Hírek Vélemények/Publicisztikák Föl­di Lász­ló: A hábo­rús vész­hely­zet Magyarországon

Föl­di Lász­ló: A hábo­rús vész­hely­zet Magyarországon

A buda­pes­ti bel­vá­ro­si ven­dég­lá­tó­he­lyek, úgy mint étter­mek, presszók, cuk­rász­dák és per­sze neve­ze­tes kocs­mák híres krea­tivitással meg­ál­dott ven­dé­gei azon­nal tud­ták, hogy az Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök által beter­jesz­tett „hábo­rús vész­hely­zet” mit is jelent. Az elsö­té­tí­tés­sel járó bom­bá­zá­sok, a 75. élet­ko­ru­kat betöl­töt­te­kig ter­je­dő had­kö­te­le­zett­ség és szám­ta­lan más vari­á­ció öltött tes­tet a spe­ku­lá­ci­ók­ban. Ilyen­kor válik igaz­ság­gá az elmúlt korok nyelv­mű­ve­lő­i­nek meg­ál­la­pí­tá­sa, a magyar nyelv gyil­kos, sem­mi­lyen más nyelv­vel össze nem vet­he­tő ereje.

Vagy­is jelen eset­ben a „hábo­rús vész­hely­zet” nem lehet más – mond­ják –, mint a vég kez­de­te. A fel­ve­tés szik­rá­ja azon­nal gyö­ke­ret is ver egye­sek kép­ze­le­té­ben itt­hon és hatá­ron túl. Talán vala­mi­fé­le gond len­ne a magyar nyelv kife­je­ző ere­jé­vel? Mert bizony a magyar minisz­ter­el­nök kije­len­té­se éppen nem egy vég­zet­re, hanem a kibon­ta­ko­zás lehe­tő­sé­gé­re útmu­ta­tás. Egy nor­má­lis világ aktív meg­őr­zé­sé­nek a kez­de­tét feje­zi ki poli­ti­kai szó­hasz­ná­lat­tal. Végét jelen­ti a bizony­ta­lan­ság és poli­ti­kai káosz időszakának.

Ebből követ­ke­ző­en a valós értel­me­zés­ben a nem­ze­ti lét biz­ton­sá­gá­nak kiter­jesz­té­sét arti­ku­lál­ja. Vilá­gos­sá vált ugyan­is, hogy a har­minc évvel ezelőtt vágyott szö­vet­sé­gi rend­szer­hez tar­to­zás esz­mé­je és főleg gya­kor­la­ta nem­csak kiüre­se­dett, hanem a brüssze­li bürok­ra­ták csap­dá­já­ban kont­ra­pro­duk­tív­vá vált. A magyar­or­szá­gi „hábo­rús vész­hely­zet” dek­la­rá­lá­sa egyen­lő a sza­bad aka­rat érvé­nye­sí­té­sé­nek gyakorlatával.

Amíg a magyar poli­ti­kai veze­tés a szö­vet­sé­gi hűség men­tén – NATO, Euró­pai Unió – eről­tet­te a meg­ol­dá­si javas­la­ta­it, meg­pró­bál­ta elfo­gad­tat­ni éssze­rű elve­it a kül­föl­di poli­ti­kai elit­tel, eluta­sí­tás és „meg­vessző­zés” volt a jutal­ma. – Ne épül­jön kerí­tés az Euró­pát elfog­lal­ni aka­ró invá­zió meg­aka­dá­lyo­zá­sá­ra – mond­ták Brüsszel­ben 2015-ben. A tapasz­ta­la­tok okán mind­ezt egy-két évvel később már egy­re töb­ben érté­kel­ték hely­te­len dön­tés­nek. Vagy emlé­kez­zünk a Covid-jár­vány vak­ci­na­be­szer­zé­si bot­rá­nyá­ra, ami­kor a magyar kor­mány nem volt haj­lan­dó ember­kí­sér­let­ben részt ven­ni, és szé­les kör­ben pró­bált oltó­anya­gok­hoz jut­ni, nem­csak egy for­rás­ból, ahol ráadá­sul nem is volt meg az igé­nyelt mennyi­ség. De adott nap­ja­ink tör­té­né­se, hisz ismét sza­bo­tázs­nak minő­sí­tet­ték az Orbán-kor­mány beje­len­té­sét, misze­rint orszá­gunk nem lesz az orosz – ukrán fegy­ve­res konf­lik­tus sze­rep­lő­je, és ebből követ­ke­ző­en áldo­za­ta. – Megint mi ez a rebel­lió? – kér­dez­ték tőlünk nyu­gat­ra a „humá­num” lel­kes baj­no­kai, azzal az egy­sze­rű ténnyel sem törőd­ve, hogy­ha fegy­vert kül­de­nek, az biz­to­san több ember­ál­do­zat­tal fog jár­ni. Mert mind­egy, hogy melyik olda­lon hal­nak meg a kato­nák, ők embe­rek, akik nem fele­lő­sek a fel­sőbb­ség döntéseiért.

Ráadá­sul – ismét a kül­föld döb­be­ne­té­re – a magyar kor­mány kima­ra­dá­si kény­sze­re a hábo­rú­ból együtt járt a gáz- és olaj­em­bar­gó vissza­uta­sí­tá­sá­val is. Mi ez, ha nem egy nor­má­lis ország önvé­del­mi akci­ó­ja? Ennek rea­li­zá­lá­sa viszont már kikény­sze­rí­ti az ope­ra­tív lépé­se­ket. Ki kel­lett hir­det­ni a szük­ség­ál­la­po­tot. De nem attól való féle­lem­ben, hogy egy orosz átka­ro­ló kato­nai had­mű­ve­let áldo­za­tai lehe­tünk. Sőt még az sem rém­lett fel a minisz­ter­el­nök fejé­ben, hogy eset­leg éppen az ukrá­nok vonul­nak vissza, mond­juk a Duná­ig. A véde­ke­zés elmé­le­te és gya­kor­la­ta itt abban tes­te­sült meg, ha saját orszá­gunk érde­két akar­juk szem előtt tar­ta­ni, fel kell készül­ni min­den elkép­zel­he­tő és elkép­zel­he­tet­len táma­dás­ra, akár a szö­vet­sé­ge­se­ink irá­nyá­ból is. A washing­to­ni és brüssze­li száj­ka­ra­tés bürok­ra­ták a koráb­bi gya­kor­lat­nál is maga­sabb frek­ven­ci­án pró­bál­nak majd beavat­koz­ni a szu­ve­rén Magyar­or­szág biz­ton­sá­gi intéz­ke­dé­se­i­be. Nem kizárt, még az is meg­for­dul­hat a fejük­ben, hogy NATO-béke­fenn­tar­tó, ango­lul beszé­lő had­tes­tet küld­je­nek orszá­gunk­ba a béke és demok­rá­cia „meg­őr­zé­se” érdekében.

Vagy­is bár­mi meg­tör­tén­het. Így nem maradt más válasz­tás, mint a meg­fon­tolt elő­re­lá­tást fel­té­te­le­ző véde­ke­zés átgon­do­lá­sa és élet­be lép­te­té­se. Amennyi­ben sike­res lesz az újon­nan kine­ve­zett magyar kor­mány törek­vé­se, és kimun­kál­ja a vész­hely­ze­ti pro­to­kollt, jöhet a meg­va­ló­sí­tá­si sza­kasz. Egy ide­á­lis, a szö­vet­sé­ge­sek­től védett, de azok­kal kor­rekt viszony­ban lévő Magyar­or­szág azt jelen­ti, nem kell bes­to­kiz­ni – for­dí­tás: fel­vá­sá­rol­ni – vécé­pa­pír-gön­gyö­le­gek mér­he­tet­len mennyi­sé­gét, ahogy a liszt, a só, a cukor és az egyéb élel­mi­szer is marad­hat a keres­ke­dők nya­kán. Nagy­szü­lők, főként nagy­pa­pák nyá­ri szü­net­ben nem kény­sze­rül­nek pán­cél­si­sak­kal a fejü­kön ját­szó­tér­re vin­ni uno­ká­i­kat. A csa­lá­dok meg­ta­ka­rí­tott pén­ze­it nem kell az egek­be szö­kő ener­gia- és ben­zin­árak­ra köl­te­ni, hanem mehet­nek nya­ral­ni, már ha mer­nek elmen­ni a Bala­ton­ra az otta­ni árvi­szo­nyok miatt. Kilenc­száz forint egy lán­gos! A lán­gos, ami maxi­mum három­száz forint volt, és jó len­ne, ha min­dig annyi is marad­na a jólé­ti állam dicső­sé­gé­re. A spó­ro­ló­sab­bak men­je­nek hát a köze­leb­bi ten­ger­par­tok­ra, miköz­ben vigyá­zat, mert ott nincs hábo­rús vész­hely­zet beve­zet­ve, jól­le­het időn­ként úgy érzi magát az ember, mint­ha lenne.

Ismét fur­csa érzés magyar­nak len­ni szű­kebb és tágabb kör­nye­ze­tünk­ben. Érde­kes sze­man­ti­kai kihí­vás talál­koz­ni a poli­ti­kai élet ügyes, de kény­sze­res meg­ol­dá­sá­val. Amit gon­do­lunk, nem mond­hat­juk, mert a kül­föl­di szö­vet­sé­ge­se­ink nehez­mé­nye­zik. Úgy kell tehát fogal­maz­ni, hogy a nem­zet­kö­zi nar­ra­tí­va befo­gad­ja, de ne legyen képes helyén kezel­ni, hisz annak értel­me­zé­se is nehéz­ség elé állít­ja. Eköz­ben mi, itt a Kár­pá­tok lábá­nál csak össze­ka­csin­tunk és ért­jük. Mások­kal együtt én is több­ször idéz­tem a közép­ko­ri bör­tön falá­ra írt mon­dást: „Bará­ta­ink­tól védj meg, Iste­nem, ellen­sé­ge­im­től meg­vé­dem magam”. A XXI. szá­zad­ban saj­nos módo­sult ez a frá­zis. A Jóis­ten mel­lett saját magunk­nak is erő­fe­szí­tést kell ten­ni, hogy poli­ti­kai bará­ta­ink­tól meg­véd­jük magun­kat. Szép, modern, fel­vi­lá­go­sult korunk­ban eljött az ide­je a vissza­szám­lá­lás­nak, a fegy­ve­res konf­lik­tu­sok kiik­ta­tá­sá­nak. Egy­sze­rű­en azért, mert lát­ha­tó módon a ma hábo­rú­it nem fegy­ver­rel, hanem sza­vak­kal, befo­lyá­so­lás­ra alkal­mas szó­la­mok­kal vív­ják. Aki ezt elő­ször isme­ri fel, képes elin­dul­ni a helyes meg­ol­dás felé. 

Mi elin­dul­tunk…

For­rás: vdtab​log​.hu