Hírek Magyarországi hírek Fel­újít­ják a Magyar Nem­ze­ti Múze­um bel­ső tereit

Fel­újít­ják a Magyar Nem­ze­ti Múze­um bel­ső tereit

Meg­újít­ják a foga­dó­te­re­ket és a múze­u­mi bol­tot, vala­mint kávé­zót is kialakítanak.

Fotó: Facebook/ L. Simon László

Bel­ső fel­újí­tá­si mun­kák kez­dőd­tek a Magyar Nem­ze­ti Múze­um­ban, melyek során meg­újít­ják a foga­dó­te­re­ket és a múze­u­mi bol­tot, vala­mint kávé­zót is kiala­kí­ta­nak – írja a PestBuda.

Tel­je­sen meg­újul­nak az épü­let közön­ség­for­gal­mi terei – szá­molt be róla közös­sé­gi olda­lán az intéz­mény főigaz­ga­tó­ja. L. Simon Lász­ló kifej­tet­te, a régi, „ret­ró hatá­sú” búto­ro­kat már elbon­tot­ták, zaj­lik az évti­ze­dek alatt meg­ko­pott kel­he­i­mi mész­kő­pad­ló polírozása.

Hoz­zá­tet­ték: ezután­el­kez­dik a föld­szin­ten talál­ha­tó láto­ga­tói terek felújítását:

új foga­dó­pult készül, és a Nar­mer Épí­té­sze­ti Stú­dió (ők ter­vez­ték töb­bek között az Orszá­gos Múze­u­mi és Res­ta­u­rá­lá­si Köz­pon­tot a Sza­bolcs utcai kór­ház helyén) ter­vei sze­rint újul meg a múze­u­mi bolt és ala­kít­ják ki a kávé­zót is. 

A Magyar Nem­ze­ti Múze­um klass­szi­cis­ta épü­le­te 1837 és 1847 között épült Pol­lack Mihály ter­vei sze­rint, leg­utóbb, 2018 – 2019-ben a pati­nás épü­let kert­je újult meg teljesen.

For­rás: man​di​ner​.hu