Hírek Elszakított területi hirek Fel­vi­dé­ki kez­de­mé­nye­zés a Mino­rity Safe­Pack megtámogatására

Fel­vi­dé­ki kez­de­mé­nye­zés a Mino­rity Safe­Pack megtámogatására

Alá­írás­gyűj­tést kez­dett a Pro Civis pol­gá­ri tár­su­lás a Fel­vi­dé­ken annak érde­ké­ben, hogy az Euró­pai Bizott­ság (EB) bírál­ja felül az – euró­pai kisebb­ség­vé­de­lem uni­ós jog­rend­jé­nek kiala­kí­tá­sát cél­zó – Mino­rity Safe­Pack kez­de­mé­nye­zés­sel kap­cso­lat­ban janu­ár­ban hozott nega­tív dön­té­sét – közöl­te az MTI-vel Őry Péter, a civil szer­ve­zet vezetője.

Az Euró­pai Unió (EU) orszá­ga­i­ban mint­egy 50 mil­li­ó­an élnek egy-egy nem­ze­ti ősho­nos kisebb­ség tag­ja­ként. A Mino­rity Safe­Pack kez­de­mé­nye­zés azért indult, hogy az ő védel­mük érde­ké­ben jöj­jön lét­re uni­ós szin­tű sza­bá­lyo­zás. A kez­de­mé­nye­zés a támo­ga­tá­sá­ra össze­gyűlt alá­írá­sok­nak köszön­he­tő­en sike­res lett, és azt tavaly decem­ber­ben hozott dön­té­sé­vel az Euró­pai Par­la­ment (EP) is meg­tá­mo­gat­ta. Ennek elle­né­re az EB janu­ár 15-én úgy dön­tött, hogy nem indít jog­al­ko­tást a kez­de­mé­nye­zés javas­la­tai alapján.

„Az Euró­pai Bizott­ság ezen dön­té­sét nem fogad­hat­juk el, és nem hagy­hat­juk szó nél­kül” – szö­gez­te le az álta­luk indí­tott alá­írás­gyűj­tés­ről szól­va Őry Péter.

Kifej­tet­te: a szlo­vá­ki­ai magyar ősho­nos nem­ze­ti kisebb­ség poli­ti­kai párt­ja­i­nak, civil és tár­sa­dal­mi szer­ve­ze­tei elöl­já­ró­i­nak alá­írá­sa­i­val meg­tá­mo­ga­tott nyi­lat­ko­za­tuk­ban arra szó­lít­ják fel az EB‑t, hogy vizs­gál­ja felül a Mino­rity Safe­Pack sike­res pol­gá­ri kez­de­mé­nye­zést eluta­sí­tó dön­té­sét. Hoz­zá­fűz­te: a Pro Civis pol­gá­ri tár­su­lás a fel­vi­dé­ki magyar­ság helyi és megyei önkor­mány­za­ti ügye­i­re sza­ko­so­dott civil szer­ve­zet, ezért ők indít­ják a támo­ga­tó alá­írá­sok gyűj­té­sét a Fel­vi­dék magya­rok által lakott régióiban.

A nyi­lat­ko­zat­ban egye­bek mel­lett meg­ál­la­pít­ják, hogy a Mino­rity Safe­Pack kez­de­mé­nye­zés – ame­lyet több mint egy­mil­lió uni­ós állam­pol­gár támo­ga­tott alá­írá­sá­val – legi­tim igé­nye­ket fogal­ma­zott meg, s az a Euró­pai Nem­ze­ti­sé­gek Föde­ra­tív Uni­ó­já­nak (FUEN) szer­ve­zé­sé­ben kisebb­sé­gi szo­li­da­ri­tá­si moz­gal­mat ala­kí­tott ki Euró­pá­ban, úgy, hogy nagyon sok kisebb­sé­gi közös­ség közös ügyé­vé tet­te az euró­pai kisebb­ség­vé­del­met.hir­de­tés

A doku­men­tum­ban rámu­tat­nak: meg­győ­ző­dé­sük, hogy az EB olyan javas­lat­cso­mag­ra mon­dott nemet, amely­nek cél­ja egy olyan Euró­pa meg­te­rem­té­se, amely valós érték­ként tekint a nyel­vi és kul­tu­rá­lis sok­szí­nű­ség­re, illet­ve védi és támo­gat­ja is azt. Mind­ezek alap­ján fel­szó­lít­ják az EB‑t, hogy javít­sa ki koráb­bi dön­té­sét, és vegye újra napi­rend­re a Mino­rity Safe­Pack javas­la­ta­it, illet­ve fel­ké­rik az EP‑t és a Régi­ók Bizott­sá­gát, hogy ismét tűz­zék napi­rend­re a kisebb­ség­vé­de­lem ügyét és nyo­ma­té­ko­sít­sák azt az EB irányába.

For­rás: vasar​nap​.hu / mTI