Hírek Elszakított területi hirek Foly­ta­tód­hat a Szé­kely Nem­ze­ti Tanács aláírásgyűjtése!

Foly­ta­tód­hat a Szé­kely Nem­ze­ti Tanács aláírásgyűjtése!

A koro­na­ví­rus-jár­vány sem szab­ha­tott gátat a nem­ze­ti össze­fo­gás­nak – írja a hiva­ta­los közös­sé­gi olda­lá­ra fel­töl­tött leg­fris­sebb bejegy­zés­ben az igazságügy-miniszter.

Var­ga Judit beszá­mol róla, hogy az Euró­pai Par­la­ment ple­ná­ris ülé­se meg­sza­vaz­ta az euró­pai pol­gá­ri kez­de­mé­nye­zé­sek­re vonat­ko­zó ren­de­let­mó­do­sí­tást. A módo­sí­tás – töb­bek között – a Szé­kely Nem­ze­ti Tanács nem­ze­ti régi­ók­ról szó­ló kez­de­mé­nye­zé­sét is érinti.

A min­den­ki javát szol­gá­ló meg­ol­dás lehe­tő­vé teszi, hogy a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt elle­he­tet­le­nült alá­írá­si folya­mat a kiesett idő­vel meg­hosszab­bod­jék. Örü­lök, hogy sokunk fel­lé­pé­sé­nek köszön­he­tő­en ered­ményt tud­tunk elérni!

A pél­da­ér­té­kű össze­fo­gás­nak köszön­he­tő­en már több mint egy­mil­lió uni­ós pol­gár támo­ga­tá­sát élve­zi a kez­de­mé­nye­zés. Az egy­mil­lió alá­írás kri­té­ri­u­ma mel­lett azon­ban azt a fel­té­telt is tel­je­sí­te­ni kell, misze­rint a tag­ál­la­mok negye­dé­ben meg­ha­tá­ro­zott szá­mú alá­írást kell elérni.

– Vegyünk egy újabb len­dü­le­tet! Ne feled­jük, együtt erő vagyunk, szer­te­szét gyön­ge­ség! – olvas­ha­tó Var­ga Judit Facebook-posztjában.

➡️ Foly­ta­tód­hat a Szé­kely Nem­ze­ti Tanács alá­írás­gyűj­té­se! ✌🏻 A koro­na­ví­rus-jár­vány sem szab­ha­tott gátat.….

Köz­zé­tet­te: Var­ga Judit2020. júli­us 9., csütörtök

For­rás: Magyar Nemzet