Hírek Clevelandi hirek Főkon­zu­li láto­ga­tás Clevelandben

Főkon­zu­li láto­ga­tás Clevelandben

Magyar­or­szág chi­ca­gói Főkon­zu­lá­tu­sá­nak főkon­zul­ja, Kovács Tamás három­na­pos hiva­ta­los mun­ka­lá­to­ga­tást tett váro­sunk­ba. A fris­sen érke­zett össze­kö­tő dip­lo­ma­ta dr. Páva Zsolt tár­sa­sá­gá­ban talál­koz­tak a magyar szer­ve­ze­tek veze­tő­i­vel, meg­lá­to­gat­ták a külön­bö­ző egy­há­za­kat és részt vet­tek több magyar ese­mé­nyen is.

A szom­ba­ti sűrű prog­ram­juk után, ven­dé­ge­ink vasár­nap reg­gel részt vet­tek mind a két római kato­li­kus temp­lom, a Szent Erzsé­bet és a Szent Imre temp­lo­mok szent­mi­sé­jén, ahol mind­két hely­szí­nen szí­vé­lye­sen elbe­szél­get­tek az jelenlévőkkel. 

Kora dél­után a Hősök Nap­ja tisz­te­le­té­re ren­de­zett koszo­rú­zás­sal egy­be­kö­tött ünnep­sé­gen vet­tek részt a magyar diplomaták. 

Csi­bi Lóránd