Hírek Külföldi hirek Foly­ta­tód­nak a gaz­da­tün­te­té­sek Európában

Foly­ta­tód­nak a gaz­da­tün­te­té­sek Európában

Euró­pa szer­te utcá­ra vonul­tak a gaz­dák, miu­tán több uni­ós tag­ál­lam­ban is szi­go­rí­ta­ná­nak a mező­gaz­da­sá­gi ter­me­lő­ket érin­tő sza­bá­lyo­zá­so­kon. Az utób­bi hóna­pok­ban töb­bek között Német­or­szág­ban, Olasz­or­szág­ban, Fran­cia­or­szág­ban, Len­gyel­or­szág­ban és Romá­ni­á­ban is kirob­bant demonst­rá­ci­ó­kon a gaz­dák leg­in­kább útle­zá­rá­sok­kal és trak­to­ros fel­vo­nu­lá­sok­kal igye­kez­tek han­got adni a köve­te­lé­se­ik­nek, amik­kel idá­ig azon­ban csu­pán rész­le­ges ered­mé­nye­ket tud­tak elér­ni. A futó­tűz­ként ter­je­dő tün­te­té­sek így vár­ha­tó­an tovább foly­ta­tód­nak, ami jelen­tős bevé­tel­ki­esést és ellá­tá­si zava­ro­kat okoz­hat az Euró­pai Unióban.

Nagy mellénnyel

Tün­te­tő gazdák

Fotó: TASR/AP

Az Euró­pa szer­te több nagy­vá­rost is meg­bé­ní­tó gaz­da­tün­te­té­sek leg­főbb oka, hogy az elő­ző­leg beve­ze­tett kör­nye­zet­vé­del­mi szi­go­rí­tá­sok­nak, vala­mint az ezzel kap­cso­la­tos új uni­ós agrár­po­li­ti­kai sza­bá­lyo­zá­sok­nak köszön­he­tő­en jelen­tő­sen meg­nőt­tek az euró­pai gaz­dák költ­sé­gei. Az ezzel pár­hu­za­mo­san meg­je­le­nő ener­gia­vál­ság, vala­mint a magas inf­lá­ció miatt kiala­kult keres­let vissza­esé­se ugyan­ak­kor jelen­tő­sen csök­ken­tet­te a gaz­dák bevé­te­le­it, amik a meg­ma­radt támo­ga­tá­sok továb­bi vissza­vo­ná­sá­val már komoly érvá­gást jelen­te­né­nek a mező­gaz­da­ság­ból élők számára.

Az utób­bi hetek­ben emi­att Német­or­szág­ban, Fran­cia­or­szág­ban és Olasz­or­szág­ban is több tün­te­tést szer­vez­tek a helyi gaz­dák. Bolo­gná­ban és Vero­ná­ban pél­dá­ul transz­pa­ren­sek­kel és trak­to­rok­kal vonul­tak utcá­ra az embe­rek, akik az Euró­pai Unió agrár­po­li­ti­ká­ja és a magas ener­gia­árak ellen til­ta­koz­tak. A tün­te­té­sek nem sok­kal később a közép-olasz­or­szá­gi Vite­ró­ban is foly­ta­tód­tak, de az ország deli részén is demonst­rá­ci­ók várhatók.

Az olasz gaz­dák emel­lett a Becsa­pott Mező­gaz­dá­szok Egye­sü­le­tét is lét­re­hoz­ták, ami­nek cél­ja, hogy közö­sen emel­jék fel a sza­vu­kat az uni­ós köve­te­lé­sek, vala­mint a kor­mány agrár­po­li­ti­ká­ja és az import ter­mé­kek ellen.

Német­or­szág­ban szin­tén foly­ta­tó­dik a janu­ár ele­jén elkez­dő­dött tün­te­tés­hul­lám, miu­tán még min­dig nem sike­rült egyez­ség­re jut­ni a német gaz­dák és a kor­mány között. Bár rész­le­ges ered­mé­nye­ket sike­rült ugyan elér­ni, a gaz­dák mind­ad­dig foly­tat­ják a demonst­rá­ci­ó­kat, míg a kor­mány tel­je­sen vissza nem von­ja a mező­gaz­da­sá­gi jár­mű­vek gép­jár­mű­adó-men­tes­sé­gé­nek eltör­lé­sé­ről, vala­mint a dízel­üzem­anya­gok­ra vonat­ko­zó adó­ked­vez­mé­nyek csök­ken­té­sé­ről szó­ló javas­la­tát. A már-már bel­po­li­ti­kai vál­sá­got és a szél­ső­jobb­ol­da­li AfD meg­erő­sö­dé­sét ered­mé­nye­ző tün­te­tés­hul­lám­hoz ráadá­sul már az áru­fu­va­ro­zók és egy ide­ig a vas­uta­sok is csat­la­koz­tak, de emel­lett több más ága­zat kép­vi­se­lői is jelez­ték (kis­ipa­ro­sok, ven­dég­lő­sök, hul­la­dék­gaz­dál­ko­dók), hogy szin­tén fon­tol­gat­ják a sztrájk lehetőségét.

Fran­cia­or­szág­ban ugyan­csak nehéz hely­zet­be került a kor­mány, miu­tán több nagy­vá­ros­ban és vidé­ken is trak­to­rok­kal, vala­mint egyéb mező­gaz­da­sá­gi gépek­kel zár­ták le az uta­kat a fran­cia gazdák.

Az Euró­pai Unió leg­na­gyobb mező­gaz­da­sá­gi ter­me­lő­je­ként elköny­velt ország­ban a tün­te­tők a kör­nye­zet védel­mét cél­zó sza­bá­lyo­zá­sok túl­zó ter­he­it, illet­ve a trak­to­rok üzem­anya­gá­ra kive­tett álla­mi adót és a túl­zott bürok­rá­ci­át kifo­gá­sol­ják. Az egy­re job­ban esz­ka­lá­ló­dó, orszá­go­san több mint 70 ezer mező­gaz­da­sá­gi dol­go­zót fel­vo­nul­ta­tó demonst­rá­ci­ók miatt a kor­mány – vél­he­tő­en a közel­gő EP válasz­tá­sok­tól fél­ve – az utób­bi napok­ban több intéz­ke­dés vissza­vo­ná­sát is beje­len­tet­te, mind­ez azon­ban vár­ha­tó­an koránt sem lesz elég a gaz­da­tün­te­té­sek csillapításához.

Hason­ló okok miatt tün­tet­nek azon­ban Len­gyel­or­szág­ban és Romá­ni­á­ban is, ahol a leg­na­gyobb prob­lé­mát az Ukraj­ná­ból érke­ző áruk beho­za­ta­la jelenti.

Az emlí­tett orszá­gok­ban ugyan­is már több hónap­ja jelen­tős bevé­tel­ki­esést jelent a gaz­dák­nak a sok eset­ben káros anya­go­kat is tar­tal­ma­zó, ám jóval olcsóbb gabo­na, cukor­ré­pa és szár­nyas­hú­sok ellen­őri­zet­len beho­za­ta­la, ami miatt mind a román, mind pedig a len­gyel gaz­dák több­száz hely­szí­nen tar­tot­tak demonstrációkat.

Az útle­zá­rá­sok­kal és for­ga­lom­kor­lá­to­zá­sok­kal egy­be­kö­tött tün­te­té­se­ken a gaz­dák emel­lett az uni­ós agrár­po­li­ti­ka és a zöld ált­ál­lás­sal kap­cso­la­tos kor­lá­to­zá­sok felül­vizs­gá­la­tát köve­te­lik a kor­má­nyok­tól, amik az ígé­re­te­ken túl azon­ban eddig nem tet­tek konk­rét lépé­se­ket a prob­lé­ma meg­ol­dá­sá­nak érdekében.

Mind­ez azt jelen­ti, hogy a követ­ke­ző hetek­be vár­ha­tó­an foly­ta­tód­nak a demonst­rá­ci­ók, amik komoly érvá­gást jelent­het­nek az Euró­pai Unió pia­cá­nak. Egyes becs­lé­sek sze­rint ugyan­is a már most több ezer embert érin­tő meg­moz­du­lá­sok csak a német gaz­da­ság­nak akár egy­mil­li­árd euró­nyi bevé­tel­ki­esést is okoz­hat­nak, de a töb­bi ország­ban is több száz­mil­lió euró­nyi kár keletkezhet.

A hely­zet miha­ma­rab­bi meg­ol­dá­sa tehát az egyik leg­fon­to­sabb fel­ada­ta kel­le­ne, hogy legyen az egy­re érin­tett orszá­gok veze­tő­i­nek, akik közül páran a támo­ga­tott­sá­guk csök­ke­né­sét lát­va kisebb-nagyobb enged­ményt ugyan tet­tek már a gaz­dák­nak, a hely­ze­tet azon­ban mind­ezi­dá­ig koránt sem sike­rült megoldaniuk.

Ugyan­ez mond­ha­tó el azon­ban az Euró­pai Unió veze­tő­i­ről is, akik úgy tűnik, hogy egy­elő­re szin­tén nem érzik a hely­zet súlyos­sá­gát és tovább­ra sem tet­tel le tel­je­sen a gaz­dá­kat érin­tő szi­go­rí­tá­sok beve­ze­té­sé­ről, vala­mint az Ukraj­ná­ból érke­ző gabo­na­ex­port támo­ga­tá­sá­ról. Ennek fényé­ben pedig a gaz­da­tün­te­té­sek szin­te biz­to­san komoly hatást gya­ko­rol­nak majd a közel­gő euró­pai par­la­men­ti válasz­tá­sok ered­mé­nyé­re, ami a jelen­le­gi­nél egy tel­je­sen más össze­té­te­lű Euró­pai Par­la­men­tet eredményezhet.

For­rás: ma7​.sk