Hírek Amerikai hirek Fel­men­tet­te Trum­pot az Egye­sült Álla­mok sze­ná­tu­sa az impe­ach­ment végén

Fel­men­tet­te Trum­pot az Egye­sült Álla­mok sze­ná­tu­sa az impe­ach­ment végén

Fel­men­tet­te Donald Trump koráb­bi ame­ri­kai elnö­köt szom­ba­ton az Egye­sült Álla­mok sze­ná­tu­sa az elle­ne – láza­dás szí­tá­sa vád­já­val – indí­tott alkot­má­nyos fele­lős­sé­ge voná­si eljá­rás (impe­ach­ment) végén.

A fel­ső­ház az eljá­rás utol­só tár­gya­lá­si nap­ján 57:43 arány­ban sza­va­zott arról, hogy Donald Trump a fel­ho­zott vádak alap­ján bűnös. Azaz az összes demok­ra­ta sze­ná­to­ron kívül hét repub­li­ká­nus fel­ső­há­zi kép­vi­se­lő sza­va­zott arra, hogy a koráb­bi elnö­köt el kel­le­ne ítél­ni. Elíté­lé­sé­hez azon­ban a sze­ná­tus­ban két­har­ma­dos több­ség kel­lett vol­na. A tes­tü­let­ben 50:50 a repub­li­ká­nu­sok és a demok­ra­ták ará­nya. Így leg­alább 17 repub­li­ká­nus­nak is támo­gat­nia kel­lett vol­na az elnök elítélését.

Donald Trump az első ame­ri­kai elnök, aki ellen a kép­vi­se­lő­ház két alka­lom­mal is a fele­lős­ség­re voná­si eljá­rás meg­in­dí­tá­sá­ra sza­va­zott; 2019-ben hiva­ta­li hatal­má­val való vissza­élés­sel és a kong­resszus mun­ká­já­nak aka­dá­lyo­zá­sá­val indult vele szem­ben impe­ach­ment, akkor a sze­ná­tus szin­tén felmentette.

For­rás: MTI / vad​haj​ta​sok​.hu