Hírek Elszakított területi hirek Fel­szen­tel­ték a gyu­la­fe­hér­vá­ri főegy­ház­me­gye segédpüspökét

Fel­szen­tel­ték a gyu­la­fe­hér­vá­ri főegy­ház­me­gye segédpüspökét

A homí­li­át köve­tő­en Kere­kes Lász­ló ígé­re­tet tett arra, hogy az Egy­ház szán­dé­ka és elő­írá­sai sze­rint fog­ja végez­ni főpász­to­ri szol­gá­la­tát, ezt követ­te a szen­tek segít­sé­gül hívá­sa: a Min­den­szen­tek litá­ni­á­ja csen­dült fel a kegy­temp­lom fala­in belül.


A litá­ni­át követ­te a szen­te­lés két fon­tos moz­za­na­ta, a kéz­rá­té­tel (a főszen­te­lőt, majd a társ­szen­te­lő­ket a jelen­lé­vő püs­pö­kök követ­ték), illet­ve a fel­szen­te­lő ima. 

Jel­ké­pes moz­za­na­ta a szer­tar­tás­nak az evan­gé­li­u­mos könyv, a püs­pö­ki gyű­rű, a mit­ra és a pász­tor­bot átadá­sa: a püs­pö­ki szol­gá­lat, hata­lom jel­ké­pei ezek. A szen­te­lést köve­tő­en az új püs­pök átvet­te a szent­mi­se folytatását.

Kere­kes Lász­ló segéd­püs­pök a szent­mi­se végén köszö­ne­tet mon­dott a jelen­lé­vők­nek, a püs­pö­ki kar jelen­lé­vő tag­ja­i­nak, a test­vér­egy­há­zak jele­lé­vő kép­vi­se­lő­i­nek, a civil ható­sá­gok­nak, s min­den­ki­nek, aki a szent­mi­se elő­ké­szí­té­sén és lebo­nyo­lí­tá­sá­ban részt vett.

Majd a Romá­ni­ai Püs­pö­ki Kon­fe­ren­cia részé­ről Luci­an Mureșan görög­ka­to­li­kus bíbo­ros-nagy­ér­sek üze­ne­tét tol­má­csol­ták, a Magyar Kato­li­kus Püs­pö­ki Kon­fe­ren­cia (MKPK) részé­ről pedig Veres And­rás elnök, győ­ri megyés­püs­pök üze­ne­tét olvas­ták fel. A román val­lás­ügyi állam­tit­kár­ság részé­ről Vic­tor Opas­c­hi állam­tit­kár az álla­mi hatás­ágok üdvöz­lő sza­va­it tol­má­csol­ta, és a gyü­möl­csö­ző együtt­mű­kö­dést kért az új segéd­püs­pök­től is.

A szent­mi­se végén az új segéd­püs­pök a csík­som­lyói Szűz­anya kegy­szob­ra előtt imád­ko­zott. A szent­mi­se után az új segéd­püs­pök talál­ko­zott a saj­tó kép­vi­se­lő­i­vel, akik fel­te­het­ték neki kérdéseiket.

For­rás: dkjo​zsef​.blog​spot​.com