Hírek Morzsák Fél nap alatt közel száz­ezer meg­te­kin­tés tűnt el a pápa­lá­to­ga­tás hiva­ta­los dalánál

Fél nap alatt közel száz­ezer meg­te­kin­tés tűnt el a pápa­lá­to­ga­tás hiva­ta­los dalánál

Döb­ben­ten és értet­le­nül vet­te ész­re Vizy Már­ton zene­szer­ző, hogy a pápa­lá­to­ga­tás hiva­ta­los dalá­nak nézett­sé­ge egyik éjsza­ká­ról a másik­ra majd­nem száz­ezer fővel esett vissza a You­Tu­be-on. A kel­le­met­len fej­le­mény kap­csán töb­bek között a dal fogad­ta­tá­sá­ról és a You­Tu­be érte­sí­tés nél­kü­li eljá­rá­sá­ról is kérdeztük.

Face­book-bejegy­zés­ben jelen­tet­ted be vasár­nap reg­gel, hogy egyet­len éjsza­ka alatt közel 100 ezer­rel csök­kent a pápa­lá­to­ga­tás hiva­ta­los dalá­nak meg­te­kin­té­si szá­ma a You­Tu­be-on. Mi történt?

Szom­ba­ton este az M2 Pető­fi TV‑n még öröm­mel és büsz­kén jelen­tet­tem be, hogy a Cami­no, Krisz­tus a jövőnk című dal nézett­sé­ge átlép­te a 240 ezret a You­Tu­be-on. Ez nem csak szá­mom­ra volt fon­tos hír, hanem az elő­adó­tár­sa­im­nak, illet­ve min­den­ki­nek, aki azo­no­sul­ni tud a dal érté­ké­vel, hiszen néhány nap alatt közel negyed­mil­lió alka­lom­mal hall­gat­ták meg. Más­nap reg­gel érdek­lőd­ve nyi­tot­tam meg a You­Tu­be-ot, hogy vajon mennyi­en néz­ték meg vagy hall­gat­ták meg az elmúlt órák­ban, azon­ban döb­ben­ten lát­tam, hogy 240 ezer helyett már csak 188 ezer meg­te­kin­tés volt, majd egy óra múl­va újabb 30 ezer­rel csök­kent a szám. Egy éjsza­ka alatt közel 100 ezer meg­te­kin­tés kám­for­rá vált. Őszin­tén szól­va tel­je­sen döb­ben­ten és értet­le­nül állok a tör­tén­tek előtt, főleg azért, mert a You­Tu­be sem­mi­lyen módon nem érte­sí­tett. Rend­kí­vül mél­tat­lan­nak és önké­nyes­nek érzem azt, hogy a leg­na­gyobb vide­ó­meg­osz­tó oldal még egy figyel­mez­te­tő üze­ne­tet sem küld, egy laza moz­du­lat­tal az egyik pil­la­nat­ról a másik­ra úgy dönt, hogy 100 ezer nézőt lehúz. Ez tel­je­sen ért­he­tet­len, és nagyon remé­lem, hogy sem­mi­lyen ideo­ló­gi­ai meg­fon­to­lás nin­csen mögöt­te, mert az még fáj­dal­ma­sab­ban érin­te­ne ben­nün­ket. Nyil­ván nem gya­nú­sí­ta­ni aka­rok, az ártat­lan­ság vélel­me a You­Tu­be-ot is meg­il­le­ti, de nagyon ijesz­tő­nek tar­tom, hogy a vir­tu­á­lis világ­ban ez is megtörténhet.

Nem kér­tél a You­Tu­be-tól magyarázatot?

Egy­elő­re még nem kér­tem, hiszen fel sem ocsúd­tam, azon­ban utá­na olvas­tam annak, hogy mi tör­tén­he­tett. A You­Tu­be algo­rit­mu­sai folya­ma­to­san figye­lik, hogy egy-egy videó nézett­sé­gét nehogy mes­ter­sé­ge­sen gene­rált módon növel­jék. Erre segéd­prog­ra­mok is létez­nek, illet­ve indi­ai vagy pakisz­tá­ni „néző­ket” is lehet vásá­rol­ni – ezt sze­ret­né kiszűr­ni a vide­ó­meg­osz­tó web­hely, hiszen a rek­lám­be­vé­telt növe­lik ezek­kel az ille­gá­lis technikákkal.

Ter­mé­sze­te­sen a mi részünk­ről ilyen nem tör­tént, és tel­je­sen való­sze­rűt­len­nek tűnik, hogy bár­ki a dal ked­ve­lői közül mes­ter­sé­ge­sen pró­bál­ta vol­na növel­ni a nézettséget.

Ráadá­sul olyan magas szám­ról beszé­lünk, amely tel­je­sen pél­dát­lan: egyet­len éjsza­ka alatt száz­ezer meg­te­kin­tés­ről van szó. Ehhez ipa­ri mód­sze­rek­kel kel­lett vol­na csal­nia vala­ki­nek, de ilyen egé­szen biz­to­san nem történt.

Az első napok­ban egyet­len kom­men­tet sem lehe­tett lát­ni a videó alatt, ami szo­kat­lan több tíz­ez­res, majd később száz­ez­res meg­te­kin­tés­nél. Mos­tan­ra viszont már ott van­nak a hoz­zá­szó­lá­sok. Ennek mi az oka?

Ennek egy­sze­rű oka van: ami­kor az ember fel­tölt egy új tar­tal­mat a You­Tu­be-ra, akkor beál­lít­hat­ja, hogy a hoz­zá­szó­lá­sok szűr­ve legyenek‑e vagy sem – sőt, akár arra is len­ne lehe­tő­ség, hogy a meg­jegy­zé­se­ket tel­je­sen kikap­csol­ja a fel­töl­tő. Azt a meg­ol­dást válasz­tot­tuk, hogy a You­Tu­be maga válassza ki azo­kat a hoz­zá­szó­lá­so­kat, ame­lyek dur­ván sér­tő­ek. Viszont ezt köve­tő­en az algo­rit­mus sem­mi­lyen kom­men­tet nem enge­dett át, min­dent vissza­tar­tott, még a pozi­tív meg­jegy­zé­se­ket is. Sze­ren­csé­re eze­ket a hoz­zá­szó­lá­so­kat nem tün­tet­te el, lehe­tő­sé­günk volt manu­á­li­san jóvá­hagy­ni eze­ket, és ezt meg is tet­tük. Ter­mé­sze­te­sen a dur­va, gyű­lö­let­kel­tő véle­mé­nye­ket nem enged­tük át, de a kri­ti­kus meg­jegy­zé­sek ugyan­úgy olvas­ha­tó­ak, mint a ked­ves hoz­zá­szó­lá­sok.  A sár­do­bá­lás­ra, obsz­cén kife­je­zé­sek­re, a poli­ti­ka bele­ke­ve­ré­sé­re nin­csen sem­mi­lyen szük­ség, eze­ket a hoz­zá­szó­lá­so­kat töröl­jük. Viszont két­ség­te­le­nül meg­le­pő, hogy a You­Tu­be algo­rit­mu­sa nem tud­ja ezek sze­rint meg­fe­le­lő módon kiszűr­ni a hozzászólásokat…

Alig­ha lehet­ne azt mon­da­ni, hogy a dal nem érte el az inger­kü­szö­böt, hiszen a külön­bö­ző vér­mér­sék­le­tű kom­men­tek – pozi­tív és nega­tív irány­ban egy­aránt – elárasz­tot­ták a közös­sé­gi olda­la­kat. Ezt a nagy nézett­sé­get – akár­mek­ko­ra is a teg­nap éjsza­kát köve­tő­en – a pozi­tív fogad­ta­tás­nak tudod be, vagy a kri­ti­ku­sok megosztásainak?

Mind a ket­tő igaz. Ha az ember egy jó dol­got hoz lét­re, akkor az hatás­sal lesz az embe­rek­re. Nyil­ván­va­ló, hogy min­den­ki­nek min­den nem tetsz­het, min­dig lesz­nek nega­tív véle­mé­nyek. Tel­je­sen tör­vény­sze­rű­nek tar­tom, hogy egy ilyen dal egye­se­ket irri­tál. Én azt tapasz­tal­tam, hogy egy jelen­tős tömeg a poli­ti­kát akar­ja bele­lát­ni ebbe az egész­be, ezért szin­te bele­hall­ga­tás nél­kül szól­ja le – tel­je­sen alap­ta­la­nul, mert ez egy alul­ról jövő, poli­ti­ka­men­tes kez­de­mé­nye­zés. A nega­tív han­gok másik része spi­ri­tu­á­lis, hiszen van egy szel­le­mi harc a világ­ban, ezt kár len­ne tagad­ni. Akik Isten­től tuda­to­san elfor­dul­tak, azo­kat irri­tál egy ilyen dal, és nem is tud­nak szó nél­kül mel­let­te elmen­ni. Annak min­dig van egy oka, ha az ember nem csak neg­li­gál egy neki nem tet­sző dalt, hanem még vir­tu­á­li­san bele is rúg egyet.

Az elő­adók kivá­lasz­tá­sa a Te dön­té­sed volt?

Nagy­já­ból igen, de kér­tem taná­csot is. Figye­lem­be kel­lett ven­ni az idő rövid­sé­gét, hiszen a stú­dió­fel­vé­tel előtt mind­össze egy hét­tel tud­tam szól­ni az elő­adók­nak, ez nagyon rövid idő. Olyan éne­ke­se­ket keres­tem, akik­ről tudom, hogy ez a téma fon­tos, akik­nek van Isten­nel kap­cso­la­tuk, hiszen egy ilyen dal akkor lesz hite­les, hogy ha az azt elének­lő vall­ja is annak szövegét.

Illet­ve az is nagyon fon­tos szem­pont volt, hogy a tár­sa­da­lom fia­ta­labb és idő­sebb gene­rá­ci­ó­ja is kép­vi­sel­ve legyen.

Vol­tak olya­nok, akik éppen az elő­adók hitét kér­dő­je­lez­ték meg – ami egyéb­ként önma­gá­ba véve bátor­ság­ra vall, hogy kívül­ről meg­ítél­jük vala­ki­nek az Isten­nel való kapcsolatát….

Ezek az elő­adók ezzel a dal­lal nagy nyil­vá­nos­ság előtt val­lot­ták meg a hitü­ket, miköz­ben sej­tet­ték, hogy nem csak pozi­tív véle­mé­nye­ket kap­nak majd emi­att. Dáni­el­fy Ger­gő koráb­ban volt a For­rás­Pont ven­dé­ge és a 777-en is tanú­sá­got tett a hité­ről, Nagy Bogi hír­nö­ke volt a Nem­zet­kö­zi Eucha­risz­ti­kus Kong­resszus­nak, ahol meg­val­lot­ta a hitét, Szan­di sok­szor elme­sél­te már, hogy 12 éve­sen magá­tól, saját aka­ra­tá­ból tért meg, Dol­hai Atti­la tanú­ság­té­te­le­it is ren­ge­te­gen ismer­he­tik, még dicső­í­tő kon­cert­jei is van­nak. Miért ne adhat­nám meg a lehe­tő­sé­get nekik, hogy tanú­sá­got tegye­nek a hitükről?

Volt olyan kon­cep­ció, hogy a dal képi vilá­gát a koráb­bi pápa­lá­to­ga­tá­sok anya­ga­i­val szí­ne­sít­sé­tek, illesz­ked­ve ahhoz, hogy a pápa­lá­to­ga­tás him­nu­szá­ról van szó? Ugye a fel­ke­rült vide­ó­ban az elő­adó­kat lát­juk kizá­ró­lag, ahogy egy stú­di­ó­ban énekelnek.

Az idő rövid­sé­ge miatt nem volt ilyen kon­cep­ció, hiszen nem lett vol­na lehe­tő­sé­günk archív fel­vé­te­lek beszer­zé­sé­re, a jogi részek tisz­tá­zá­sá­ra. Illet­ve azt is gon­do­lom, hogy ez a dal a mos­ta­ni pápa­lá­to­ga­tás­hoz kap­cso­ló­dik, nem pedig egy vissza­em­lé­ke­zés a 30 évvel ezelőt­ti ese­mé­nyek­re. Új impul­zu­so­kat, új érzé­se­ket sze­ret­tünk vol­na kivál­ta­ni – a ma embe­ré­ből. A stú­dió­fel­vé­tel a közös­sé­gi ének­lést mutat­ja be, hogy ez a csa­pat együtt van, közös erőt kép­vi­sel – a zene­kar­ral és a kórus­sal együtt. Sze­rin­tem jól dön­töt­tünk, ráadá­sul öt óra alatt készült el ez a fel­vé­tel, amely iszo­nya­to­san kevés­nek szá­mít, még­is egy igé­nyes mun­ka szü­le­tett, amely­nek mind­annyi­an nagyon örülünk.

Mar­tí Zoltán

For­rás: 777b​log​.hu