Hírek Elszakított területi hirek Fel­szen­tel­ték a fel­újí­tott kolozs­vá­ri evan­gé­li­kus temp­lo­mot és püs­pö­ki székházat

Fel­szen­tel­ték a fel­újí­tott kolozs­vá­ri evan­gé­li­kus temp­lo­mot és püs­pö­ki székházat

Amíg a Kár­pát-meden­cé­től nyu­gat­ra temp­lo­mo­kat rom­bol­nak le vagy kocs­mát köl­töz­tet­nek bele, addig a Kár­pát-meden­cé­ben 2010 és 2020 között mint­egy 1600 kül­ho­ni temp­lom, plé­bá­nia, paró­kia, egy­há­zi közös­sé­gi ház újult meg, épült fel. A temp­lo­ma­ink azt üze­nik, hogy ma úgy élünk, hogy nem feled­jünk elő­de­ink útját, de fel­ada­tunk az is, hogy biz­to­sít­suk és támo­gas­suk a jövő nem­ze­dé­kek útját is. Ma a temp­lo­mok meg­úju­lá­sa a nem­zet szel­le­mi és lel­ki meg­úju­lá­sá­nak üze­ne­tét hor­doz­zák min­den­hol a Kárpát-medencében. 

Kolozs­vá­ron egy­há­zi veze­tők, vala­mint a román és a magyar kor­mány kép­vi­se­lői jelen­lé­té­ben fel­szen­tel­ték a fel­újí­tott evan­gé­li­kus temp­lo­mot, és a mel­let­te álló püs­pö­ki szék­ház fel­újí­tott épületegyüttesét.

Amint a fel­újí­tást veze­tő Fehér Atti­la espe­res elmond­ta: a mun­ká­la­tok mint­egy tíz­mil­lió lej­be kerül­tek. Az összeg több mint felét az Euró­pai Unió, közel felét a magyar állam, és kisebb részét a román állam biztosította.

A hála­adó isten­tisz­te­le­ten Ador­já­ni Dezső evan­gé­li­kus püs­pök fel­idéz­te: száz évvel ezelőtt, a tri­a­no­ni dön­tés után ebben a temp­lom­ban ülé­se­zett az evan­gé­li­kus egy­ház zsi­na­ta és mond­ta ki, hogy a Romá­ni­á­ba került 33 evan­gé­li­kus gyü­le­ke­zet önál­ló püs­pök­sé­get hoz létre. 

„Egy­há­zun­kat poli­ti­kai kény­szer hoz­ta lét­re, de okunk van a hála­adás­ra. Az Úr meg­tar­tott min­ket, éle­tet, fel­ada­tot adott nekünk”

– jelen­tet­te ki a püs­pök. Isten cso­dá­já­nak tar­tot­ta, hogy a romá­ni­ai magyar evan­gé­li­kus közös­ség nem fogyott el, és ma egy szak­sze­rű­en fel­újí­tott temp­lom­ban ünnepelhet.

Potá­pi Árpád János, a magyar­or­szá­gi Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­ká­ra az ese­ményt köszönt­ve kije­len­tet­te: ma a temp­lo­mok meg­úju­lá­sa a nem­zet szel­le­mi és lel­ki meg­úju­lá­sá­nak üze­ne­tét hor­doz­zák min­den­hol a Kárpát-medencében.

„Míg a Kár­pát-meden­cé­től nyu­gat­ra temp­lo­mo­kat rom­bol­nak le vagy kocs­mát köl­töz­tet­nek bele, addig a Kár­pát-meden­cé­ben 2010 és 2020 között mint­egy 1600 kül­ho­ni temp­lom, plé­bá­nia, paró­kia, egy­há­zi közös­sé­gi ház újult meg, épült fel. A temp­lo­ma­ink azt üze­nik, hogy ma úgy élünk, hogy nem feled­jünk elő­de­ink útját, de fel­ada­tunk az is, hogy biz­to­sít­suk és támo­gas­suk a jövő nem­ze­dé­kek útját is” 

– jelen­tet­te ki az államtitkár.

Kele­men Hunor minisz­ter­el­nök-helyet­tes pél­da­ér­té­kű­nek tar­tot­ta azt, hogy a fel­újí­tás az EU, a magyar és a román állam támo­ga­tá­sá­val való­sult meg.

„Iste­né a dicső­ség, de Isten­nek mun­ka­tár­sak­ra van szük­sé­ge. Isten kivá­ló mun­ka­tár­sa­kat talált itt, mert csak az épít temp­lo­mot és isko­lát, csak az újít­ja föl a régi örök­sé­get, aki marad­ni akar. Aki­nek van hite. Aki biza­ko­dó a jövőt illetően” 

– fogal­ma­zott a politikus.

A Kolozs­vár főte­ré­nek sar­kán álló Evan­gé­li­kus temp­lom 1816 és 1829 között épült, a mel­let­te álló egy­há­zi épü­let­együt­tes 13. szá­za­di ala­po­kon áll. A fel­újí­tás során a tel­jes épü­let­együt­tes kívül-belül megújult. 

Meg­épült a temp­lom orgo­ná­já­nak a har­ma­dik manu­ál­ja, amellyel – a püs­pök sze­rint – a hang­szer Kolozs­vár leg­jobb kon­cert­or­go­ná­já­vá vált. Az orgo­na síp­ja­i­nak egy részét a torony­ban helyez­ték el, és hang­ju­kat a temp­lom bolt­íves mennye­ze­te fölött egy hang­fo­lyo­són vezet­ték el egy az oltár fölöt­ti nyílásig. 

Kolozs­vá­ri csa­lád­ba­rát újdon­ság, hogy a temp­lom kar­za­ta alat­ti részt üveg­fa­lak­kal kerí­tet­ték el. A gyer­me­kek itt anél­kül játsz­hat­nak az isten­tisz­te­le­tek, hang­ver­se­nyek alatt, hogy zavar­nák a temp­lo­mi alkalmakat.

For­rás: maszol​.ro