Hírek Elszakított területi hirek Fel­je­len­tet­ték, mert magya­rul nyi­lat­ko­zott egy magyar tévécsatornának

Fel­je­len­tet­ték, mert magya­rul nyi­lat­ko­zott egy magyar tévécsatornának

Az Euró­pa Tanács kül­dött­sé­gé­vel talál­koz­tak Kijev­ben a kár­pát­al­jai magyar­ság kép­vi­se­lői júli­us 7‑én. Orosz Ildi­kó, a Kár­pát­al­jai Magyar Peda­gó­gus­szö­vet­ség (KMPSZ) elnö­ke az okta­tás nyel­vi hely­ze­té­ről, az ott tör­té­nő jog­szű­kí­té­sek­ről adott tájé­koz­ta­tást. Rész­le­te­sen kifej­tet­te, hogy a 2017-ben elfo­ga­dott okta­tá­si tör­vény hát­rá­nyo­san érin­ti a kár­pát­al­jai magyar okta­tást adta hírül a Kárpatalja.ma.

Orosz Ildi­kó arról tájé­koz­tat­ta a kül­dött­sé­get, hogy a magyar nyel­vű okta­tás­sal kap­cso­lat­ban az addig léte­ző jogok két­har­ma­dát elvet­ték. A tör­vény sze­rint az 5. osz­tály­tól kezd­ve folya­ma­to­san át kell tér­ni az ukrán nyel­vű okta­tás­ra, az érett­sé­git pedig 2030-tól ukrá­nul kell ten­ni min­den tárgyból.

Ezzel meg­szűnt a nem­ze­ti­sé­gi isko­la stá­tu­sza – szö­gez­te le Orosz Ildi­kó –, min­den isko­la ukrán, ami azt jelen­ti, hogy csak a tan­órán hasz­nál­hat­ják a magyar nyel­vet, az egy­más közöt­ti kom­mu­ni­ká­ci­ó­ban viszont nem.

Nem lehet magyar nyel­vű az isko­la név­táb­lá­ja, nem lehet magya­rul vezet­ni a szü­lői érte­kez­le­te­ket, a taná­ri érte­kez­le­te­ket. A 2019-ben elfo­ga­dott „Az ukrán mint állam­nyelv funk­ci­o­ná­lá­sá­nak biz­to­sí­tá­sá­ról” szó­ló tör­vény még nyel­vi biz­to­si hiva­talt is lét­re­ho­zott ennek az ellen­őr­zé­sé­re. Azóta szá­mos eset­ben tet­tek fel­je­len­tést a magyar isko­lák ellen azért, mert az intéz­mény hon­lap­ján magya­rul is kiír­ták az infor­má­ci­ó­kat, a ren­dez­vé­nye­ken, álla­mi vagy kom­mu­ná­lis intéz­mé­nyek­ben pedig magya­rul beszél­tek. A KMPSZ elnö­ke arra is emlé­kez­te­tett, hogy az aknasz­la­ti­nai isko­la igaz­ga­tó­ját azért jelen­tet­ték fel, mert magyar nyel­ven adott inter­jút egy magyar tévécsatornának.

A tájé­koz­ta­tón a KMPSZ 12 oldal­ban össze­fog­lal­ta, hogy a nyelv­hasz­ná­lat terén milyen jogo­kat élve­zett a magyar­ság 2017-ig, és azóta milyen jog­szű­kí­té­sek tör­tén­tek. Javas­la­to­kat tet­tek egy­út­tal a lehet­sé­ges megoldásokra.

„A moni­to­ring­bi­zott­ság remél­he­tő­leg elké­szí­ti a jelen­té­sét, és most már csak abban kell remény­ked­ni, hogy Euró­pá­ban és a vilá­gon lesz olyan esz­köz, amellyel hat­ni tud­nak a poli­ti­kum­ra. Bízunk ben­ne, hogy a közel­jö­vő­ben módo­sít­ják azo­kat a szű­kí­tő, kisebb­sé­gi nyelv­hasz­ná­la­tot elle­he­tet­le­ní­tő tör­vé­nye­ket, intéz­ke­dé­se­ket, ame­lye­ket még a szov­jet rend­szer­ben sem tapasztaltunk.”

For­rás: Kar​pa​tal​ja​.ma