Hírek Elszakított területi hirek Fel­nyi­tot­ták a maros­vá­sár­he­lyi Refor­má­tus Kol­lé­gi­um alap­kö­vé­ben talált időkapszulát

Fel­nyi­tot­ták a maros­vá­sár­he­lyi Refor­má­tus Kol­lé­gi­um alap­kö­vé­ben talált időkapszulát

Elő­ke­rült a maros­vá­sár­he­lyi Refor­má­tus Kol­lé­gi­um 1908. szep­tem­ber 10-én elhe­lye­zett alap­kö­ve. A püs­pök­ség kéré­sé­re kiemel­ték az egy méter hosszú, 80 cen­ti­mé­ter szé­les és 60 cen­ti­mé­ter magas kolozs­vá­ri fehér homok­kő­ből készült alap­kö­vet az épü­let jobb szárny közép­ső főfa­lá­ból – tájé­koz­tat köz­le­mé­nyé­ben a Maros Megyei Múzeum.

Az Erdé­lyi Refor­má­tus Egy­ház­ke­rü­let meg­bí­zá­sá­ból a szé­kely­ud­var­he­lyi Lukács Alpin’s Kft. által vég­zett fel­újí­tá­si mun­ká­la­tok során talál­ták meg az alap­kö­vet. A kieme­lést a kolozs­vá­ri Erdé­lyi Nem­ze­ti Tör­té­ne­ti Múze­um kép­vi­se­lő­je, dr. Csók Zsolt, a régé­sze­ti fel­tá­rá­sok veze­tő­je irá­nyí­tot­ta, a Maros Megyei Múze­um csa­pa­ta végez­te el a munkát.

Az isko­la alap­kö­ve | Fotó: Maros Megyei Múzeum

Az alap­kő­be helye­zett idő­kap­szu­la fel­nyi­tá­sát a Maros Megyei Múze­um res­ta­u­rá­to­rai vég­zik a Műtárgy­vé­del­mi osz­tály veze­tő­jé­nek fel­ügye­le­te alatt. Az ese­mény nyil­vá­nos lesz, és hét­főn 15 órai kez­det­tel tart­ják meg a Maros Megyei Múze­um vár­be­li épü­le­té­ben, amely a Tör­té­ne­ti osz­tály szék­he­lye. Az ese­ményt élő­ben is köz­ve­tí­tik a Maros Megyei Múze­um és az Erdé­lyi Refor­má­tus Egy­ház­ke­rü­let Face­book-olda­lán.

A múze­um köz­le­mé­nyé­ben meg­jegy­zik, hogy az elöl­já­ró­ság gyű­lé­se­i­nek jegy­ző­köny­vé­ből kide­rült, hogy a kol­lé­gi­um ter­ve­it 1906 és 1907 között készí­tet­te Baum­gar­ten Sán­dor buda­pes­ti műépí­tész. 1908. már­ci­us 31-én a Váro­si Tanács is jóvá­hagy­ta az épít­ke­zést és 1909. augusz­tus 3‑án befe­jez­ték a munkálatokat.

Fris­si­tés:

Fel­nyi­tot­ták hét­főn a maros­vá­sár­he­lyi Refor­má­tus Kol­lé­gi­um nem­rég elő­ke­rült alap­kö­vét a Maros Megyei Múze­um vár­be­li idő­sza­kos kiál­lí­tá­si termében.

Az alap­kö­vet a Maros Megyei Múze­um mun­ka­tár­sai nyi­tot­ták fel, a folya­ma­tot élő­ben köz­ve­tí­tet­ték az intéz­mény Facebook-oldalán.

Az alap­kő­ből egy fém­kap­szu­lát emel­tek ki, ame­lyet hosszas mun­ká­val sike­rült kinyit­ni. Ahogy a kora­be­li leírá­sok­ból is tud­ni lehe­tett, ebben egy üveg­kap­szu­la rej­lett, ami­nek a tete­jét már sok­kal könnyebb volt leemel­ni. Az üveg­hen­ger­ből kifo­gás­ta­la­nul meg­őr­ző­dött újsá­go­kat (pl. Buda­pest, Szé­kely Lapok), ala­pí­tó okira­tot, az 1908-as kol­lé­gi­u­mi érte­sí­tőt és pénz­ér­mé­ket emel­tek ki a múze­um munkatársai.

Az ese­mé­nyen jelen lévő Kató Béla, az Erdé­lyi Refor­má­tus Egy­ház­ke­rü­let püs­pö­ke az Erdé­lyi Magyar Tele­ví­zi­ó­nak elmond­ta: „Azt gon­do­lom, hogy 113 év után az ala­pí­tó­atyák egy olyan doku­men­tu­mot hagy­tak ránk – és mutat­hat­tuk meg most itt a világ­nak –, ami egy­ér­tel­mű­vé teszi, hogy kik épí­tet­ték, és kik áldoz­ták az éle­tü­ket is azért, hogy a jöven­dő­nek isko­lá­ja, az ifjú­ság­nak okta­tó­in­téz­mé­nye legyen.”

Csók Zsolt régész szin­tén az ETV-nek kifej­tet­te: „Szá­munk­ra nagyon fon­tos az, hogy a nagy­kö­zön­ség lás­sa azt, hogy maga a régé­szet mivel fog­lal­ko­zik, és ugyan­csak fon­tos szá­munk­ra az, hogy az ilyen lele­tek gaz­da­gít­ják nem­csak a közös­sé­get, ame­lyik hasz­nál­ja az isko­lát, hanem az egész maros­vá­sár­he­lyi közösséget.”

Az alap­kő a Refor­má­tus Kol­lé­gi­um fel­újí­tá­si mun­ká­la­ta­i­nak befe­je­zé­sé­ig a Maros Megyei Múze­um vár­be­li kiál­lí­tó­ter­mé­ben meg­te­kint­he­tő, mond­ta el Ötvös Kop­pány Bul­csú igazgató.

For­rás: maszol​.ro