Hírek Magyarországi hírek Fel­há­bo­rí­tó, hogy az Euró­pai Bizott­ság eluta­sí­tot­ta a Mino­rity Safepacket

Fel­há­bo­rí­tó, hogy az Euró­pai Bizott­ság eluta­sí­tot­ta a Mino­rity Safepacket

A Fidesz euró­pai par­la­men­ti kép­vi­se­lő­je pén­te­ken elfo­gad­ha­tat­lan­nak és fel­há­bo­rí­tó­nak nevez­te, hogy az Euró­pai Bizott­ság eluta­sí­tot­ta az ősho­nos nem­ze­ti kisebb­sé­gek védel­mét szol­gá­ló euró­pai pol­gá­ri kezdeményezést. 

Hid­vég­hi Balázs az MTI-nek eljut­ta­tott vide­ó­já­ban az Euró­pai Bizott­ság pén­te­ki köz­le­mé­nyé­re rea­gált, amely­ben a brüssze­li tes­tü­let közöl­te: nem irá­nyoz elő jogi aktu­so­kat a Mino­rity Safe­Pack nevű euró­pai pol­gá­ri kez­de­mé­nye­zés­sel kap­cso­lat­ban, mivel a már hatá­lyos jog­sza­bá­lyok és szak­po­li­ti­kai intéz­ke­dé­sek tel­jes körű vég­re­haj­tá­sa komoly fegy­ver­tá­rat fog biz­to­sí­ta­ni a kez­de­mé­nye­zés cél­ja­i­nak támogatásához.

A Fidesz EP-kép­vi­se­lő­je hang­sú­lyoz­ta: Euró­pá­ban 50 mil­lió ember tar­to­zik vala­mely nem­ze­ti vagy nyel­vi kisebb­ség­hez, ami az euró­pai lakos­ság több mint 10 szá­za­lé­kát jelen­ti, így nem vélet­len, hogy nagy siker­rel zaj­lott a kez­de­mé­nye­zés, és a mini­má­li­san elő­írt 7 helyett 11 tag­ál­lam­ban gyűlt össze az elő­írt alá­írás­szám, végül pedig több mint 1,1 mil­lió alá­írás­sal támo­gat­ták a Mino­rity SafePack-et.

Ennek elle­né­re – foly­tat­ta – az Euró­pai Bizott­ság, „élén a téma­fe­le­lős Vera Jou­ro­vá­val” pén­te­ki dön­té­sé­vel „gya­kor­la­ti­lag lesö­pör­te az asz­tal­ról” ezt a kezdeményezést.

Hid­vég­hi Balázs sze­rint a dön­tés fel­há­bo­rí­tó, elfo­gad­ha­tat­lan és cini­kus is, hiszen ami­kor más kisebb­sé­gek­ről van szó, pél­dá­ul a beván­dor­lók joga­i­ról vagy vala­mely, az euró­pai lakos­ság elenyé­sző részét érin­tő kisebb­ség ügyé­ről, akkor Vera Jou­ro­vá a „leg­han­go­sabb kisebb­ség­vé­dő” és „állan­dó­an kiok­tat­ja” a külön­bö­ző tag­ál­la­mo­kat vagy az EP-kép­vi­se­lő­ket kisebb­ség­vé­del­mi ügyekben.

„De akkor, ami­kor ilyen súlyos kér­dés­ben, több mint 50 mil­lió embert érin­tő ügy­ben, 1,1 mil­lió alá­írás­sal meg­tá­mo­ga­tott kez­de­mé­nye­zés kér­dé­sé­ben kell dön­te­ni, akkor egész egy­sze­rű­en nemet mond” – fogal­ma­zott Hid­vég­hi Balázs.

Leszö­gez­te: az Euró­pai Bizott­ság akkor tehet­né a leg­töb­bet Euró­pa sok­szí­nű­sé­gé­nek meg­őr­zé­sé­ért, ha támo­gat­ta vol­na az ősho­nos nem­ze­ti és a nyel­vi kisebb­sé­gek védel­mé­ről szó­ló kezdeményezést.

For­rás: Demok​ra​ta​.hu