Hírek Elszakított területi hirek Foci­ult­rák orto­dox egy­há­zi kön­tös­ben – Hon­nan indult, és mer­re tart a válasz­tá­sok nagy meg­le­pe­té­sét oko­zó AUR?

Foci­ult­rák orto­dox egy­há­zi kön­tös­ben – Hon­nan indult, és mer­re tart a válasz­tá­sok nagy meg­le­pe­té­sét oko­zó AUR?

Fél­őrült ügy­véd, magyar­fó­bi­ás blog­ger, de foci­ult­rák és orto­dox egy­há­zi veze­tők is aktív része­sei a Romá­nok Egye­sü­lé­sé­ért Szö­vet­ség (AUR) fényes fel­emel­ke­dé­sé­nek. Egy­elő­re az elem­zők is csak talál­gat­ják, mi a szél­ső­sé­ges román naci­o­na­liz­mus új csil­la­gá­nak titka.

„Töb­bet tanul­tam a B közép­ben, mint az összes álta­lam kijárt isko­lá­ban. Egy foci­ult­ra éle­té­nek vezér­el­vei egész­sé­ge­sek, és a min­den­na­pi élet­ben is alkal­maz­ha­tók. A Bessz­ará­bia Romá­nia része (Basa­ra­bia e Româ­nia) szlo­gent a B közép­ben nevel­ke­det­tek talál­ták ki, s ők is nép­sze­rű­sí­tet­ték. Tovább­ra is szük­ség van a pat­ri­ó­ta és nem­ze­ti ügyek felkarolására” 

– val­lot­ta a 34 éves Geor­ge Simi­on, aki az AUR társ­el­nö­ki pozí­ci­ó­ja mel­lett az Egy­ség­ben a tri­ko­lór alatt szur­ko­lói cso­port pro­mi­nens tag­ja is.

Ez az a cso­por­to­su­lás, amely az utób­bi idő­ben magyar­el­le­nes jel­sza­vak­kal „biz­tat­ja” a román lab­da­rú­gó-válo­ga­tot­tat. Jár­vány­ta­ga­dás, szi­go­rí­tás­el­le­nes­ség, az orto­dox egy­ház védel­me, magyar­el­le­nes­ség – csak néhány téma, amellyel las­san ismert­té vált az embe­rek szá­má­ra az AUR. 

Geor­ge Simi­on­ról rit­kán lehe­tett hal­la­ni a főso­dor­hoz tar­to­zó médi­á­ban, de az AUR szim­pa­ti­zán­sai, tag­jai, majd képviselő‑, illet­ve sze­ná­tor­je­lölt­jei oly­kor lát­vá­nyos akci­ók­kal hív­ták fel maguk­ra figyel­met. Dia­na Iova­no­vi­ci-Șoșo­acă ügy­véd nem­csak az online világ sztár­ja lett, de a hír­te­le­ví­zi­ók stú­di­ó­i­ban is hisz­té­ri­kus módon érvelt az álta­la egy­ház­el­le­nes­nek tar­tott jár­vány­hely­ze­ti kor­lá­to­zá­sok ellen. 

Védel­mé­be vet­te Kons­tan­ca (görög nevén Tomis) érse­két, és a jogi kép­vi­se­lő­je­ként is fel­lé­pett, miu­tán az egy­há­zi veze­tő arra szó­lí­tot­ta fel a híve­ket és az orto­dox papo­kat, hogy a kor­lá­to­zá­sok elle­né­re bát­ran vegye­nek részt a Ion Cor­vin falu­nál lévő Szent And­rás-bar­lang­nál tar­tott szertartáson. 

A szin­tén AUR-os Dan Tan­a­sát nem kell bemu­tat­ni a magyar média­fo­gyasz­tók­nak, a blog­gert iga­zi hős­ként tisz­te­lik román naci­o­na­lis­ta körök­ben a magyar fel­ira­tok, kisebb­sé­gi jogok elle­ni fel­je­len­té­sei miatt. 

Elhall­ga­tott támogatottság 

Illyés Ger­gely poli­to­ló­gust a Kró­ni­ka az AUR meg­le­pő ered­mé­nyé­nek oka­i­ról, illet­ve vár­ha­tó tevé­keny­sé­gé­ről kérdezte.

„A párt kizá­ró­lag a közös­sé­gi olda­la­kon szer­ve­ző­dött, Geor­ge Simi­on AUR-elnök szim­pa­ti­zán­sai a poli­ti­kai folya­ma­to­kat szo­ro­san köve­tő, az összes párt­tal és a ható­sá­gok­kal is szem­be­he­lyez­ke­dő, a fenn­ál­ló folya­ma­to­kat ellen­szenv­vel figye­lő töme­get jelentenek” 

– hang­sú­lyoz­ta a buda­pes­ti Nem­zet­po­li­ti­kai Kuta­tó­in­té­zet munkatársa.

Mint mond­ta, a köz­vé­le­mény-kuta­tó cége­ket kel­le­ne meg­kér­dez­ni arról, hogy miért nem mér­ték a kuta­tá­sok. Meg­em­lí­tet­te, hogy a fel­mé­ré­sek­re sza­ko­so­dott két ismert cég sze­rint már két-három hónap­ja 5 szá­za­lék körül volt a párt, még­sem került bele a nyil­vá­nos­ság­ra hozott jelen­té­sek­be. A mos­ta­ni sike­rü­ket a jár­vány­el­le­nes intéz­ke­dé­sek­kel (maszk- és oltás­el­le­nes­ség, zarán­dok­la­tok betil­tá­sa stb.) szem­be­ni indu­la­tok ügyes kihasz­ná­lá­sá­ban, a közös­sé­gi média pro­fi hasz­ná­la­tá­ban és az orto­dox egy­ház hat­ha­tós segít­sé­gé­ben látom. A párt nem a magyar­el­le­nes­sé­gé­vel érte el ezt az ered­ményt, de olyan veze­tői és tag­jai van­nak, akik­től koránt­sem áll távol a magya­rok gyű­lö­le­te, hogy eny­hén fogalmazzunk. 

Tehát ha lejár a jár­vány, és már emi­att nem lehet bírál­ni a ható­sá­go­kat, könnyen a magya­rok ellen for­dul­hat a párt retorikája.

De akár már most is, a koa­lí­ció­kö­té­si tár­gya­lá­sok során lát­hat­juk ezt” – fogal­ma­zott a szé­kely­ud­var­he­lyi politológus. 

Nincs mit keres­nie a par­la­ment­ben az RMDSZ-nek – jelen­tet­te ki hét­főn Geor­ge Simi­on, a fris­sen befu­tott Szö­vet­ség a Romá­nok Egy­sé­gé­ért (AUR) társelnöke. 

A szél­ső­sé­ges párt alkot­mány­mó­do­sí­tás­sal zár­ná ki a magyar érdek­kép­vi­se­le­tet a román törvényhozásból. 

Az elem­ző úgy véli, a másik nagyon erős vonal az AUR szá­má­ra az orto­dox egy­ház hang­sú­lyos támo­ga­tá­sa lesz. 

„Ezt már ismer­jük a csa­lád meg­ha­tá­ro­zá­sá­ról szó­ló nép­sza­va­zás­ról, ame­lyet ennek a párt­nak az egyik társ­el­nö­ke kez­de­mé­nye­zett. Ehhez tár­sul vél­he­tő­en a Nyu­gat-elle­nes­ség, amely eddig hiány­zott a román poli­ti­kai pár­tok dis­kur­zu­sá­ból (Drag­nea ide­jé­ben a PSD kapar­gat­ta a témát), ezért újdon­ság­ként hat majd a nyil­vá­nos­ság­ban”

– mond­ta Illyés Gergely. 

Geor­ge Simi­on, a Romá­nok Egye­sü­lé­sé­ért Szö­vet­ség (AUR) társ­el­nö­ke ked­den közöl­te, hogy 24 óra alatt 15 000 sze­mély irat­ko­zott be a pártba. 

Adot­tak vol­tak a siker elő­fel­té­te­lei Hor­váth Ist­ván szo­cio­ló­gus sze­rint, aki Face­book-olda­lán érté­kel­te az AUR válasz­tá­so­kon elért sikerét. 

Bejegy­zé­sé­ben fel­idé­zi, hogy az 1990 után kör­vo­na­la­zott és 18 évig poli­ti­kai lát­ha­tó­ság­ban fenn­ma­radt naci­o­na­lis­ta pólus több módon rázó­dott össze. Fel­idé­zi a Vat­ra moz­ga­lom, a PUNR, a Nagy-Romá­nia Párt tevé­keny­sé­gét, a főso­dor párt­ja­i­nak „naci­o­na­lis­ta petár­dá­it”. Sze­rin­te az AUR sike­ré­nek a reto­ri­kai, disz­kur­zív elő­fel­té­te­lei adottak.

„De nem­csak a sze­mé­lyek, nyil­vá­nos állás­fog­la­lá­sok tar­tal­má­ban maradt meg a 18 év örök­sé­ge, hanem szer­ve­ze­ti struk­tú­rák­ban, illet­ve a köz­igaz­ga­tá­si appa­rá­tus külön­bö­ző szint­je­in beépült, vala­mennyi befo­lyás­sal ren­del­ke­ző sze­mé­lyek­ben is. A régi naci­o­na­lis­ta pár­tok szer­ve­ze­ti hát­te­ré­nek egy része (fiók­szer­ve­ze­tek, bérelt szék­há­zak stb.) még él. Pél­dá­ul még egy-két éve Kolozs­vá­ron a Fogoly utca kör­nyé­kén ott volt a Nagy-Romá­nia Párt ifjú­sá­gi fiók­szer­ve­ze­té­nek a szék­há­zát jel­ző táb­la, és néha akti­vi­tás is lát­szott körü­löt­te. Ezek­hez a marad­vá­nyok­hoz hoz­zá­jö­het­nek még az utób­bi évti­ze­dek több­nyi­re siker­te­len, de bizo­nyos mér­té­kű szer­ve­ze­ti struk­tu­rá­ló­dást meg­va­ló­sí­tó poli­ti­zá­lá­si kísér­le­te­i­nek a szer­ve­ze­ti marad­vá­nyai. Hogy csak egyet említ­sek, a Dan Dia­co­nes­cu féle Nép­párt ezelőtt nyolc évvel Romá­nia har­ma­dik poli­ti­kai ere­je volt. Nos, a szer­ve­ze­ti struk­tú­rák mel­lett még ott van­nak a vala­me­lyes tapasz­ta­lat­tal ren­del­ke­ző, és eset­leg köz­igaz­ga­tás­ba beágya­zott sze­mé­lyek. Az utób­bi évti­ze­dek levi­téz­lett, mar­gi­na­li­zált poli­ti­ku­sai és a marad­vány szer­ve­ze­ti struk­tú­rák akár a mos­ta­ni siker ren­del­ke­zés­re álló épí­tő­anya­ga­ként is értelmezhetőek”

– fogal­maz közös­sé­gi olda­lán a társadalomkutató. 

Úgy véli, az is tény, hogy az évti­ze­dek során kiala­kul­tak és fenn­ma­rad­tak, átala­kul­tak olyan moz­gal­mak, szer­ve­ze­tek, ame­lyek, habár nem céloz­zák meg köz­vet­le­nül a poli­ti­kai sze­rep­lést, alap­hang­vé­te­lük­re a naci­o­na­lis­ta pat­ri­o­tiz­mus, eset­leg val­lá­sos fun­da­men­ta­liz­mus, illet­ve glo­ba­li­zá­ció­el­le­nes­ség, több­nyi­re a három­nak vala­mi­fé­le ele­gye a jellemző.

„Ezek akár kap­cso­lód­hat­nak is meg­ha­tá­ro­zó egy­há­zi szer­ve­ze­tek­hez, vagy azo­kon belü­li befo­lyá­sos frak­ci­ók­hoz. És, habár a csa­lád tör­vé­nyes meg­ha­tá­ro­zá­sa kap­csán kiírt nép­sza­va­zás nem lett sike­res, a követ­kez­te­tést le kell von­ni. Maga az a tény, hogy a kez­de­mé­nye­zés elin­dult, siker­rel tűz­ték a poli­ti­kai dön­tés­ho­za­tal napi­rend­jé­re, magá­nak a kam­pány folya­ma­tá­nak a szer­ve­zé­se jel­zi, hogy egy olyan erős szer­ve­ze­ten belül, mint a romá­ni­ai orto­dox egy­ház, van­nak cso­por­to­su­lá­sok, ame­lyek az egy­ház nagyobb tár­sa­dal­mi befo­lyá­sát lát­nák kívá­na­tos­nak. És nem biz­tos, hogy meg van­nak elé­ged­ve azok­nak a poli­ti­kai sze­rep­lők­nek a tevé­keny­sé­gé­vel, akik­kel eled­dig együttműködtek” 

– álla­pí­tot­ta meg Hor­váth István.

Egy szél­ső­sé­ges ala­ku­lat gyors felemelkedése 

A vasár­na­pi válasz­tá­sok leg­na­gyobb meg­le­pe­té­sét szál­lí­tó AUR tőről­met­szett sovi­nisz­ta párt, amely az egy­ko­ri Nagy-Romá­nia Párt hagyo­má­nya­it foly­tat­ja, csak euró­pai kite­kin­tés­sel. Az ala­ku­lat tavaly decem­ber­ben jött lét­re Nagy-Bri­tan­ni­á­ban, a diasz­pó­rá­ban élő romá­nok párt­ja­ként, meg­fo­gal­ma­zott cél­ja „a romá­nok egy­sé­gé­nek” meg­va­ló­sí­tá­sa füg­get­le­nül attól, hol élnek. Prog­ram­juk sze­rint a hagyo­má­nyos pár­tok „gyű­lö­let­kel­tő” poli­ti­ká­ja miatt az orszá­got elhagy­ta a lakó­i­nak fele, az ország népes­sé­ge évről évre csök­ken, az embe­rek pedig egy­re kevés­bé bíz­nak a pár­tok­ban. Az AUR ezért meg akar­ja való­sí­ta­ni a romá­nok egy­sé­gét, füg­get­le­nül attól, hogy Buka­rest­ben, Jász­vá­sá­ron, Temes­vá­ron, Cernăuţi-ban, a Timok völ­gyé­ben, Olasz­or­szág­ban vagy Spa­nyol­or­szág­ban élnek. Prog­ram­ja értel­mé­ben azon erők ellen küzd, ame­lyek az ország szu­ve­re­ni­tá­sá­ra tör­nek, és föde­ra­li­zál­ni akar­ják azt, a kisebb­sé­gi szer­ve­ze­te­ket pedig „szél­ső­sé­ges és irre­den­ta” ala­ku­la­tok­nak tekin­ti, és har­cot hir­det elle­nük is. Kiáll ugyan­ak­kor a hagyo­má­nyos csa­lád mel­lett és a gen­derideo­ló­gia ellen, miköz­ben az orto­dox val­lá­si érté­ke­ket hirdeti.

A párt jól pozi­ci­o­nál­ta magát: a kül­föl­dön élő romá­nok köré­ben 26 szá­za­lék­kal a máso­dik helyen vég­zett a 29 szá­za­lé­kos USR – PLUS mögött. A szep­tem­be­ri önkor­mány­za­ti válasz­tá­son 1 szá­za­lék alat­ti ered­ményt elérő párt ala­pí­tó­ja és társ­el­nö­ke Geor­ge Simi­on, aki a Mol­do­va Romá­nia álta­li beke­be­le­zé­sé­ért kifej­tett akci­ói révén vált ismert­té, ame­lyek miatt Mol­do­vá­ból ki is tiltották.

Tavaly azzal hív­ta fel magá­ra a figyel­met, hogy azt állí­tot­ta: a magya­rok meg­ver­ték az úzvöl­gyi kato­na­te­me­tő­nél, ezt azon­ban sem­mi­vel sem tud­ta bizo­nyí­ta­ni. A párt társ­el­nö­ke Cla­u­diu Târ­ziu volt újság­író. Az AUR a válasz­tás előt­ti napok­ban szá­mos tele­pü­lé­sen szer­ve­zett kam­pány­ren­dez­vé­nye­ket, ame­lye­ken egyen­mel­lény­be öltö­zött akti­vis­tái kam­pány­anya­go­kat osz­to­gat­tak, miköz­ben a hát­tér­ben román sovi­nisz­ta nóták terem­tet­ték meg a „haza­fi­as” han­gu­la­tot, a szó­no­kok pedig a hagyo­má­nyos pár­to­kat ostorozták.

For­rás: Kro​ni​ka​on​line​.ro