Hírek Elszakított területi hirek Film Dr. Jakab Antal püspökről

Film Dr. Jakab Antal püspökről

Dr. Jakab Antal püs­pök 1972 – 1980 között segéd­püs­pök­ként volt jelen a Gyu­la­fe­hér­vá­ri Egy­ház­me­gye éle­té­ben, 1980 – 1990 között pedig megyés­püs­pök­ként vezet­te azt. 

A kom­mu­nis­ta dik­ta­tú­ra által meg­hur­colt, tizen­há­rom évet bör­tön­ben is rabos­ko­dó főpász­tor éle­té­nek és mun­kás­sá­gá­nak meg­annyi könyv­ben tör­té­nő fel­dol­go­zá­sa után ez az első doku­men­tum­film, amely elénk tár­ja küz­del­me­it és a jóba vetett bizal­mát, embe­ri arcát és egy­há­zi veze­tő­ként elért eredményeit. 

A fil­met Csúcs Mária és Csúcs Péter készí­tet­te, szak­ér­tő­ként Var­ga Gab­ri­el­la és Ven­cser Lász­ló vett részt a munkában. 

A film meg­al­ko­tá­sát a Beth­len Gábor Alap támo­ga­tá­sa tet­te lehetővé.

For­rás: eletunk​.net