, ebből 25 új óvo­da épül és 116 intéz­ményt fel­újí­ta­nak fel.

For­rás: Demokrata