Hírek Vélemények/Publicisztikák Foly­ta­tó­dik a bot­rá­nyos ame­ri­kai elnök­vá­lasz­tá­si dráma

Foly­ta­tó­dik a bot­rá­nyos ame­ri­kai elnök­vá­lasz­tá­si dráma

Novem­ber 19-én, csü­tör­tö­kön nagy hatá­sú, mond­hat­ni szen­zá­ci­ós, break­ing news-hord­ere­jű saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tar­tott Washing­ton­ban a Repub­li­ká­nus Párt szék­há­zá­ban Rudy Giu­li­a­ni és Jen­na Ellis, Trump elnök és a Repub­li­ká­nus Párt jogi kép­vi­se­lő­je és tanács­adó­ja, amely­ben szá­mos bot­rá­nyos­nak is mond­ha­tó rész­let­ről tájé­koz­tat­ták a köz­vé­le­ményt. A repub­li­ká­nu­sok hatá­ro­zott véle­mé­nye sze­rint szá­mos bizo­nyí­ték és tanú­val­lo­más is pél­dáz­za, hogy az ame­ri­kai elnök­vá­lasz­tást bizo­nyos kulcs­fon­tos­sá­gú álla­mok­ban elcsal­ták, ame­lyek meg­szer­zé­se nél­kül Joe Biden sem­mi­képp nem lehet elnök, sőt Trump elnök marad­hat decem­ber 14‑e után is a Fehér Ház­ban (ami­kor is az 538 fős Elek­to­rok Kol­lé­gi­u­ma, utol­só lépés­ként az elnök­vá­lasz­tá­si pro­ce­dú­rá­ban meg­vá­laszt­ja az elnö­köt a nép sza­va­za­tai alap­ján nyert köz­ve­tett man­dá­tu­ma­ik alapján).

Mind­ezek mel­lett ter­mé­sze­te­sen a lát­ha­tó­an fel­dúlt Giu­li­a­ni több faj­sú­lyos vádat is meg­fo­gal­ma­zott szá­mos demok­ra­ta veze­té­sű állam és kiemelt váro­si elöl­já­ró, illet­ve helyi, tag­ál­la­mi válasz­tá­si bizott­ság veze­tő­je irá­nyá­ba, neve­ze­te­sen hogy pén­zért, hata­lo­mért részt vet­tek egy olyan mére­tű és szer­ve­zett­sé­gű orszá­gos válasz­tá­si csa­lás­ban, amely­re még nem volt pél­da az Egye­sült Álla­mok 250 éves tör­té­ne­té­ben. Trump elnök és sztár­ügy­véd­je, Giu­li­a­ni sze­rint a levél­sza­va­za­tok jól szer­ve­zett helyi demok­ra­ta pár­ti mani­pu­lá­lá­sa és a sza­bá­lyok kore­og­ra­fált kiját­szá­sa révén Joe Biden viszony­lag könnye­dén sze­rez­he­tett több mil­lió plusz sza­va­za­tot és tucat­nyi elek­tort olyan kulcs­fon­tos­sá­gú és egy­ön­te­tű­en demok­ra­ta veze­té­sű csa­ta­tér-álla­mok­ban mint Michi­gan vagy Penn­syl­va­nia. Giu­li­a­ni okfej­té­se sze­rint Biden sze­re­pe és fele­lős­sé­ge ezek­ben az ügyek­ben nem bizo­nyít­ha­tó és való­szí­nű­leg tudo­má­sa sem volt mind­ezek­ről a helyi demok­ra­ta pár­ti válasz­tá­si bizott­sá­gi machi­ná­ci­ók­ról, ame­lyek nem­csak az ő, hanem párt­ja poli­ti­kai érde­ke­it is szolgálták.

Az egy­ko­ri New York álla­mi főügyész (legen­dás maf­fia- és bűn­ül­dö­ző), illet­ve repub­li­ká­nus pár­ti New York‑i pol­gár­mes­ter, Giu­li­a­ni ugyan­csak éles kiro­ha­nást inté­zett első­sor­ban a vég­le­te­kig elfo­gult és elő­íté­le­tes ame­ri­kai főso­dor­be­li (mainst­ream), bal­ol­da­li, libe­rá­lis média­kong­lo­me­rá­tu­mok, közös­sé­gi­mé­dia-plat­for­mo­kat működ­te­tő piac­ve­ze­tő tech-cég­óri­á­sok ellen. Giu­li­a­ni és a Repub­li­ká­nus Párt sok pro­mi­nen­sé­nek, töb­bek között Mitch McCon­nell sze­ná­tor­nak, a Sze­ná­tus repub­li­ká­nus frak­ció­ve­ze­tő­jé­nek véle­mé­nye sze­rint néhány nagy tech-cég és média­vál­lal­ko­zás haté­ko­nyan hoz­zá­já­rult Trump elnök szisz­te­ma­ti­kus démo­ni­zá­lá­sá­hoz, az ame­ri­kai tár­sa­da­lom vég­ze­tes meg­osz­tá­sá­hoz, a pol­gár­há­bo­rú-köze­li kiéle­zett köz­ál­la­po­tok kiala­ku­lá­sá­hoz az utób­bi évek során. A Ken­tu­cky­ból szár­ma­zó vete­rán repub­li­ká­nus sze­ná­tor, McCon­nell sze­rint a média mel­lett a kiáb­rán­dí­tó ame­ri­kai köz­ál­la­po­to­kért, tár­sa­dal­mi pola­ri­zá­ci­ó­ért és biza­lom­vesz­té­sért igen nagy erköl­csi és poli­ti­kai fele­lős­ség ter­he­li a demok­ra­ta pár­ti veze­tő­ket is. Külö­nös­kép­pen igaz ez Hil­lary Clin­ton volt kül­ügy­mi­nisz­ter asszony­ra és Nancy Pel­o­si demok­ra­ta pár­ti ház­el­nök­re, akik nagy­sze­rű­en fel­hasz­nál­ták a már 2016 óta zaj­ló, jól kore­og­ra­fált sze­mé­lyi­ség­rom­bo­ló lejá­ra­tó-kam­pányt (smear cam­pa­ign) Trump elnök ellen, saját és párt­juk poli­ti­kai cél­jai érde­ké­ben. Elmon­dá­sa sze­rint mind­két demok­ra­ta pár­ti pro­mi­nens sze­mé­lyi­ség ugyan­ar­ra biz­tat­ta Joe Bident még a válasz­tá­sok előtt néhány nap­pal, ami­vel most a Trump stá­bot vádol­ják igen har­sá­nyan, neve­ze­te­sen, hogy a lehe­tő­ség sze­rint min­den poli­ti­kai és jogi esz­közt ragad­jon meg vég­ső cél­ja, a válasz­tás meg­nye­ré­se érdekében.

Giu­li­a­ni saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján elmond­ta, hogy a köz­vé­le­ke­dés­sel ellen­tét­ben, amint az elfo­gult és tel­je­sen hamis, vagy csak félig igaz híre­ket tála­ló média beszá­mo­lók­ból kitű­nik, saj­ná­la­to­san a Repub­li­ká­nus Párt egy­ál­ta­lán nem ren­del­ke­zik ügy­véd-sereg­gel, hiszen a bru­tá­lis poli­ti­kai ellen­szél­ben több ügy­véd­kol­lé­gá­ja is fel­mon­dott és kiszállt a válasz­tá­si csa­lá­sok miatt indí­tott tag­ál­la­mi perek­ből, ugyan­is olyan komoly fenye­ge­té­se­ket kap­tak, ame­lyek miatt mun­ka­tár­sa­ik immár nem­csak jogász­kar­ri­er­jü­ket, hanem csa­lád­juk és sze­mé­lyes biz­ton­sá­gu­kat is veszély­ben érzik.

Rudy Giu­li­a­ni, a fél évszá­zad­nyi szak­mai tapasz­ta­lat­tal ren­del­ke­ző jogász (ügy­véd és ügyész) meg­ren­dül­ten kije­len­tet­te, hogy éle­te során még nem tapasz­talt ilyen szin­tű valós poli­ti­kai össze­es­kü­vés-sze­rű bűn­cse­lek­ményt, amely során azon túl, hogy elhunyt ame­ri­ka­i­ak sza­vaz­tak ezré­vel, sok helyen a levél­sza­va­za­to­kat rend­szer­szin­tű­en átkel­tez­ték, külön­le­ges válasz­tá­si tanács­adó­kat is alkal­maz­tak az urnák­nál, de sok demok­ra­ta veze­té­sű állam­ban, mint pél­dá­ul Michi­gan­ben, Penn­syl­va­ni­á­ban, avagy épp a geor­giai Atlan­tá­ban az igaz­ság­szol­gál­ta­tás helyi kép­vi­se­lői aka­dá­lyoz­ták vagy akár eluta­sí­tot­ták a szö­vet­sé­gi válasz­tá­si meg­fi­gye­lők vizs­gá­la­ta­it még bíró­sá­gi vég­zés elle­né­re is. Továb­bá a Giu­li­a­ni mel­lett álló Jen­na Ellis elnö­ki jog­ta­ná­csos kije­len­tet­te, hogy bizo­nyí­ta­ni tud­ják és fog­ják immár eskü alatt tett tanú­val­lo­má­sok­kal is, hogy a Trump elnök stáb­ja által meg­fo­gal­ma­zott állí­tá­sok és vádak a szám­ta­lan válasz­tá­si csa­lás­ról és vissza­élés­ről Michi­gan állam­tól Geor­gi­án keresz­tül Penn­syl­va­ni­á­ig helyt­ál­ló­ak és iga­zak, ame­lye­ket a domi­náns ame­ri­kai és glo­bá­lis bal­ol­da­li média folya­ma­to­san baga­tel­li­zál­ni igye­ke­zett, illet­ve hazug­ság­ként értel­me­zett és szél­ma­lom­harc­ként, pusz­ta poli­ti­kai fik­ci­ó­ként tálalt az elmúlt két hét során. A bíró­sá­gi eljá­rá­sok után a saj­tó és a köz­vé­le­mény ren­del­ke­zé­sé­re is bocsájt­ják majd a kri­ti­kus per­anya­go­kat és bizo­nyí­té­ka­i­kat, hiszen véle­mé­nyük sze­rint saj­ná­la­to­san egy bot­rá­nyos poli­ti­kai bűn­cse­lek­mény-soro­zat szem­ta­nú­ja lehet a világ és az ame­ri­kai köz­vé­le­mény 2020 végén.

Mind­azon­ál­tal a mérv­adó repub­li­ká­nus állás­pont sze­rint nem csu­pán arról van szó, hogy melyik jelölt nye­ri a válasz­tást, hanem talán még ennél is fon­to­sabb ügy lehet vissza­ál­lí­ta­ni a válasz­tó­pol­gá­rok meg­ren­dült hitét és bizal­mát az ame­ri­kai demok­rá­cia alap­in­téz­mé­nyé­ben, a tisz­tes­sé­ges, átlát­ha­tó és jog­sze­rű válasz­tá­si rend­szer iránt.

For­rás: ludovi​ka​.hu / Csu­tak Zsolt