Hírek Magyarországi hírek Fel­ál­lí­ot­ták az ország kará­csony­fá­ját a Par­la­ment előtt

Fel­ál­lí­ot­ták az ország kará­csony­fá­ját a Par­la­ment előtt

Mint­egy 18 méter magas, 70 cen­ti­mé­te­res törzs­át­mé­rő­jű, 6 – 8 ton­nás ezüst­fe­nyő érke­zett a Kos­suth tér­re, a fenyő a Heves megyei Apc egyik csa­lá­di házá­nak kert­jét díszítette.

Ország­gyű­lés Saj­tó­iro­dá­já­nak köz­le­mé­nye sze­rint a Kos­suth tér meg­úju­lá­sa­kor a ter­ve­zők már szá­mol­tak a fa elhe­lye­zé­sé­vel, így egy állan­dó, föld­be süllyesz­tett fog­la­lat is helyet kapott a dél­nyu­ga­ti olda­lon, amely a hatal­mas fát a kiala­kí­tott heve­der­csat­la­ko­zók­kal erős szél­ben is képes biz­to­san tar­ta­ni. A fenyő­fát egy 130 cen­ti­mé­ter magas, 103 cen­ti­mé­ter szé­les, 36 cen­ti­mé­ter mély, három­di­men­zi­ós hatá­sú, 25 kilo­gramm súlyú, nyolc­ágú csil­lag ala­kú, meleg fehér fényű, ener­gia­ta­ka­ré­kos LED-fénnyel vilá­gí­tó csúcs­dísz éke­sí­ti majd. Emel­lett 2500 folyó­mé­ter fény­fü­zér, ben­ne 16000 ener­gia­ta­ka­ré­kos szí­nes LED-izzó fog­ja díszí­te­ni a karácsonyfát.

Idén a nem­zet Bet­le­he­me – aho­gyan a készí­tők elne­vez­ték – Kis­győr­ből érke­zik, ember­nagy­sá­gú fából fara­gott figu­rák­ból áll.

Az ország kará­csony­fá­ja advent­től víz­ke­reszt nap­já­ig díszí­ti a Kos­suth teret, lebon­tá­sát köve­tő­en a faanya­got – tűzi­fa­ként – rászo­ru­lók­nak ajánl­ja fel az Ország­gyű­lés Hiva­ta­la – írták a közleményben.

Forrás/fotó: MTI