Hírek Vélemények/Publicisztikák Föl­di Lász­ló nem­zet­kö­zi háló­za­tot épít! Akci­ó­ban a Védett Tár­sa­da­lom Alapítvány

Föl­di Lász­ló nem­zet­kö­zi háló­za­tot épít! Akci­ó­ban a Védett Tár­sa­da­lom Alapítvány

Kül­föld­ről is élénk érdek­lő­dés öve­zi a Védett Tár­sa­da­lom Ala­pít­ványt. Föl­di Lász­ló kura­tó­ri­u­mi elnök a Medi­a­works Hír­cent­ru­má­nak elmond­ta, hogy a Soros György-féle Nyílt Tár­sa­da­lom Ala­pít­vány tevé­keny­sé­gé­vel szem­ben lét­re­jött, az embe­ri alap­ér­té­ke­ket védel­me­ző ala­pít­vány­nak már a ten­ge­ren­tú­lon is van­nak fiók­szer­ve­ze­tei. Hazánk­ban a nor­ma­li­tást kép­vi­se­lő szer­ve­ze­te­ket – pél­dá­ul hagyo­mány­őr­ző, család‑, és élet­vé­del­mi szer­ve­ző­dé­se­ket – sze­ret­nék össze­köt­ni, és az egy­ko­ri pol­gá­ri körök min­tá­já­ra épí­te­né­nek ki hálózatot.

Sha­re

A két­ez­res évek ele­jén szer­ve­ző­dött pol­gá­ri körök­höz hason­ló kez­de­mé­nye­zé­sek lét­re­jöt­tét segí­te­né elő a Védett Tár­sa­da­lom Ala­pít­vány (VTA). Erről a szer­ve­zet kura­tó­ri­u­mi elnö­ke, Föl­di Lász­ló biz­ton­ság­po­li­ti­kai szak­ér­tő beszélt a Medi­a­works Hír­cent­ru­má­nak. Sza­vai sze­rint az ala­pít­vány – amellyel a Soros György-féle Nyílt Tár­sa­da­lom Ala­pít­vány tevé­keny­sé­gé­nek ellen­té­te­le­zé­se­ként a hagyo­má­nyos érté­kek és a nor­ma­li­tás védel­mé­re hoz­tak lét­re – abban is segéd­kez­ne, hogy helyi, tele­pü­lé­si szin­ten is szer­ve­ződ­je­nek egy­mást támo­ga­tó cso­por­tok, értékközösségek.

Össze­hoz­nák a nor­ma­li­tás képviselőit

– Célunk, hogy az infor­má­lis közös­sé­gek mel­lett bejegy­zett, tag­ság­gal műkö­dő szer­ve­ze­tek ala­kul­ja­nak, és saját prog­ra­mo­kat szer­vez­ze­nek. Most folyik a tema­ti­ka kimun­ká­lá­sa szak­em­be­rek bevo­ná­sá­val. Keres­sük azo­kat a szer­ve­ze­te­ket, ame­lyek helyi szin­ten képe­sek fel­vál­lal­ni az elsőd­le­ges lépé­se­ket. Ernyő­szer­ve­zet­ként a hason­ló­an gon­dol­ko­dó szer­ve­ze­tek­nek egy­faj­ta koor­di­ná­ci­ós lehe­tő­sé­get is biz­to­sí­ta­nánk. Segéd­kez­nénk abban, hogy egye­bek mel­lett egy­más­ra talál­ja­nak a keresz­tény, család‑, és élet­vé­del­mi, vala­mint a hagyo­mány­őr­ző szer­ve­ző­dé­sek és más olyan szer­ve­ze­tek, ame­lyek az embe­ri alap­ér­té­ke­ket kép­vi­se­lik – fej­tet­te ki a biz­ton­ság­po­li­ti­kai szakértő.

Hang­sú­lyoz­ta, hogy min­den érdek­lő­dő a ked­ve és habi­tu­sa sze­rint vehet részt a kez­de­mé­nye­zés­ben. – Ugyan­olyan szí­ve­sen vár­juk azo­kat, akik csak meg­hall­gat­ná­nak min­ket vagy elmon­da­nák a véle­mé­nyü­ket, mint akik cse­lek­vő­ként sze­ret­né­nek részt ven­ni a továb­bi háló­zat­épí­tés­ben – hang­sú­lyoz­ta, majd hoz­zá­tet­te: az ala­pít­vány hír­le­ve­lé­ben min­den héten beszá­mol­nak a leg­kö­ze­leb­bi terveikről.

– Kül­föl­dön is szá­mos hason­ló szer­ve­zet léte­zik, töb­ben közü­lük már fel­vet­ték velünk a kap­cso­la­tot, s már szo­ro­sabb együtt­mű­kö­dés van kiala­ku­ló­ban az USA-ban, Lit­vá­ni­á­ban,  Kana­dá­ban, Auszt­rá­li­á­ban, Dél Afri­ká­ban, és Euró­pa szá­mos orszá­gá­ban műkö­dő, a miénk­kel rokon gon­dol­ko­dá­sú szer­ve­ze­tek­kel. Töb­bük­kel közös pont, hogy ők is a nyílt tár­sa­dal­mak­kal szem­be­me­nő érté­ke­ket kép­vi­sel­nek. A let­tek­nél pél­dá­ul Free Soci­ety Foun­da­ti­on, vagy Sza­bad Tár­sa­da­lom Ala­pít­vány néven szer­ve­ző­dött a kez­de­mé­nye­zés – szá­molt be róla a kura­tó­ri­u­mi elnök.

Fel­ve­szik a kesztyűt

Föl­di Lász­ló elmond­ta, hogy az USA-ban és Kana­dá­ban pedig (Kali­for­nia és Geor­gia állam­ban, vala­mint Tor­on­tó­ban és Van­cou­ver­ben) lét­re­jött több fiók­in­téz­mé­nyük is, ame­lyek a Védett Tár­sa­da­lom Ala­pít­vány­hoz hason­ló infor­má­ci­ós tájé­koz­ta­tá­si mun­kát fej­te­nek ki. – A kez­de­mé­nye­zé­sünk iránt kül­föl­dön is tapasz­tal­ha­tó lel­ke­se­dés­re jel­lem­ző, hogy pél­dá­ul Auszt­ri­á­ból jelent­ke­zett egy olyan csa­pat, amely vál­lal­ta, hogy az álta­lunk elké­szí­tett anya­go­kat nyolc nyelv­re lefor­dít­ja, hogy minél töb­ben meg­is­mer­hes­sék a véle­mé­nyün­ket a világ­ban – jegyez­te meg a kura­tó­ri­u­mi elnök.

Arra is kitért, hogy a nor­ma­li­tás védel­mé­ben jogi vona­lon is fel­lép­nek, s a Buda­pest Bizott­ság meg­szer­ve­zé­sé­vel olyan ügyek­ben sze­ret­né­nek pre­ce­dens érté­kű pere­ket indí­ta­ni a közel­jö­vő­ben, ame­lyek­ben a Soros György-féle Hel­sin­ki Bizott­ság Magyar­or­szág érde­kei ellen dol­go­zott és for­dult külön­bö­ző euró­pai uni­ós bírói fóru­mok­hoz. Pél­da­ként emlí­tet­te a mig­rá­ci­ó­val kap­cso­la­tos ügye­ket, vala­mint a külön­bö­ző kisebb­sé­gi jogok­nak a több­ség rová­sá­ra tör­té­nő kiszé­le­sí­té­sét, továb­bá a kis­gyer­me­kek­nek az isko­lák­ban és óvo­dák­ban tör­té­nő érzé­ke­nyí­té­sét LMBTQ-propagandával.

Ártal­mas közömbösség

– Vall­juk, hogy nem sza­bad közöm­bös­nek marad­ni az emlí­tett kér­dé­sek­hez hason­ló ügyek­ben, mert az tönk­re­te­szi a tár­sa­dal­mat. Sze­ret­nénk elér­ni, hogy a nor­ma­li­tás mel­let­ti kiál­lá­sá­ban sen­ki­nek ne kell­jen attól fél­nie, hogy ezért támad­ni fog­ják a neo­li­be­rá­lis elit pén­zén lét­re­ho­zott rend­sze­rek és a velük szim­pa­ti­zá­ló han­gos­ko­dók – fogal­ma­zott Föl­di Lász­ló. – Fon­tos tuda­to­sí­ta­ni – foly­tat­ta –, hogy utób­bi­ak van­nak keve­seb­ben, ha tet­szik, tör­pe kisebb­ség­ről van szó, akik csak a háló­za­ti és intéz­mé­nyi hát­te­rük segít­sé­gé­vel tűn­nek jelen­tő­sebb cso­port­nak. Mind­emel­lett jelen­tős nyo­mást gya­ko­rol­nak pél­dá­ul a jogá­szok­ra és a pszi­cho­ló­gu­sok­ra, és külön­bö­ző esz­kö­zök­kel sike­rült is elér­ni­ük, hogy ezek­nek a szak­em­be­rek­nek egy jelen­tős része ódz­kod­jon kiáll­ni a nor­ma­li­tás mel­lett, attól tart­va, hogy lené­zik vagy kikö­zö­sí­tik őket. Sze­ret­nénk elér­ni, hogy ne ezen háló­za­tok tema­ti­zál­ják a szak­mai dis­kur­zust az emlí­tett terü­le­te­ken, oly módon, hogy a nor­ma­li­tás esz­mé­it állít­juk szem­be a neo­li­be­rá­lis nar­ra­tí­vá­val. Így vér­tez­zük fel azo­kat, akik szí­vük sze­rint kiáll­ná­nak a hagyo­má­nyos érté­kek mel­lett, de jelen­leg bizony­ta­la­nok, mert úgy érzik, hogy túl­erő­vel kel­le­ne meg­küz­de­ni­ük – tudat­ta a biz­ton­ság­po­li­ti­kai szakértő.

Beszá­mo­ló­ja sze­rint már szá­mos olyan jog­vé­dő­vel és véle­mény­for­má­ló­val is fel­vet­ték a kap­cso­la­tot – egye­bek mel­lett Svéd­or­szág­ban, az Egye­sült Király­ság­ban, és az USA-ban –, akik­kel első kör­ben videó­in­ter­jú­ban fog­nak beszél­get­ni a közö­sen val­lott elvek­ről, s eze­ket fel­rak­ják az ala­pít­vány infor­má­ci­ós csa­tor­ná­já­ra, amely hama­ro­san elér­he­tő lesz a You­Tu­be-on, s ripor­to­kat, írott anya­go­kat, vala­mint inter­jú­kat is tar­tal­maz majd. – Ter­ve­ink sze­rint kon­fe­ren­ci­á­kat és kap­cso­lat­épí­tés­re, vala­mint véle­mény­ki­fej­tés­re is alkal­mas fóru­mo­kat szer­ve­zünk. De emel­lett rend­sze­re­sen járunk meg­hí­vá­sok­ra elő­adá­so­kat, és kon­zul­tá­ci­ó­kat tar­ta­ni az érdek­lő­dők­nek – közöl­te Föl­di László.

For­rás: Magyar Nemzet