Hírek Sport hirek FFT: Az én Öcsi bácsim – Joe Eszterhas

FFT: Az én Öcsi bácsim – Joe Eszterhas

A Four­Fo­urT­wo maga­zin pén­te­ken meg­je­le­nő szá­ma kuri­ó­zum­mal szol­gál. Nem más kül­dött a magyar szer­kesz­tő­ség­nek írást, mint a magyar szár­ma­zá­sú Joe Esz­ter­has, a világ­hí­rű for­ga­tó­könyv­író, aki az Ele­mi ösz­tön, a Flash­dance és a Hazu­doz­ni Ame­ri­ká­ban című alko­tá­sok­kal beír­ta nevét a film­tör­té­ne­lem­be. Ohi­ói ott­ho­ná­ban azért fűz­te be a papírt – szó sze­rint érten­dő, ugyan­is író­gé­pet hasz­nál –, hogy meg­is­mer­tes­se az olva­sók­kal, miért is vál­lal­ta el, hogy meg­ír­ja a leg­is­mer­tebb magyar, Pus­kás Ferenc éle­té­ről szó­ló játék­film forgatókönyvét.

„Mély von­zal­mam Pus­kás Öcsi iránt elvá­laszt­ha­tat­la­nul össze­fo­nó­dik az apám iránt érzett sze­re­tet­tel. Esz­ter­hás Ist­ván író volt, magyar nyel­ven alko­tott. Mély sze­gény­ség­ben nőtt fel Kis­pes­ten. (…) Ami­kor az apám elkez­dett befut­ni, a Kis­pest Fut­ball Club igaz­ga­tó­ja lett, ebben a beosz­tá­sá­ban talál­ko­zott a kivé­te­le­sen tehet­sé­ges tiné­dzser­rel, Pus­kás Öcsi­vel. Cim­bo­rák let­tek. Apám nagyon sze­ret­te Pus­kást. Nem­csak a tehet­sé­ge miatt, hanem mert tele volt tűz­zel, meleg­ség­gel és ádáz magyar fut­ball­szen­ve­déllyel… Mesélt Öcsi bácsi mér­kő­zé­se­i­ről, káp­rá­za­tos gól­ja­i­ról és győ­zel­me­i­ről. (…) Korai tiné­dzser­éve­i­met tapos­tam, ami­kor talál­koz­hat­tam a híres Öcsi bácsi­val. Cleve­land­be láto­ga­tott. Öcsi bácsi amo­lyan foci­gyors­tal­pa­lót tar­tott egy isko­lai pályán, miköz­ben egy cso­port magyar­ral beszél­ge­tett. Egy­szer csak hoz­zám for­dult, és meg­kér­dez­te: »Foci­zunk egy kicsit?« Föld­be gyö­ke­re­zett a lábam. Tud­tam, hogy ez olyan, mint­ha Babe Ruth hív­na base­bal­loz­ni vagy Otto Gra­ham ame­ri­kai fut­bal­loz­ni. Vagy mint­ha a pro­fi bok­szo­ló­val, Joe Lou­isszal flangálnék.”

Szőll­ősi György és Joe Eszterhás

Joe Esz­ter­has Az én Öcsi bácsim című sze­mé­lyes hang­vé­te­lű írá­sá­ban a továb­bi­ak­ban fel­eleveníti, hogyan kér­te fel Andy Vaj­na pro­du­cer a mun­ká­ra; beszá­mol magyar­or­szá­gi anyag­gyűj­té­sé­ről, arról, hogyan men­tet­te meg az éle­tét Pus­kás Ferenc a hábo­rú után; mad­ri­di bal­ese­té­ről a Ber­na­béu-sta­di­on­ban; vala­mint mikor és miképp talál­ta ki, mi legyen a Pus­kás-film címe.

For­rás: Nem­ze­ti Sport