Hírek Elszakított területi hirek Foly­ta­tód­hat az alá­írás­gyűj­tés a nem­ze­ti kisebbségekért

Foly­ta­tód­hat az alá­írás­gyűj­tés a nem­ze­ti kisebbségekért

Foly­ta­tó­dik az alá­írás­gyűj­tés a Szé­kely Nem­ze­ti Tanács euró­pai uni­ós kez­de­mé­nye­zé­se nyo­mán a nem­ze­ti kisebb­sé­gek érde­ké­ben, és a tava­szi kam­pány lebo­nyo­lí­tó­ja, az Írdalá.hu csa­pa­ta az elmúlt két hónap­ban fel is készült egy euró­pai kam­pány elin­dí­tá­sá­ra – derült ki csü­tör­tö­kön Pesty Lász­ló, a kam­pány saj­tó­fő­nö­ke által jegy­zett közleményből.

A doku­men­tum­ban Pesty Lász­ló hang­sú­lyoz­za, hogy az euró­pai tér­ben már nem len­ne elég az a har­minc­fős csa­pat, amely­nek segít­sé­gé­vel hazánk­ban össze­gyűj­töt­ték az egy­mil­lió alá­írást az elmúlt hóna­pok­ban, ezért mos­tan­tól már ötven­fős cso­port dol­go­zik az aláírásgyűjtésen.

Az Írdalá.hu csa­pa­ta – miu­tán meg­ha­tá­roz­ta a kom­mu­ni­ká­ci­ós stra­té­gi­át – hár­mas vál­la­lást tett. Egy­mil­lió helyett két­mil­lió alá­írást sze­ret­né­nek Brüsszel asz­ta­lá­ra ten­ni, és hét helyett tíz ország­ban tel­je­sí­te­nék a szük­sé­ges alá­írá­si limi­tet. „Az egész euró­pai tér­ben kom­mu­ni­kál­juk, hogy létez­nek szé­ke­lyek. Ezen vál­la­lás része­ként az uni­ó­ban kisebb­sé­gi lét­ben élő ötven­mil­lió ember meg­ma­ra­dá­sát is akar­juk segí­te­ni” – fogal­maz Pesty Lász­ló a közleményében.

A kam­pány­csa­pat meg­ha­tá­ro­zott hét új cél­or­szá­got: Hor­vát­or­szág­ban, Szlo­vé­ni­á­ban, Spa­nyol­or­szág­ban, Lit­vá­ni­á­ban, Svéd­or­szág­ban, Észt­or­szág­ban és Lett­or­szág­ban is gyűj­tik majd a szig­nó­kat egy paci­fis­ta, az egyet­ér­tést és meg­bé­ké­lést hang­sú­lyo­zó kam­pány kere­té­ben. Júli­us ele­jén elkezd­tek kiépí­te­ni egy fia­ta­lok­ra és főleg egye­te­mis­ták­ra épü­lő akti­vis­ta­há­ló­za­tot, amely már az első 24 óra alatt meg­döb­ben­tő ered­ményt hozott, egy hét után pedig már Bil­ba­ó­tól Tal­lin­nig terjeszkedett.

A stáb olyan cég­há­lót is kiépí­tett, amely elő­se­gít­he­ti a sikert. A kam­pány­csa­pat kül­ügyi szek­ci­ó­ja pedig fel­vet­te a kap­cso­la­tot Euró­pa jófor­mán összes fon­to­sabb poli­ti­kai sze­rep­lő­jé­vel annak érde­ké­ben, hogy élő kap­cso­lat­rend­szer­rel ren­del­kez­ze­nek a jövőben.

Szá­mít­va arra, hogy táma­dá­sok érhe­tik a szé­ke­lyek kam­pá­nyát, a kam­pány­stáb össze­gyűj­töt­te azo­kat a nem­zet­kö­zi elem­zé­se­ket, ame­lyek bizo­nyít­ják, hogy a költ­ség­ve­tés reá­lis szá­mí­tá­so­kon ala­pul. Nem­zet­kö­zi saj­tó­kap­cso­la­to­kat is épí­tet­tek, hogy ne csak a közös­sé­gi média-felü­le­te­ken foly­jon a kam­pány, hanem a hagyo­má­nyos saj­tó is segít­se azt.

For­rás: Magyar Nemzet