Hírek Morzsák Ferenc pápa Magyar­or­szág­ra látogat

Ferenc pápa Magyar­or­szág­ra látogat

Egy nap­pal azt köve­tő­en, hogy Azbej Tris­tan Moszul­ban meg­erő­sí­tet­te a szent­atyá­nak a buda­pes­ti meg­hí­vást, Ferenc pápa hiva­ta­lo­san is beje­len­tet­te rész­vé­te­lét a Nem­zet­kö­zi Eucha­risz­ti­kus Kongresszuson.

A kato­li­kus egy­ház­fő beje­len­tet­te a dön­té­sét, misze­rint a szep­tem­be­ri, 52. Nem­zet­kö­zi Eucha­risz­ti­kus Kong­resszus­ra Buda­pest­re jön – tudat­ta köz­le­mény­ben hét­főn kora dél­után Erdő Péter bíbo­ros, prí­más, esz­ter­gom-buda­pes­ti érsek.

Ferenc pápa tör­té­nel­mi, ira­ki útja során, vasár­nap dél­előtt Moszul­ban talál­ko­zott – a meg­hí­vott ven­dé­gek közül első­ként – a magyar kor­mány kép­vi­se­le­té­ben jelen lévő Azbej Tris­tan államtitkárral.

Az üldö­zött keresz­té­nyek meg­se­gí­té­sé­ért és a Hun­gary Helps prog­ram meg­va­ló­sí­tá­sá­ért fele­lős állam­tit­kár áldást kért és kapott a szent­atyá­tól a magyar kor­mány üldö­zött keresz­té­nyek érde­ké­ben tett erő­fe­szí­té­se­i­re, és meg­erő­sí­tet­te a pápa meg­hí­vá­sát az őszi buda­pes­ti Nem­zet­kö­zi Eucha­risz­ti­kus Kong­resszus­ra. A mos­ta­ni beje­len­tés­re a rákö­vet­ke­ző napon került sor.

Erdő Péter a pápa láto­ga­tá­sát beje­len­tő köz­le­mény­ben úgy fogal­ma­zott: „Bízunk ben­ne, hogy láto­ga­tá­sa nagy báto­rí­tást és lel­ki meg­erő­sí­tést jelent mind­annyi­unk és az eucha­risz­ti­kus kong­resszus maj­da­ni részt­ve­vői számára.”

Az ere­de­ti­leg 2020 szep­tem­be­ré­re ter­ve­zett kong­resszus­ra is vár­ták Ferenc pápát, majd ami­kor a ren­dez­vényt a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt el kel­lett halasz­ta­ni, Áder János köz­tár­sa­sá­gi elnök és ő maga is újra meg­hív­ta az egy­ház­főt. A 2020 őszé­ről elha­lasz­tott kong­resszust idén szep­tem­ber 5. és 12. között ren­de­zik meg Buda­pes­ten. A talál­ko­zó prog­ram­já­ban a litur­gi­kus ese­mé­nyek mel­lett kon­fe­ren­cia, elő­adá­sok, kon­cer­tek is sze­re­pel­nek – idéz­te fel az MTI.

A kato­li­kus egy­ház az oltá­ri­szent­ség­ben jelen lévő Jézus Krisz­tust hir­de­tő és ünnep­lő egy­he­tes kong­resszust álta­lá­ban négy­éven­te ren­de­zi meg. Magyar­or­szág másod­szor ad majd ott­hont az ese­mény­nek. Az 1938 máju­sá­ban Buda­pes­ten tar­tott 34. Eucha­risz­ti­kus Világ­kong­resszus záró misé­jén, a Hősök terén fél­mil­lió hívő vett részt.

For­rás: vasar​nap​.hu