Hírek Elszakított területi hirek Fele­más íté­let a ter­ro­riz­mu­sért elítélt szé­ke­lyek perében

Fele­más íté­let a ter­ro­riz­mu­sért elítélt szé­ke­lyek perében

Elté­rő módon ítél­ték meg az ille­té­kes bíró­sá­gok a ter­ro­riz­mus vád­já­val elítélt két szé­kely fér­fi újabb sza­ba­don bocsá­tá­si kérelmét. 

Amint a romá­ni­ai bíró­sá­gok por­tál­ján közöl­ték: a Bras­sói Bíró­ság ked­den jóvá­hagy­ta Szőcs Zol­tán máso­dik sza­ba­don bocsá­tá­si kérel­mét, a Med­gi­di­ai Bíró­ság viszont szer­dán eluta­sí­tot­ta Beke Ist­ván máso­dik fel­té­te­les sza­ba­don bocsá­tá­si kérel­mét. Ő – a bíró­sá­gi hatá­ro­zat sze­rint – leg­ha­ma­rabb 2021. május 25-én nyújt­hat be újabb fel­té­te­les sza­ba­don bocsá­tá­si kérel­met. Egyik íté­let sem jog­erős, a hiva­ta­los érte­sí­tés utá­ni három nap­ban fel­leb­bez­het­nek a felek ellenük.

Amint a Három­szék napi­lap koráb­ban közöl­te: azért járt el más-más bíró­ság a két szé­kely fér­fi ügyé­ben, mert Beke Ist­vánt koráb­ban átszál­lí­tot­ták a Bras­só megyei feke­te­hal­mi bör­tön­ből a Kons­tan­ca megyei Poar­ta Alba falu­ban műkö­dő bör­tön­be. A terü­le­ti­leg ille­té­kes bíró­ság Med­gi­di­á­ban működik.

A két szé­kely­föl­di fér­fi immár másod­já­ra kér­te a fel­té­te­les sza­ba­don bocsá­tá­sát. Erre a bün­te­tés egy részé­nek a letöl­té­se és a bör­tön­ben muta­tott jó maga­vi­se­le­tük nyi­tot­ta meg a lehe­tő­sé­get. A koráb­bi kéré­sü­ket is elté­rő módon ítél­te meg a bíró­ság. Az első­fo­kon eljá­ró bíró­ság Szőcs Zol­tánt akkor is sza­bad­láb­ra helyez­te vol­na, és Beke Ist­ván kéré­sét eluta­sí­tot­ta. A fel­leb­be­zé­sek nyo­mán azon­ban a jog­erős íté­let mind­ket­te­jük szá­má­ra ked­ve­zőt­len volt. Amint a Három­szék napi­lap közöl­te, a Bras­só Megyei Tör­vény­szék koráb­bi indok­lá­sa sze­rint Szőcs Zol­tán „még nem fog­ta fel a bűnei súlyát”, míg Beke Ist­ván ese­té­ben „még nem telt el annyi idő, hogy megjavuljon”.

Beke Ist­vánt és Szőcs Zol­tánt 2018. júli­us 4‑én ítél­te 5 – 5 év letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re a buka­res­ti leg­fel­sőbb bíró­ság, ter­ro­ris­ta cse­lek­mé­nyek, illet­ve ezek­re való fel­buj­tás miatt. A Hat­van­négy Vár­me­gye Ifjú­sá­gi Moz­ga­lom (HVIM) kéz­di­vá­sár­he­lyi, illet­ve erdé­lyi elnö­ke ellen hozott íté­let álta­lá­nos meg­döb­be­nést vál­tott ki az erdé­lyi magyar­ság sora­i­ban, hiszen az első­fo­kon eljá­ró buka­res­ti táb­la­bí­ró­ság meg­ala­po­zat­lan­nak tar­tot­ta az ügyész­ség által össze­ál­lí­tott vád­irat nagyobb részét, és csak 11, illet­ve 10 hónap bör­tön­bün­te­tést rótt ki rájuk, amennyit már koráb­ban vizs­gá­la­ti fog­ság­ban töltöttek.

Beke Ist­vánt és Szőcs Zol­tánt a romá­ni­ai szer­ve­zett bűnö­zés és ter­ro­riz­mus elle­ni ügyész­ség (DIICOT) állí­tot­ta bíró­ság elé, mert lehall­ga­tott beszél­ge­té­se­ik­ből és a Beke Ist­ván laká­sán talált petár­dák­ból a román ható­sá­gok arra követ­kez­tet­tek, hogy házi készí­té­sű bom­bát akar­tak rob­ban­ta­ni Kéz­di­vá­sár­hely főte­rén 2015-ben, a decem­ber else­jei román nem­ze­ti ünnep­re szer­ve­zett kato­nai pará­dén. A magyar poli­ti­kai szer­ve­ze­tek és a magyar saj­tó úgy tekin­ti, hogy mind­ket­ten kon­cep­ci­ós per áldozatai.

For­rás: Demok​ra​ta​.hu